European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Október 2013

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 18. októbra 2013

Externá komunikácia

Zverejnenie postupu poskytovania núdzovej likvidity

V záujme zvýšenia všeobecnej informovanosti o úlohe Rady guvernérov v rámci poskytovania núdzovej likvidity národnými centrálnymi bankami Rada guvernérov 16. októbra 2013 rozhodla o zverejnení súvisiacich procesných pravidiel. Pravidlá obsahujú podrobný popis potrebných jednotlivých krokov a informácií, ktoré sa predkladajú Rade guvernérov, aby mohla v súlade s článkom 14.4 Štatútu ESCB a ECB posúdiť, či poskytovanie núdzovej likvidity jednotlivým úverovým inštitúciám zo strany národných centrálnych bánk Eurosystému nie je v rozpore s cieľmi a úlohami Eurosystému. Uvedený postup je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Aktualizácia Všeobecnej dokumentácie ECB

Rada guvernérov 26. septembra 2013 prijala rozhodnutie ECB/2013/35 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ako aj rozhodnutie ECB/2013/36 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky. Tieto rozhodnutia podľa oznámenia Rady guvernérov z 18. júla 2013 obsahujú opatrenia na ďalšie posilnenie rámca riadenia rizík a podľa oznámenia z 9. septembra 2013 opatrenia na rozšírenie vykazovacích požiadaviek na úrovni jednotlivých úverov v súvislosti s niektorými cennými papiermi krytými aktívami. Súčasťou rozhodnutí sú podľa oznámenia Rady guvernérov z tohto roku aj dodatočné ustanovenia na zlepšenie celkovej konzistentnosti rámca a jeho praktického uplatnenia. Nové právne predpisy sú spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnené na internetovej stránke ECB a platia od 1. októbra 2013, ak nie je stanovené inak.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Nový rámec na hodnotenie systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi a ich prepojení zo strany používateľov

Rada guvernérov 19. septembra 2013 schválila nový rámec na hodnotenie systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi a ich prepojení, pomocou ktorého sa určuje ich akceptovateľnosť v úverových operáciách Eurosystému a ktorý nahradí rámec zavedený v roku 1998. Nový rámec zjednodušuje samotný proces hodnotenia, pričom i naďalej zabezpečuje vysokú úroveň ochrany Eurosystému pred stratami z jeho úverových operácií. Nový rámec bol spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnený 27. septembra 2013 na internetovej stránke ECB.

Zmeny a doplnenia usmernenia o TARGET2

Rada guvernérov 26. septembra 2013 prijala usmernenie ECB/2013/37, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2012/27 z 5. decembra 2012 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2). Usmernenie bude zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Hodnotenie systému vyrovnania obchodov s cennými papiermi a jeho prepojení na základe štandardov na používanie systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi v úverových operáciách Eurosystému

Rada guvernérov 4. októbra 2013 schválila hodnotenie systému vyrovnania obchodov s cennými papiermi a nových priamych i nepriamych prepojení, podľa ktorého sú akceptovateľné v úverových operáciách Eurosystému. Úplný zoznam akceptovateľných systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi a ich prepojení je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k integrovanému rámcu dohľadu v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/71 dňa 7. októbra 2013 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní a kvalite štatistík pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/72 dňa 10. októbra 2013 na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k opatreniam na reorganizáciu bánk v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/73 dňa 15. októbra 2013 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Štatistika

Nariadenia o menovej a finančnej štatistike

Rada guvernérov 24. septembra 2013 prijala nariadenie ECB/2013/33 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií a nariadenie ECB/2013/34 o štatistike úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami. Obidve nariadenia, ktoré boli v záujme zrozumiteľnosti prepracované, zavádzajú nové štandardy národných účtov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii. Nariadenia budú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá