Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juli 2013

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

Avtal om operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen

Den 21 juni 2013 undertecknade Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som inte har euron som valuta ett avtal om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen. Avtalet återspeglar den kroatiska nationella centralbankens (Hrvatska narodna banka) tillträde till ESCB och har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Marknadsoperationer

Ändringar i godtagandet av omsättbara skuldinstrument som emitterats eller garanteras av Republiken Cypern

Den 28 juni 2013 beslutade ECB-rådet att omsättbara skuldinstrument, som emitteras eller garanteras fullt ut av den cypriotiska staten, inte längre skulle vara godtagbara som säkerhet i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Det här beslutet har fattats med beaktande av ändringar i kreditvärderingen av Republiken Cypern till följd av de transaktioner som Republiken Cyperns finansministerium tillkännagav den 27 juni 2013. Beslutet i fråga (ECB/2013/21) och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 28 juni 2013.

ECB-rådet noterade den 5 juli att kreditbetyget för Cypern höjts efter att de ovannämnda transaktionerna genomfördes enligt plan den 1 juli 2013 och ECB-rådet beslutade att omsättbara skuldinstrument, som emitteras eller garanteras fullt ut av den cypriotiska staten, åter accepteras som godtagbara säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska operationer från och med den 5 juli 2013 under förbehåll för vissa värdepappersavdrag. Beslutet i fråga (ECB/2013/22) och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 5 juli 2013.

Granskning av åtgärder för riskkontroll för Eurosystemets kredittransaktioner

Den 17 juli 2013 godkände ECB-rådet ändringar av riskkontrollåtgärderna för tillgångar som är godkända som säkerheter vid Eurosystemets kredittransaktioner. Dessa ändringar har införts till följd av den granskning av Eurosystemets ramar för riskkontroll som görs två gånger om året. Ändringarna träder i kraft när de fastställts genom de vederbörliga rättsakterna. Ett pressmeddelande som beskriver åtgärderna publicerades på ECB:s webbplats den 18 juli 2013.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Andra rapporten om kortbedrägerier

Den 11 juli 2013 tog ECB-rådet del av den andra rapporten om kortbedrägerier, som utarbetats av kommittén för betalnings- och avvecklingssystem, och godkände att rapporten publiceras på ECB:s webbplats. Rapporten och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 16 juli 2013.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om det mandat som Lietuvos bankas har avseende makrotillsyn

Den 26 juni 2013 antog ECB-rådet CON/2013/45 på begäran av det litauiska finansministeriet.

ECB-yttrande om löne- och pensionsreformer i Irland

Den 28 juni 2013 antog ECB-rådet CON/2013/46 på begäran av Irlands minister för offentliga utgifter och reformer.

ECB-yttrande om kassakrav i samband med införandet av euron i Lettland

Den 2 juli 2013 antog ECB-rådet CON/2013/47 på begäran av Latvijas Banka.

ECB-yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron i Lettland och om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 om omräkningskursen mellan euron och Lettlands valuta

Den 5 juli 2013 antog ECB-rådet CON/2013/48 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB-yttrande om filialer till kreditinstitut i Irland baserade utanför EES 

Den 9 juli 2013 antog ECB-rådet CON/2013/49 på begäran av det irländska finansministeriet.

ECB-yttrande om stabilitetsåtgärder i Rumänien

Den 12 juli 2013 antog ECB-rådet CON/2013/50 på begäran av Banca Naţională a României.

Organisationsstyrning

Sex ECB-beslut i frågor som rör de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital

Den 21 juni 2013 antog ECB-rådet 1) beslut av den 21 juni 2013 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts (ECB/2008/27), 2) beslut ECB/2013/16 om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivningen av eurosedlar, 3) beslut ECB/2013/17 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital, 4) beslut ECB/2013/18 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital, 5) beslut ECB/2013/19 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in ECB:s kapital. Samma dag antog ECB:s allmänna råd beslut ECB/2013/20 om åtgärder för att nationella centralbanker utanför euroområdet ska kunna betala in Europeiska centralbankens kapital. Beslutet, som återspeglar den kroatiska nationella centralbankens (Hrvatska narodna banka) tillträde till ESCB, har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Latvijas Bankas deltagande i ECB-rådets möten före den 1 januari 2014

I linje med tidigare praxis inbjöd ECB-rådet den 3 juli 2013 centralbankschefen för Latvijas Banka att delta i mötena som observatör och beslutade att ge experter från Latvijas Banka observatörsstatus i alla ECBS och Eurosystemets kommittéer och delstrukturer, när representanter från hela Eurosystemet sammanträder. Beslutet trädde i kraft omedelbart efter EU-rådets beslut den 9 juli 2013 om att upphäva Lettlands undantag.

Utnämning av externa medlemmar till ECB:s revisionskommitté

Den 4 juli 2013 utsåg ECB-rådet Hans Tietmeyer och Jean-Claude Trichet till externa medlemmar i ECB:s revisionskommitté för en period på tre år från och med den 1 augusti 2013. Revisionskommittén består av ordföranden Erkki Liikanen och övriga medlemmar är Vitor Constâncio och Christian Noyer. Kommitténs mandat finns på ECB:s webbplats.