Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Oktober 2013

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 18. oktobra 2013 do 15.00 po srednjeevropskem času

Obveščanje javnosti

Objava postopkov, ki določajo zagotavljanje izredne likvidnostne pomoči

Svet ECB je 16. oktobra 2013 sklenil objaviti postopkovna pravila o zagotavljanju izredne likvidnostne pomoči, s čimer želi izboljšati splošno razumevanje o tem, kakšno vlogo ima Svet ECB pri zagotavljanju takšne pomoči s strani nacionalnih centralnih bank. V teh pravilih je podrobno opisano, kaj je treba storiti in katere informacije je treba predložiti Svetu ECB, da bi lahko ta v skladu s členom 14.4 Statuta ESCB in ECB ocenil, ali je izredna likvidnostna pomoč s strani nacionalnih centralnih bank Eurosistema posameznim kreditnim institucijam v nasprotju s cilji in nalogami Eurosistema. Ti postopki so na voljo na spletni strani ECB.

Tržne operacije

Spremembe in dopolnitve Splošne dokumentacije ECB

Svet ECB je 26. septembra 2013 sprejel Sklep ECB/2013/35 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter Sklep ECB/2013/36 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja. Sklepa vključujeta ukrepe, ki jih je Svet ECB napovedal 18. julija 2013, s katerimi se bo nadalje okrepil okvir za obvladovanje tveganj, ter ukrepe, s katerimi se bo izboljšalo obvezno poročanje informacij po posameznih posojilih pri nekaterih listinjenih vrednostnih papirjih, kot je bilo napovedano 9. septembra 2013. Sklepa vključujeta tudi dodatne določbe, s katerimi se bo izboljšala splošna skladnost okvira z njegovim praktičnim izvajanjem, kot je Svet ECB napovedal med letom 2013. Nova pravna akta sta skupaj s sporočilom za javnost na voljo na spletni strani ECB, uporabljata pa se od 1. oktobra 2013, razen tam, kjer je določeno drugače.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Nov okvir za uporabniško oceno sistemov poravnave vrednostnih papirjev in povezav

Svet ECB je 19. septembra 2013 odobril nov okvir za oceno sistemov poravnave vrednostnih papirjev in povezav, s katerim se bo določala njihova primernost za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema. Novi okvir bo nadomestil prejšnjega, ki je bil v veljavi od leta 1998 dalje. Novi ocenjevalni okvir uvaja poenostavitev postopkov in hkrati še naprej zagotavlja visoko raven zaščite Eurosistema pred izgubami pri izvajanju kreditnih operacij. Novi okvir je bil 27. septembra 2013 skupaj s sporočilom za javnost objavljen na spletni strani ECB.

Spremembe smernice o sistemu TARGET2

Svet ECB je 26. septembra 2013 sprejel Smernico ECB/2013/37 o spremembi Smernice ECB/2012/27 z dne 5. decembra 2012 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2). Smernica bo objavljena v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Priložnostna ocena sistema poravnave vrednostnih papirjev (SPVP) in povezav na podlagi standardov za uporabo SPVP v kreditnih operacijah Eurosistema

Svet ECB je 4. oktobra 2013 odobril oceno sistema poravnave vrednostnih papirjev ter novih neposrednih in relejskih povezav kot primernih za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema. Celoten seznam primernih SPVP in povezav je na voljo na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o madžarskem okviru integriranega nadzora

Svet ECB je 7. oktobra 2013 mnenje CON/2013/71 sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za nacionalno gospodarstvo.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju in kakovosti statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem

Svet ECB je 10. oktobra 2013 mnenje CON/2013/72 sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o ukrepih za reorganizacijo bank v Sloveniji

Svet ECB je 15. oktobra 2013 mnenje CON/2013/73 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Statistika

Uredbi o denarni in finančni statistiki

Svet ECB je 24. septembra 2013 sprejel Uredbo ECB/2013/33 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij in Uredbo ECB/2013/34 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije. Obe uredbi, ki sta bili zaradi večje jasnosti prenovljeni, vključujeta nove standarde na področju nacionalnih računov, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji. Uredbi bosta objavljeni v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Stiki za medije