EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Oktoober 2013

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 18. oktoobril 2013

Avalikud suhted

Erakorralise likviidsusabi andmise korra avaldamine

16. oktoobril 2013 otsustas EKP nõukogu avaldada liikmesriikide keskpankade erakorralise likviidsusabi andmise menetluskorra, et tõsta üldist teadlikkust EKP nõukogu rollist sellise abi andmisel. Menetluskorras kirjeldatakse üksikasjalikult samme, mida tuleb astuda, ning teavet, mis tuleb esitada EKP nõukogule, et ta saaks vastavalt EKPSi ja EKP põhikirja artiklile 14.4 hinnata, kas eurosüsteemi keskpankade poolt üksikutele krediidiasutustele pakutav erakorraline likviidsusabi segab eurosüsteemi eesmärkide ja ülesannete täitmist. Menetluskord on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuoperatsioonid

Muudatused EKP ülddokumentatsioonis

EKP nõukogu võttis 26. septembril 2013 vastu otsuse EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidega ja tagatise kõlblikkusega ning otsuse EKP/2013/36 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidega ja tagatise kõlblikkusega. Otsused hõlmavad riskiohjeraamistikku tugevdavaid meetmeid, millest EKP nõukogu teatas 18. juulil 2013, ning meetmeid, millest teatati 9. septembril 2013 ja mis on mõeldud laenude kaupa esitatava aruandluse nõuete tõhustamiseks mõnede varaga tagatud väärtpaberite puhul. Otsustega parandatakse ka raamistiku üldist järjepidevust ja selle rakendamist, nagu EKP nõukogu on andnud teada varem 2013. aasta jooksul. Õigusaktid koos asjakohase pressiteatega on kättesaadavad EKP veebilehel. Õigusakte kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2013, kui ei ole sätestatud teisiti.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Uus raamistik väärtpaberiarveldussüsteemide ja ühenduste hindamiseks

EKP nõukogu kiitis 19. septembril 2013 heaks väärtpaberiarveldussüsteemide ja ühenduste hindamise uue raamistiku, mille alusel otsustatakse, kas need on kõlblikud kasutamiseks eurosüsteemi laenuoperatsioonide teostamisel. Uue raamistikuga vahetatakse välja alates 1998. aastast kasutusel olnud süsteem. Selles lihtsustatakse menetluskorda, tagades samal ajal eurosüsteemi kõrgetasemelise kaitse tema laenuoperatsioonidega seotud kahjude eest. Uus raamistik koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 27. septembril 2013.

TARGET2 suunise muudatused

26. septembril 2013 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2013/37, millega muudetakse 5. detsembri 2012. aasta suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta. Suunis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Väärtpaberiarveldussüsteemide ja ühenduste erakorraline hindamine standardite alusel, mis käsitlevad väärtpaberiarveldussüsteemide kasutamist eurosüsteemi laenuoperatsioonides

4. oktoobril 2013 kiitis EKP nõukogu heaks hinnangu väärtpaberiarveldussüsteemile ning uutele otse- ja kaudühendustele, mis on kõlblikud kasutamiseks eurosüsteemi laenuoperatsioonide teostamisel. Kõlblike väärtpaberiarveldussüsteemide ja ühenduste terviklik loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus Ungari integreeritud järelevalveraamistiku kohta

7. oktoobril 2013 võttis EKP nõukogu Ungari majandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/71.

EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajaliku statistika esitamist ja kvaliteeti

10. oktoobril 2013 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2013/72.

EKP arvamus panga saneerimismeetmete kohta Sloveenias

15. oktoobril 2013 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/73.

Statistika

Raha- ja finantsstatistikat käsitlevad määrused

24. septembril 2013 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2013/33 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta ja määruse EKP/2013/34 rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta. Mõlema määrusega, mis on selguse huvides uuesti sõnastatud, inkorporeeritakse rahvamajanduse arvepidamise uued standardid, nagu need on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruses (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta. Määrused avaldatakse Euroopa Liidu teatajas ja EKP veebilehel.

Kontaktandmed