ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2013. gada oktobris

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2013. gada 18. oktobrim, plkst. 15.00 pēc Viduseiropas laika

Ārējā komunikācija

Ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšanas regulējošo procedūru publicēšana

Lai veicinātu vispārēju izpratni par Padomes lomu ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšanā, ko veic nacionālās centrālās bankas (NCB), Padome 2013. gada 16. oktobrī nolēma publiskot ar to saistītos procedūras noteikumus. Šajos noteikumos sīki izklāstīts, kādi pasākumi jāveic un kāda informācija jāsniedz Padomei, lai tā saskaņā ar ECBS un ECB Statūtu 14.4. pantu varētu novērtēt, vai ārkārtas likviditātes palīdzība, ko Eurosistēmas NCB sniedz atsevišķām kredītiestādēm, nav pretrunā ar Eurosistēmas mērķiem un uzdevumiem. Šīs procedūras pieejamas ECB interneta vietnē.

Tirgus operācijas

ECB Vispārējās dokumentācijas grozījumi

Padome 2013. gada 26. septembrī pieņēma Lēmumu ECB/2013/35 par papildu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī Lēmumu ECB/2013/36 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību. Šie lēmumi paredz pasākumus turpmākai riska kontroles sistēmas stiprināšanai, par ko Padome paziņoja 2013. gada 18. jūlijā, un pasākumus kredītu līmeņa datu sniegšanas prasību papildināšanai attiecībā uz dažiem ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, par ko tika paziņots 2013. gada 9. septembrī. Turklāt lēmumos iekļauti papildu noteikumi, lai atbilstoši Padomes 2013. gadā sniegtajiem paziņojumiem uzlabotu riska kontroles sistēmas un tās praktiskās īstenošanas saskaņotību. Jaunie tiesību akti kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejami ECB interneta vietnē un stājas spēkā 2013. gada 1. oktobrī, izņemot gadījumus, kad ir noteikts citādi.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Jauni vērtspapīru norēķinu sistēmu un to savstarpējo saikņu lietotāju novērtēšanas principi

Padome 2013. gada 19. septembrī apstiprināja jaunus vērtspapīru norēķinu sistēmu un to savstarpējo saikņu novērtēšanas principus, kas ļauj noteikt to atbilstību izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās un kas aizstās kopš 1998. gada spēkā esošos principus. Jaunie novērtēšanas principi ievieš vienkāršotas procedūras, vienlaikus turpinot Eurosistēmai nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību pret zaudējumiem tās kredītoperācijās. Jaunie principi kopā ar attiecīgo paziņojumu presei 2013. gada 27. septembrī publicēti ECB interneta vietnē.

TARGET2 pamatnostādnes grozījumi

Padome 2013. gada 26. septembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2013/37, ar ko groza 2012. gada 5. decembra Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2). Pamatnostādne tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Vērtspapīru norēķinu sistēmas (VNS) un saikņu ad hoc novērtējums attiecībā uz VNS izmantošanas standartiem Eurosistēmas kredītoperācijās

Padome 2013. gada 4. oktobrī apstiprināja novērtējumu par vienas VNS un jaunu tiešo un daudzpusējo saikņu atbilstību izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās. Atbilstošo VNS un saikņu pilns saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Ungārijas integrēto uzraudzības sistēmu

Padome 2013. gada 7. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2013/71 pēc Ungārijas Tautsaimniecības ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamās statistikas sniegšanu un kvalitāti

Padome 2013. gada 10. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2013/72 pēc Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par banku reorganizācijas pasākumiem Slovēnijā

Padome 2013. gada 15. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2013/73 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

Statistika

Regulas par monetāro un finanšu statistiku

Padome 2013. gada 24. septembrī pieņēma Regulu ECB/2013/33 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci un Regulu ECB/2013/34 par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku. Abās regulās, kas pārstrādātas, lai uzlabotu skaidrību, iekļauti jaunie nacionālie grāmatvedības standarti, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulā (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā. Regulas tiks publicētas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei