Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Październik 2013

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 18 października 2013 r.

Komunikacja zewnętrzna

Publikacja procedur dotyczących udzielania awaryjnego wsparcia płynnościowego

Aby poszerzyć wiedzę społeczeństwa na temat roli, jaką Rada Prezesów odgrywa w udzielaniu awaryjnego wsparcia płynnościowego przez krajowe banki centralne, 16 października 2013 r. Rada postanowiła upublicznić odpowiednie zasady proceduralne. Opisano w nich szczegółowo działania, jakie należy podjąć, oraz informacje, które należy przedstawić Radzie, by mogła ona ocenić, zgodnie z art. 14 ust. 4 statutu ESBC i EBC, czy udzielenie awaryjnego wsparcia płynnościowego przez krajowe banki centralne Eurosystemu poszczególnym instytucjom kredytowym nie koliduje z celami i zadaniami Eurosystemu. Procedury te są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Operacje rynkowe

Aktualizacja „Dokumentacji ogólnej” EBC

26 września 2013 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2013/35 w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz decyzję EBC/2013/36 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń. Decyzje te obejmują środki mające jeszcze bardziej wzmocnić ramowe zasady kontroli ryzyka, ogłoszone przez Radę Prezesów 18 lipca 2013 r., oraz środki mające ulepszyć wymogi podawania danych o poszczególnych kredytach w odniesieniu do niektórych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, zgodnie z komunikatem z 9 września 2013 r. Ponadto decyzje te zawierają dodatkowe przepisy mające poprawić ogólną spójność zasad ramowych i ich stosowania w praktyce, zapowiedziane przez Radę Prezesów w 2013 r. Nowe akty prawne wraz z komunikatem prasowym są dostępne w serwisie internetowym EBC; obowiązują od 1 października 2013 r., o ile nie podano inaczej.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Nowe zasady ramowe dotyczące oceny systemów rozrachunku papierów wartościowych i powiązań między nimi dokonywanej przez użytkowników

19 września 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła nowe zasady ramowe dotyczące oceny systemów rozrachunku papierów wartościowych i powiązań między nimi, na potrzeby ich zatwierdzania do wykorzystania w operacjach kredytowych Eurosystemu; zastąpią one dotychczasowe zasady, obowiązujące od 1998 r. Nowe zasady oceny wprowadzają uproszczenia proceduralne, a jednocześnie nadal zapewniają wysoki poziom ochrony Eurosystemu przed stratami przy prowadzeniu operacji kredytowych. Nowe zasady wraz z komunikatem prasowym zostały opublikowane w serwisie internetowym EBC 27 września 2013 r.

Zmiany wytycznych dotyczących TARGET2

26 września 2013 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2013/37 zmieniające wytyczne EBC/2012/27 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2). Zostaną one opublikowane w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Doraźna ocena systemu rozrachunku papierów wartościowych i powiązań między systemami według standardów korzystania z systemów rozrachunku papierów wartościowych w operacjach kredytowych Eurosystemu

4 października 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła ocenę systemu rozrachunku papierów wartościowych oraz nowe powiązania bezpośrednie i pośrednie do wykorzystania w operacjach kredytowych Eurosystemu. Pełne wykazy zatwierdzonych systemów rozrachunku papierów wartościowych i powiązań między nimi są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie przepisów dotyczących zintegrowanego nadzoru na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/71 w dniu 7 października 2013 r. na wniosek węgierskiego ministerstwa gospodarki narodowej.

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania i jakości statystyk związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/72 w dniu 10 października 2013 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie działań służących reorganizacji banków w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/73 w dniu 15 października 2013 r. na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Statystyka

Rozporządzenia w sprawie statystyki monetarnej i finansowej

24 września 2013 r. Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2013/33 dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych oraz rozporządzenie EBC/2013/34 w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe. Oba rozporządzenia, przekształcone dla zapewnienia większej jasności, uwzględniają nowe standardy dotyczące rachunków narodowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej. Rozporządzenia zostaną opublikowane w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Kontakt z mediami