Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

říjen 2013

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 18. října 2013

Externí sdělení

Zveřejnění postupů uplatňovaných při rozhodování o nouzové pomoci v oblasti likvidity

S cílem přispět k lepšímu pochopení role, kterou Rada guvernérů zastává při poskytování nouzové pomoci v oblasti likvidity (emergency liquidity assistance – ELA) ze strany národních centrálních bank, rozhodla Rada guvernérů 16. října 2013 o zveřejnění příslušných procesních pravidel. Tato pravidla popisují podrobný postup a stanovují, jaké informace mají být Radě guvernérů poskytnuty, aby mohla v souladu s článkem 14.4 Statutu ESCB a ECB vyhodnotit, zda není poskytování ELA jednotlivým úvěrovým institucím národními centrálními bankami Eurosystému v rozporu s cíli a úkoly Eurosystému. Tyto postupy jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní operace

Úprava Obecné dokumentace ECB

Rada guvernérů přijala 26. září 2013 rozhodnutí ECB/2013/35 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a rozhodnutí ECB/2013/36 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění. Obě rozhodnutí zahrnují opatření k dalšímu posílení rámce kontroly rizika tak, jak je Rada guvernérů 18. července 2013 oznámila, a opatření posilující požadavky na vykazování informací o jednotlivých úvěrech u některých cenných papírů zajištěných aktivy, jak bylo oznámeno 9. září 2013. Součástí rozhodnutí jsou navíc také dodatečná ustanovení ke zlepšení celkové konzistentnosti rámce a jeho praktického zavádění, jak oznámila Rada guvernérů v průběhu roku 2013. Tyto nové právní akty jsou společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB a v platnost vstupují 1. října 2013, není-li stanoveno jinak.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Nový rámec pro hodnocení systémů a spojení pro vypořádání obchodů s cennými papíry ze strany uživatele

Rada guvernérů schválila 19. září 2013 nový rámec pro hodnocení systémů a spojení pro vypořádání obchodů s cennými papíry pro účely stanovení jejich způsobilosti pro použití v úvěrových operacích Eurosystému, který nahradí rámec zavedený v roce 1998. Nový rámec hodnocení zavádí procedurální zjednodušení, přitom však nadále zajišťuje vysokou úroveň ochrany Eurosystému vůči ztrátám při provádění jeho úvěrových operací. Uvedený nový rámec byl společně s tiskovou zprávou 27. září 2013 zveřejněn na internetových stránkách ECB.

Změny obecných zásad o systému TARGET2

Dne 26. září 2013 přijala Rada guvernérů obecné zásady ECB/2013/37, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2). Obecné zásady budou zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Ad hoc hodnocení systému vypořádání obchodů s cennými papíry a spojení na základě standardů pro využívání systémů vypořádání obchodů s cennými papíry v úvěrových operacích Eurosystému

Rada guvernérů schválila 4. října 2013 hodnocení systému vypořádání obchodů s cennými papíry a nových přímých i zprostředkovaných spojení jako způsobilé pro použití v úvěrových operacích Eurosystému. Úplné seznamy způsobilých systémů vypořádání obchodů s cennými papíry a spojení jsou uvedeny na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k integrovanému rámci dohledu v Maďarsku

Rada guvernérů na žádost maďarského ministerstva národního hospodářství přijala 7. října 2013 stanovisko CON/2013/71.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování a kvalitě statistik pro postup při makroekonomické nerovnováze

Rada guvernérů na žádost Evropského parlamentu a Rady Evropské unie přijala 10. října 2013 stanovisko CON/2013/72.

Stanovisko ECB k opatřením v oblasti reorganizace bank ve Slovinsku

Rada guvernérů na žádost slovinského ministerstva financí přijala 15. října 2013 stanovisko CON/2013/73.

Statistika

Nařízení o měnové a finanční statistice

Dne 24. září 2013 přijala Rada guvernérů nařízení ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí a nařízení ECB/2013/34 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi. Obě nařízení, která byla v zájmu jasnosti přepracována, zahrnují nové standardy národních účtů, které jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii. Nařízení budou zveřejněna v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Kontakty pro média