ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2013 m. spalio mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2013 m. spalio 18 d., 15.00 val. (CET)

Informacija visuomenei

Informacijos apie likvidumo pagalbos teikimo kritiniais atvejais tvarką paskelbimas

2013 m. spalio 16 d. Valdančioji taryba, siekdama, kad visuomenė geriau suprastų, koks yra Valdančiosios tarybos vaidmuo nacionaliniams centriniams bankams teikiant likvidumo pagalbą kritiniais atvejais, nusprendė viešai paskelbti atitinkamas procedūrines taisykles. Šiose taisyklėse išsamiai aprašoma, kokių reikia imtis veiksmų ir kokia informacija turi būti pateikta Valdančiajai tarybai, kad pastaroji galėtų įvertinti, vadovaudamasi ECBS ir ECB statuto 14 straipsnio 4 dalimi, ar tam tikram Eurosistemos nacionaliniam centriniam bankui kritiniu atveju teikiant likvidumo pagalbą konkrečiai kredito įstaigai nebus trukdoma siekti Eurosistemos tikslų ir uždavinių. Ši tvarka paskelbta ECB tinklalapyje.

Rinkos operacijos

ECB Bendrųjų dokumentų atnaujinimas

2013 m. rugsėjo 26 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2013/35 dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir Sprendimą ECB/2013/36 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu. Sprendimai apima priemones, padėsiančias dar labiau sustiprinti rizikos kontrolės sistemą, apie kurią Valdančioji taryba paskelbė 2013 m. liepos 18 d., ir priemones, pagerinsiančias paskolos lygio duomenų atskaitomybės reikalavimus, taikomus kai kuriems turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams. Informacija apie pastarąsias priemones buvo skelbta 2013 m. rugsėjo 9 d. Be to, kaip Valdančioji taryba šiais metais jau informavo, sprendimuose numatytos papildomos nuostatos, padidinsiančios bendrą sistemos nuoseklumą ir pagerinsiančios jos praktinį taikymą. Naujieji teisės aktai, paskelbti ECB interneto svetainėje kartu su susijusiu pranešimu spaudai, įsigaliojo nuo 2013 m. spalio 1 d., jeigu nebuvo nustatyta kitaip.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Nauja vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir jungčių vertinimo, kurį atlieka vartotojas, sistema

2013 m. rugsėjo 19 d. Valdančioji taryba patvirtino naują vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir jungčių vertinimo, siekiant nustatyti, ar jos yra tinkamos naudoti Eurosistemos kredito operacijoms, sistemą. Ji pakeis nuo 1998 m. iki šiol galiojusią sistemą. Naująja vertinimo sistema įvedama supaprastinta tvarka, tačiau ir toliau užtikrinamas aukštas Eurosistemos apsaugos nuo nuostolių vykdant kredito operacijas lygis. Informacija apie naująją sistemą ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje 2013 m. rugsėjo 27 d.

TARGET2 gairių daliniai pakeitimai

2013 m. rugsėjo 26 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2013/37, kuriomis iš dalies keičiamos 2012 m. gruodžio 5 d. Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2). Gairės bus paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Specialus įvertinimas, ar vertybinių popierių atsiskaitymo sistema (VPAS) ir jungtys atitinka standartus, taikomus VPAS naudojimui Eurosistemos kredito operacijoms

2013 m. spalio 4 d. Valdančioji taryba patvirtino vertinimą, kad VPAS ir dvi naujos jungtys (tiesioginė ir daugiašalė) yra tinkamos naudoti Eurosistemos kredito operacijoms. Išsamus tinkamų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir jungčių sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl integruotos Vengrijos priežiūros sistemos

2013 m. spalio 7 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/71 Vengrijos ūkio ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės

2013 m. spalio 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/72 Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl bankų reorganizavimo priemonių Slovėnijoje

2013 m. spalio 15 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/73 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

Statistika

Reglamentai dėl pinigų ir finansų statistikos

2013 m. rugsėjo 24 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2013/33 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso ir Reglamentą ECB/2013/34 dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos. Abu reglamentai (nauja jų redakcija parengta siekiant aiškumo) apima naujus nacionalinių sąskaitų standartus, apibrėžtus 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje. Reglamentai bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai