EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

lokakuu 2013

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 18.10.2013 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Viestintä

Hätärahoitusta myönnettäessä noudatettavien menettelyjen julkistaminen

EKP:n neuvosto päätti 16.10.2013 julkistaa menettelysäännöt, jotka liittyvät sen rooliin kansallisten keskuspankkien myöntäessä hätärahoitusta (Emergency Liquidity Assistance, ELA). Tarkoituksena on selkeyttää yleistä käsitystä EKP:n neuvoston roolista. Säännöissä käydään läpi, millaisia toimia edellytetään ja mitä tietoja EKP:n neuvostolle on toimitettava, jotta se voi arvioida EKPJ:n ja EKP:n perussäännön artiklan 14.4 mukaisesti, onko eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien yksittäisille luottolaitoksille myöntämä hätärahoitus ristiriidassa eurojärjestelmän tavoitteiden ja tehtävien kanssa. Menettelyt ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Markkinaoperaatiot

EKP:n yleisasiakirjaan vaikuttavia päätöksiä

EKP:n neuvosto antoi 26.9.2013 päätöksen EKP/2013/35 eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä sekä päätöksen EKP/2013/36 eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä. Päätöksiin on kirjattu riskienhallintajärjestelmää entisestään vahvistavat toimet, joista EKP:n neuvosto ilmoitti 18.7.2013, sekä eräisiin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin sovellettavia lainakohtaisten tietojen raportointivaatimuksia täsmentävät toimet, joista ilmoitettiin 9.9.2013. Lisäksi parannetaan riskienhallintajärjestelmän ja käytännön riskienhallinnan johdonmukaisuutta, mistä EKP:n neuvosto ilmoitti aiemmin tänä vuonna. Päätökset ja niihin liittyvä lehdistötiedote on julkaistu EKP:n verkkosivuilla. Säännökset tulevat voimaan 1.10.2013, ellei toisin ole ilmoitettu.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Uudet järjestelyt arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien ja linkkien arviointiin

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.9.2013 uudet järjestelyt arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien ja linkkien arviointiin, jonka perusteella ratkaistaan, voidaanko niitä käyttää eurojärjestelmän luotto-operaatioissa. Uusilla järjestelyillä korvataan vuodesta 1998 käytössä ollut järjestely. Menettelyjä yksinkertaistetaan, mutta samalla varmistetaan, että eurojärjestelmä on edelleen hyvin suojattu tappioilta luotto-operaatioissaan. Järjestelyt ja niitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 27.9.2013.

TARGET2-suuntaviivojen muuttaminen

EKP:n neuvosto antoi 26.9.2013 suuntaviivat EKP/2013/37 Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta. Suuntaviivat julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Uusien linkkien ja selvitysjärjestelmän arviointi ja eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettäville arvopaperikaupan selvitysjärjestelmille asetetut vaatimukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.10.2013 arvion, jonka mukaan arvioitua arvopaperien selvitysjärjestelmää sekä uusia suoria ja ketjutettuja linkkejä voidaan käyttää eurojärjestelmän luotto-operaatioissa. EKP:n verkkosivuilla on kattava luettelo hyväksyttävistä arvopaperikaupan selvitysjärjestelmistä ja linkeistä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Unkarin yhdennetystä valvontakehyksestä

EKP:n neuvosto antoi 7.10.2013 Unkarin talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/71.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn tarvittavien tilastojen toimittamisesta ja laadusta

EKP:n neuvosto antoi 10.10.2013 Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2013/72.

EKP:n lausunto pankkien tervehdyttämistoimenpiteistä Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 15.10.2013 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/73.

Tilastot

Raha- ja rahoitustilastoja koskevat asetukset

EKP:n neuvosto antoi 24.9.2013 asetuksen EKP/2013/33 rahalaitossektorin taseesta sekä asetuksen EKP/2013/34 rahalaitosten soveltamia korkoja koskevista tilastoista. Selvyyden vuoksi uudelleenlaadituissa asetuksissa on huomioitu uudet kansantalouden tilinpitostandardit, jotka on määritetty 21.5.2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 549/2013 Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa. Asetukset julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt