Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Octombrie 2013

EMBARGO

EMBARGO până la data de 18 octombrie 2013, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Comunicare externă

Publicarea procedurilor care reglementează furnizarea de asistenţă pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situaţii de urgenţă

Pentru o mai bună înţelegere generală a rolului Consiliului guvernatorilor în furnizarea de asistenţă pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situaţii de urgenţă ( emergency liquidity assistance – ELA) de către băncile centrale naţionale (BCN), la data de 16 octombrie 2013 Consiliul guvernatorilor a decis publicarea normelor procedurale aferente. Aceste norme descriu în detaliu măsurile care trebuie adoptate şi informaţiile care trebuie furnizate Consiliului guvernatorilor pentru ca acesta să evalueze, în conformitate cu articolul 14.4 din Statutul SEBC şi al BCE, dacă furnizarea de asistenţă pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situaţii de urgenţă de către BCN din Eurosistem instituţiilor de credit interferează cu obiectivele şi misiunile Eurosistemului. Aceste proceduri sunt disponibile pe website-ul BCE.

Operaţiuni de piaţă

Actualizarea Documentaţiei generale a BCE

La data de 26 septembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2013/35 privind măsuri suplimentare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului, precum şi Decizia BCE/2013/36 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului. Aceste decizii cuprind măsuri de consolidare în continuare a cadrului de control al riscurilor anunţat de Consiliul guvernatorilor la data de 18 iulie 2013, precum şi măsuri de îmbunătăţire a cerinţelor de furnizare de informaţii la nivel de credit aplicabile unor titluri garantate cu active, astfel cum s-a anunţat la 9 septembrie 2013. De asemenea, deciziile includ dispoziţii suplimentare privind ameliorarea coerenţei globale a cadrului şi a punerii în practică a acestuia, conform anunţului Consiliului guvernatorilor din cursul anului 2013. Noile acte juridice, precum şi un comunicat de presă pe această temă sunt disponibile pe website‑ul BCE şi se aplică începând cu data de 1 octombrie 2013, cu excepţia cazului în care se prevede altfel.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Noul cadru de evaluare la nivel de utilizator a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi a conexiunilor aferente

La data de 19 septembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat un nou cadru de evaluare a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi a conexiunilor aferente, în scopul stabilirii eligibilităţii acestora pentru utilizare în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului; acest cadru îl va înlocui pe cel în vigoare din anul 1998. Noul cadru de evaluare introduce simplificări procedurale, continuând totodată să asigure un nivel înalt de protecţie a Eurosistemului împotriva pierderilor pe care acesta le poate înregistra în cadrul efectuării operaţiunilor de creditare. Noul cadru, însoţit de un comunicat de presă pe aceeaşi temă, a fost publicat pe website‑ul BCE la data de 27 septembrie 2013.

Modificări aduse Orientării TARGET2

La data de 26 septembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2013/37 de modificare a Orientării BCE/2012/27 din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2). Orientarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Evaluarea ad-hoc a unui sistem de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi a conexiunilor aferente în raport cu standardele de utilizare a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului

La data de 4 octombrie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat evaluarea unui sistem de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi a noilor conexiuni directe şi la distanţă aferente, recunoscute ca fiind eligibile pentru utilizare în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului. Listele complete de sisteme de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi de conexiuni eligibile sunt disponibile pe website‑ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la cadrul integrat de supraveghere din Ungaria

La data de 7 octombrie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/71, la solicitarea Ministerului Economiei Naţionale din Ungaria.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind furnizarea și calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice

La data de 10 octombrie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/72, la solicitarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la măsuri pentru reorganizarea bancară în Slovenia

La data de 15 octombrie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/73, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovenia.

Statistică

Regulamente privind statisticile monetare şi financiare

La data de 24 septembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2013/33 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare şi Regulamentul BCE/2013/34 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituţiile financiare monetare. Ambele regulamente, care au fost reformate din motive de claritate, integrează noile standarde contabile naţionale, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană. Regulamentele vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Contacte media