Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

октомври 2013 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 18 октомври 2013 г.

Външна комуникация

Публикуване на процедурите за предоставяне на спешна помощ за осигуряване на ликвидност

С цел да подобри информираността на обществото за ролята на Управителния съвет в предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност от страна на националните централни банки (НЦБ) на 16 октомври 2013 г. Управителният съвет взе решение да публикува съответните процедурни правила. Тези правила описват подробно стъпките, които следва да бъдат предприети, и информацията, която следва да бъде предоставена на Управителния съвет, за да прецени той, в съответствие с член 14.4 от Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ, дали предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност от страна на НЦБ от Евросистемата на отделни кредитни институции е несъвместимо с целите и задачите на Евросистемата. Процедурите са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарни операции

Актуализация на Общата документация на ЕЦБ

На 26 септември 2013 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2013/35 относно допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и Решение ЕЦБ/2013/36 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения. Решенията включват мерки за допълнително подсилване на рамката за контрол върху риска, както бе оповестено от Управителния съвет на 18 юли 2013 г., и мерки за повишаване на изискванията за отчетност на ниво кредит за някои обезпечени с активи ценни книжа, както бе съобщено на 9 септември 2013 г. Също така решенията включват допълнителни разпоредби за подобряване на цялостната съгласуваност на рамката и на практическото ѝ приложение, както бе обявено от Управителния съвет през 2013 г. Новите правни актове, както и прессъобщение по темата, са налични на уебсайта на ЕЦБ. Те се прилагат от 1 октомври 2013 г., освен ако не е посочено друго.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Нова рамка за оценката на потребителите на системи за сетълмент на ценни книжа и връзки между тях

На 19 септември 2013 г. Управителният съвет одобри нова рамка за оценката на системи за сетълмент на ценни книжа и връзки между тях с цел да се определи тяхната допустимост за използване при кредитните операции на Евросистемата. Тя ще замени съществуващата от 1998 г. насам рамка. Новата рамка за оценка въвежда процедурни улеснения, като същевременно продължава да гарантира високо ниво на защита за Евросистемата срещу загуби при провеждането на кредитните ѝ операции. Новата рамка и прессъобщение по темата са публикувани на 27 септември 2013 г. на уебсайта на ЕЦБ.

Изменения на Насоките за TARGET2

На 26 септември 2013 г. Управителният съвет прие Насоки EЦБ/2013/37 за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 от 5 декември 2012 г. относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2). Насоките ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Специална оценка на система за сетълмент на ценни книжа и връзки спрямо стандартите за използване на системите за сетълмент на ценни книжа при кредитните операции на Евросистемата

На 4 октомври 2013 г. Управителният съвет одобри оценката на една система за сетълмент на ценни книжа и на нови преки и релейни връзки като допустими за използване при кредитните операции на Евросистемата. Пълният списък на допустимите системи за сетълмент на ценни книжа и връзки е наличен на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно интегрираната унгарска надзорна рамка

На 7 октомври 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/71 по искане на Министерството на националната икономика на Унгария.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето и качеството на статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси

На 10 октомври 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/72 по искане на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно мерки за преобразуване на банки в Словения

На 15 октомври 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/73 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Статистика

Регламенти относно паричната и финансовата статистика

На 24 септември 2013 г. Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2013/33 относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ и Регламент ЕЦБ/2013/34 относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции. Двата регламента, които са преработени от съображения за яснота, включват новите стандарти за национални сметки, както са определени в Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз. Регламентите ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Данни за контакт за медиите