Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Listopad 2013

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 22 listopada 2013 r.

Operacje rynkowe

Utworzenie sieci stałych linii swap między bankami centralnymi

24 października 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła przekształcenie istniejących tymczasowych dwustronnych umów o wymianie płynności (linii swap) z bankami centralnymi Kanady, Wielkiej Brytanii, Japonii, Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii w stałe linie swap. Sześć zaangażowanych banków centralnych wspólnie ogłosiło utworzenie tych linii 31 października 2013 r.

Szczegóły operacji refinansujących z terminem rozliczenia między 9 lipca 2014 r. a 7 lipca 2015 r.

7 listopada 2013 r. Rada Prezesów postanowiła, że podstawowe, specjalne i dłuższe operacje refinansujące będą nadal prowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem, tak długo, jak długo będzie to konieczne, a co najmniej do końca szóstego okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej w 2015 r., tj. do 7 lipca 2015 r. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Zawieszenie spłat trzyletnich dłuższych operacji refinansujących pod koniec roku

14 listopada 2013 r. Rada Prezesów, w związku ze spodziewanym małym zainteresowaniem uczestników rynku, zatwierdziła zawieszenie spłat trzyletnich dłuższych operacji refinansujących pod koniec roku. Więcej informacji podano w komunikacie prasowym opublikowanym dziś w serwisie internetowym EBC.

Akceptacja systemu oceny kredytowej Nationale Bank van België / Banque nationale de Belgique na potrzeby ramowych zasad oceny kredytowej w Eurosystemie

14 listopada 2013 r. Rada Prezesów postanowiła zatwierdzić wewnętrzny system oceny kredytowej stosowany przez belgijski bank centralny na potrzeby ramowych zasad oceny kredytowej w Eurosystemie (ECAF). Pełna lista wewnętrznych systemów oceny kredytowej oraz szczegółowe informacje o ECAF są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Drugi raport w sprawie przejścia na SEPA

22 października 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację dokumentu Second SEPA Migration Report. Przedstawiono w nim aktualną sytuację krajów strefy euro w zakresie tworzenia w Europie jednolitego rynku poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zalecenia dotyczące kierowania przejściem na jednolity rynek płatności w euro (SEPA). Raport wraz z komunikatem prasowym jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Wdrożenie oczekiwań Eurosystemu dotyczących nadzoru nad ciągłością działania systemowo ważnych systemów płatności

30 października 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła ocenę realizacji pozostałych do wypełnienia zaleceń, które skierowała w 2010 r. do czterech systemowo ważnych systemów płatności (TARGET2, EURO1, CORE i CSS). Z oceny tej wynika, że operatorzy wszystkich systemów podjęli działania konieczne do wypełnienia wszystkich tych zaleceń.

Publiczna konsultacja SecuRe Pay w sprawie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa płatności mobilnych

15 listopada 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła rozpoczęcie dwumiesięcznej publicznej konsultacji w sprawie „Zalecenia dotyczącego bezpieczeństwa płatności mobilnych” w związku z pracami europejskiego forum na rzecz bezpieczeństwa płatności detalicznych (SecuRe Pay). Dokumentacja dotycząca konsultacji wraz z komunikatem prasowym jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Informacja o kompleksowej ocenie bilansów

23 października 2013 r. EBC za zgodą Rady Prezesów ogłosił szczegóły kompleksowej oceny bilansów, która ma zostać przeprowadzona w ramach przygotowań do objęcia przez EBC pełnej odpowiedzialności za nadzór w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego. Ocena rozpocznie się w listopadzie 2013 r. i potrwa 12 miesięcy. Zostanie przeprowadzona we współpracy z właściwymi organami państw członkowskich uczestniczących w mechanizmie. Komunikat prasowy w tej sprawie wraz z objaśnieniem jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Raport o strukturach bankowych

25 października 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację dokumentu Banking Structures Report, w którym omówiono najważniejsze zmiany strukturalne w sektorze bankowym strefy euro na podstawie danych łącznych dla całej strefy za lata 2008–2012 oraz dostępnych wskaźników za pierwsze półroczne 2013 r. Raport wraz z komunikatem prasowym jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Raport o stabilności finansowej – listopad 2013

20 listopada 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu Financial Stability Review – November 2013, który przedstawia główne źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego strefy euro i słabości tego systemu oraz kompleksową analizę jego odporności na niekorzystne zmiany sytuacji. Raport ma zostać opublikowany w serwisie internetowym EBC 27 listopada 2013 r.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie przekazania Banca Naţională a României zarządu mieniem państwowym

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/74 w dniu 29 października 2013 r. na wniosek rumuńskiego banku centralnego.

Opinia EBC w sprawie restrukturyzacji finansowej spółek w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/75 w dniu 5 listopada 2013 r. na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/76 w dniu 6 listopada 2013 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej. Opinia zostanie ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC. Komunikat prasowy w tej sprawie jest także dostępny w serwisie internetowym EBC.

Opinia EBC w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/77 w dniu 19 listopada 2013 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej. Opinia zostanie ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Statystyka

Rozporządzenia EBC w sprawie statystyki funduszy inwestycyjnych, podmiotów sekurytyzacyjnych i instytucji świadczących żyro pocztowe

18 października 2013 r. Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (wersja przekształcona), rozporządzenie EBC dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań podmiotów sekurytyzacyjnych (wersja przekształcona) oraz rozporządzenie EBC w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej dotyczących instytucji świadczących żyro pocztowe przyjmujących depozyty od rezydentów strefy euro innych niż monetarne instytucje finansowe (wersja przekształcona). Nowelizacje dotyczą nowych wymogów wynikających z wdrożenia nowo przyjętego europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010) na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Uwzględniają one także nowe wymagania użytkowników w zakresie analiz dotyczących polityki pieniężnej oraz stabilności gospodarczej i finansowej, a także wkład w inne produkty statystyczne. Przekazywanie statystyk do EBC zgodnie z nowymi wymogami rozpocznie się na początku 2015 r. Wszystkie trzy akty prawne zostaną ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Kwestie wewnętrzne

Kandydatura na stanowisko przewodniczącego Rady ds. Nadzoru w jednolitym mechanizmie nadzorczym

6 listopada 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła zaproponowaną przez komisję ds. wstępnej selekcji krótką listę kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady ds. Nadzoru w jednolitym mechanizmie nadzorczym oraz postanowiła przesłać tę listę do Parlamentu Europejskiego i Rady UE. 20 listopada 2013 r. Rada Prezesów postanowiła zaproponować na to stanowisko kandydaturę Danièle Nouy. Tego samego dnia w serwisie internetowym EBC ukazał się komunikat prasowy w tej sprawie. Oczekuje się, że mianowanie przewodniczącego nastąpi do połowy grudnia 2013 r.

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka

15 listopada 2013 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2013/42 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów banku centralnego Łotwy. Zalecenie zostanie ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

Siedziba EBC

Biura dla jednolitego mechanizmu nadzorczego

6 listopada 2013 r. Rada Prezesów postanowiła nadal wynajmować jeden z zajmowanych obecnie budynków – Eurotower – aby w perspektywie średnioterminowej pomieścić dodatkowych pracowników potrzebnych do wykonywania nowych zadań nadzorczych. W najbliższym okresie, dopóki EBC nie przeniesie się do swojej nowej siedziby, pracownicy pionu nadzoru będą zajmować wynajęte biura w Japan Center. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Kontakt z mediami