Deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE (minbarra d-deċiżjonijiet li jistabbilixxu r-rati tal-imgħax)

Ottubru 2013

EMBARGO

M’GĦANDHIEX TIXXANDAR QABEL it-3 p.m. CET tat-18 ta’ Ottubru 2013

Komunikazzjoni esterna

Pubblikazzjoni tal-proċeduri dwar l-għoti ta’ assistenza ta’ likwidità f’emerġenza

Sabiex jinftiehem aħjar b’mod ġenerali s-sehem tal-Kunsill Governattiv fl-għoti ta’ assistenza ta’ likwidità f’emerġenza (ELA) mill-banek ċentrali nazzjonali, il-Kunsill Governattiv fis-16 ta’ Ottubru 2013 ħa d-deċiżjoni li jxandar ir-regoli ta’ proċedura relatati. Dawn ir-regoli jiddeskrivu bid-dettall l-passi li għandhom jittieħdu u t-tagħrif li għandu jingħata lill-Kunsill Governattiv sabiex ikun jista’ jevalwa, skont l-Artikolu 14.4 tal-Istatut tas-SEBĊ u tal-BĊE, jekk l-għoti ta’ assistenza ta’ likwidità f’emerġenza mill-banek ċentrali nazzjonali tal-Eurosistema lil istituzzjonijiet ta’ kreditu individwali jmurx kontra l-għanijiet u d-dmirijiet tal-Eurosistema. Dawn il-proċeduri huma disponibbli fuq il-websajt tal-BĊE.

Operazzjonijiet tas-suq

Aġġornament tad-Dokumentazzjoni Ġenerali tal-BĊE

Fis-26 ta’ Settembru 2013 il-Kunsill Governattiv adotta d-Deċiżjoni BĊE/2013/35 dwar miżuri addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral, kif ukoll id-Deċiżjoni BĊE/2013/36 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral. Id-Deċiżjonijiet jinkludu miżuri biex jissaħħaħ iktar il-qafas ta’ kontroll tar-riskju, imħabbar mill-Kunsill Governattiv fit-18 ta’ Lulju 2013, u miżuri biex jittejbu r-rekwiżiti ta’ rappurtar tal-livell tas-self għal ċerti titoli koperti b’assi, kif imħabbar fid-9 ta’ Settembru 2013. Barra minn dan, id-Deċiżjonijiet jinkludu dispożizzjonijiet addizzjonali biex titjieb il-konsistenza globali tal-qafas u l-implimentazzjoni prattika tiegħu, kif imħabbar mill-Kunsill Governattiv matul l-2013. L-atti legali ġodda, flimkien ma’ stqarrija għall-istampa relatata, huma disponibbli fuq il-websajt tal-BĊE u japplikaw mill-1 ta’ Ottubru 2013, ħlief fejn jingħad mod ieħor.

Sistemi ta’ pagament u infrastruttura tas-suq

Qafas ġdid għall-valutazzjoni tal-utent ta’ sistemi ta’ saldu ta’ titoli u links

Fid-19 ta’ Settembru 2013 il-Kunsill Governattiv approva qafas ġdid għall-valutazzjoni tas-sistemi ta’ saldu ta’ titoli u links għad-determinazzjoni tal-eliġibbiltà tagħhom għall-użu f’operazzjonijiet ta’ kreditu tal-Eurosistema, li ser jieħdu post il-qafas li ilu fis-seħħ mill-1998. Il-qafas ta’ valutazzjoni ġdid jintroduċi semplifikazzjonijiet proċedurali ġodda, filwaqt li jiżgura livell għoli ta’ protezzjoni tal-Eurosistema kontra telf fit-twettiq tal-operazzjonijiet ta’ kreditu tagħha. Il-qafas il-ġdid, flimkien ma’ stqarrija għall-istampa relatata, ġew ippublikati fuq il-websajt tal-BĊE fis-27 ta’ Settembru 2013.

Emendi għal-Linja Gwida dwar TARGET2

Fis-26 ta’ Settembru 2013 il-Kunsill Governattiv adotta l-Linja Gwida BĊE/2013/37 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 tal-5 ta’ Diċembru 2012 dwar sistema Trans-Ewropea Awtomatizzata għat-Trasferiment Mgħaġġel ta’ Saldu Gross f’Ħin Reali (TARGET2). Il-Linja Gwida se tiġi ppubblikata fil- Ġurnal Uffiċjali tal-UE u fil-websajt tal-BĊE.

Il-valutazzjoni ad hoc ta’ sistema ta’ saldu ta’ titoli (SSS) u links kontra l-istandards għall-użu ta’ SSSs fl-operazzjonijiet ta’ kreditu tal-Eurosistema

Fl-4 ta’ Ottubru 2013 il-Kunsill Governattiv approva l-valutazzjoni ta’ SSS u kemm links diretti ġodda u indiretti bħala eliġibbli għall-użu f’operazzjonijiet ta’ kreditu tal-Eurosistema. Il-lista sħiħa tal-links eliġibbli ta’ SSSs u l-links huma disponibbli fil-websajt tal-BĊE.

Opinjonijiet dwar leġiżlazzjoni

Opinjoni tal-BĊE dwar il-qafas superviżorju integrat ġdid fl-Ungerija

Fis-7 ta’ Ottubru 2013 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2013/71 wara talba tal-Ministeru Ungeriż għall-Ekonomija Nazzjonali.

Opinjoni tal-BĊE dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-forniment u l-kwalità tal-istatistika għall-proċedura ta’ żbilanċi makroekonomiċi

Fl-10 ta’ Ottubru 2013 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2013/72 wara talba tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Opinjoni tal-BĊE dwar miżuri għar-riorganizzazzjoni bankarja fis-Slovenja

Fil-15 ta’ Ottubru 2013 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2013/73 wara talba tal-Ministeru tal-Finanzi Sloven.

Statistika

Regolamenti fuq l-istatistika monetarja u finanzjarja

Fl-24 ta’ Settembru 2013 il-Kunsill Governattiv adotta r-Regolament dwar il-karta tal-bilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet monetarji u finanzjarji u r-Regolament BĊE/2013/34 dwar l-istatistika tar-rati tal-imgħax applikati mill-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji. Iż-żewġ Regolamenti, li ġew irriformulati fl-interess taċ-ċarezza jinkorporaw l-istandards ġodda tal-kontijiet nazzjonali kif iddefiniti fir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea. Ir-Regolamenti ser jiġu ppubblikati fil- Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fil-websajt tal-BĊE.

Kuntatti midja