ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 18 oktober 2013

Extern kommunikation

Publikation av förfarandena för tillhandahållandet av likviditetsstöd i nödlägen

För att skapa bättre förståelse för ECB-rådets roll vid tillhandahållandet av likviditetsstöd i nödlägen (s.k. ELA (emergency liquidity assistance) av nationella centralbanker beslutade ECB-rådet den 16 oktober 2013 att offentliggöra vilka förfaranderegler som gäller. Dessa regler beskriver i detalj vilka steg som ska tas och vilken information som ska lämnas till ECB-rådet, som i enlighet med artikel 14.4 i stadgan för ECBS och ECB, ska bedöma, om nationella centralbankers likviditetsstöd till individuella kreditinstitut bryter mot Eurosystemets mål och funktioner. Dessa förfaranden finns även på ECB:s webbplats.

Marknadsoperationer

Uppdatering av ECB:s ”Allmän dokumentation”

Den 26 september 2013 antog ECB-rådet beslut ECB/2013/35 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas, samt beslut ECB/2013/36 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas. Besluten omfattar åtgärder för att ytterligare stärka ramverket för riskkontroll, som ECB-rådet tillkännagav den 18 juli 2013 och åtgärder för att förbättra rapporteringskraven om lån för en del säkerheter med bakomliggande tillgångar, vilka tillkännagavs den 9 september 2013. I besluten ges dessutom ytterligare regler för att förbättra ramverkets allmänna konsekvens och dess praktiska införande, vilket ECB-rådet tillkännagav under 2013. De nya rättsakterna, som träder i kraft den 1 oktober 2013 om inget annat meddelas, och ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Nytt ramverk för användarbedömning av värdepappersavvecklingssystem och länkar

Den 19 september 2013 godkände ECB-rådet ett nytt ramverk för bedömning av värdepappersavvecklingssystem och länkar för att bestämma om de är godtagbara för att användas i Eurosystemets kredittransaktioner. Det kommer att ersätta det ramverk som varit i kraft sedan 1998. Med det nya ramverket införs förenklade procedurer, men säkerställer även i fortsättningen högt skydd för Eurosystemet mot förluster vid kredittransaktioner. Det nya ramverket och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 27 september 2013.

Ändringar av riktlinjen för Target2

Den 26 september 2013 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2013/37 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2). Riktlinjen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Ad hoc-utvärdering av värdepappersavvecklingssystem och länkar mot standarderna som används för värdepappersavvecklingssystem i Eurosystemets kredittransaktioner

Den 4 oktober 2013 godkände ECB-rådet utvärderingen av ett värdepappersavvecklingssystem och både nya direkta länkar och relälänkar för användning i Eurosystemets kredittransaktioner. Listorna över godkända värdepappersavvecklingssystem och länkar finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om de integrerade tillsynsramarna i Ungern

Den 7 oktober 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/71 på begäran av det ungerska ministeriet för nationell ekonomi.

ECB-yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (CON/2013/72)

Den 10 oktober 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/72 på begäran av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

ECB-yttrande om åtgärder avseende rekonstruktion av banker i Slovenien

Den 15 oktober 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/73 på begäran av finansministeriet i Slovenien.

Statistik

Förordningar om monetär och finansiell statistik

Den 24 september 2013 antog ECB-rådet förordning ECB/2013/33 om balansräkningen för sektorn för monetära finansinstitut och förordning ECB/2013/34 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut. Syftet med dessa förordningar, som har ändrats för att bli klarare, inkorporerar de nya nationella redovisningsstandarder som definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen. Förordningarna kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Kontakt för media