Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юли 2013 г.

Икономически, парични и финансови условия

Споразумение за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз

На 21 юни 2013 г. Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица не е еврото, подписаха споразумение за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз. Споразумението, което отразява присъединяването на националната централна банка на Хърватия (Hrvatska narodna banka) към ЕСЦБ, беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарни операции

Промени във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър

На 28 юни 2013 г. Управителният съвет взе решение временно да суспендира допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от кипърското правителство, като обезпечение в операциите по паричната политика на Евросистемата. Решението отчита промените в кредитния рейтинг на Република Кипър вследствие на операциите, които бяха обявени от министерството на финансите на Република Кипър на 27 юни 2013 г. Съответното решение (ЕЦБ/2013/21), както и прессъобщението по темата, бяха публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 28 юни 2013 г.

На 5 юли Управителният съвет взе предвид повишаването на кредитните рейтинги на Република Кипър след успешното завършване на гореспоменатите операции на 1 юли 2013 г. и реши, считано от 5 юли 2013 г., търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър, отново да бъдат приемани като допустимо обезпечение за целите на операциите по паричната политика на Евросистемата при прилагане на специално дисконтиране на обезпеченията. Съответното решение (ЕЦБ/2013/22), както и прессъобщението по темата, бяха публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 5 юли 2013 г.

Преглед на мерките за контрол на риска при кредитните операции на Евросистемата

На 17 юли 2013 г. Управителният съвет одобри изменения по мерките за контрол на риска за активите, допустими като обезпечение по кредитните операции на Евросистемата. Тези изменения произтичат от двугодишния преглед на рамката на Евросистемата за контрол на риска. Промените ще влязат в сила, след като бъдат отразени в съответните правни актове. На 18 юли 2013 г. на уебсайта на ЕЦБ беше публикувано прессъобщение с подробна информация за мерките.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Втори доклад относно измамите с банкови карти

На 11 юли 2013 г. Управителният съвет разгледа втория доклад за измамите с банкови карти, изготвен от Комитета за платежни и сетълмент системи, и разреши той да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ. Докладът и прессъобщение по темата бяха публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 16 юли 2013 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно макропруденциалния мандат на Lietuvos bankas

На 26 юни 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/45 по искане на министерството на финансите на Литва.

Становище на ЕЦБ относно реформи, свързани с възнаграждения и пенсии, в Ирландия

На 28 юни 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/46 по искане на министъра по въпросите на публичните разходи и реформата на публичния сектор на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно изисквания за минимални резерви във връзка с въвеждането на еврото в Латвия

На 2 юли 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/47 по искане на Latvijas Banka.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Латвия и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Латвия

На 5 юли 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/48 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно клонове в Ирландия на кредитни институции, установени извън ЕИП

На 9 юли 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/49 по искане на министъра на финансите на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно мерки за стабилизиране в Румъния

На 12 юли 2013 г. Управителният съвет прие становище CON/2013/50 по искане на Banca Naţională a României.

Административно управление

Шест решения на ЕЦБ по въпроси, свързани с участието на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ

На 21 юни 2013 г. Управителният съвет прие: (i) Решение ЕЦБ/2013/15 относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на Европейската централна банка и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи; (ii) Решение ЕЦБ/2013/16 за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти; (iii) Решение ЕЦБ/2013/17 относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка; (iv) Решение ЕЦБ/2013/18 за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал и (v) Решение ЕЦБ/2013/19 относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото. На същата дата Генералният съвет прие Решение ЕЦБ/2013/20 относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки извън еврозоната. Решенията, които отразяват присъединяването на националната централна банка на Хърватия (Hrvatska narodna banka) към ЕСЦБ, бяха публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Участие на Latvijas Banka в заседанията на Управителния съвет преди 1 януари 2014 г.

В съответствие с традиционната практика на 3 юли 2013 г. Управителният съвет взе решение да покани управителя на Latvijas Banka като наблюдател на своите заседания и да предостави на експерти от Latvijas Banka статут на наблюдатели във всички комитети на Евросистемата/ЕСЦБ и техните подструктури, когато те заседават в състав Евросистема. Това решение влезе в сила незабавно след взетото на 9 юли 2013 г. решение на Съвета на ЕС относно отмяната на дерогацията за Латвия.

Назначаване на външни членове на Комитета за одит на ЕЦБ

На 4 юли 2013 г. Управителният съвет назначи г‑н Титмайер и г‑н Трише за външни членове на Комитета за одит на ЕЦБ за срок от три години, считано от 1 август 2013 г. Комитетът е председателстван от г-н Лийканен и другите му членове са г‑н Констанцио и г‑н Ноайе. Мандатът на комитета е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.