Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuli 2013

Majandus-, rahandus- ja finantsolukord

Leping vahetuskursimehhanismi töökorra kohta majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis

21. juunil 2013 sõlmisid Euroopa Keskpank ja euroalaväliste liikmesriikide keskpangad lepingu, millega muudetakse Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel 16. märtsil 2006 sõlmitud lepingut vahetuskursimehhanismi töökorra kehtestamise kohta majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis. Leping, mis kajastab Horvaatia keskpanga (Hrvatska narodna banka) ühinemist EKPSiga, avaldati Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Turuoperatsioonid

Küprose Vabariigi emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse muudatused

28. juunil 2013 otsustas EKP nõukogu ajutiselt peatada Küprose valitsuse emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide tagatisena. Selle otsusega võetakse arvesse Küprose Vabariigi krediidireitingu muutumist Küprose Vabariigi rahandusministeeriumi poolt 27. juunil 2013 teatatud tehingute tagajärjel. Otsus (EKP/2013/21) koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 28. juunil 2013.

5. juulil võttis EKP nõukogu teadmiseks Küprose Vabariigi krediidireitingu tõstmise pärast eelnimetatud tehingute edukat teostamist 1. juulil 2013 ning otsustas, et Küprose Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblikud võlainstrumendid on eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide tagatisena alates 5. juulist 2013 taas kõlblikud ja nende suhtes kohaldatakse teatavaid väärtuskärpeid. Otsus (EKP/2013/22) koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 5. juulil 2013.

Eurosüsteemi laenuoperatsioonide riskiohjemeetmete läbivaatamine

17. juulil 2013 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi laenuoperatsioonide tagatisena kõlblike varade riskiohjemeetmete muudatused. Need tulenevad eurosüsteemi riskiohjeraamistiku läbivaatamisest kahe aasta möödudes ja jõustuvad asjaomaste õigusaktide rakendamisel. Meetmeid tutvustav pressiteade avaldati EKP veebilehel 18. juulil.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Teine aruanne maksekaardipettuste kohta

11. juulil 2013 tutvus EKP nõukogu makse- ja arveldussüsteemide komitee koostatud teise aruandega maksekaardipettuste kohta ning andis loa avaldada see EKP veebilehel. Aruanne koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 16. juulil 2013.

Õigusaktid

EKP arvamus Leedu keskpanga makrotasandi usaldatavusjärelevalve pädevuse kohta

26. juunil 2013 võttis EKP nõukogu Leedu rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/45.

EKP arvamus palga- ja pensionireformide kohta Iirimaal

28. juunil 2013 võttis EKP nõukogu Iiri valitsussektori kulude ja reformide ministri taotlusel vastu arvamuse CON/2013/46.

EKP arvamus kohustusliku reservi kohta seoses euro kasutuselevõtuga Lätis

2. juulil 2013 võttis EKP nõukogu Läti keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/47.

EKP arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Lätis, ja ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro konverteerimiskursiga Läti jaoks

5. juulil 2013 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2013/48.

EKP arvamus Euroopa Majanduspiirkonna väliste krediidiasutuste filiaalide kohta Iirimaal

9. juulil 2013 võttis EKP nõukogu Iirimaa rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2013/49.

EKP arvamus stabiliseerimismeetmete kohta Rumeenias

12. juulil 2013 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/50.

Üldjuhtimine

Kuus EKP otsust küsimuste kohta, mis on seotud liikmesriikide keskpankade osadega EKP kapitali märkimise aluses

21. juunil 2013 võttis EKP nõukogu vastu: i) otsuse EKP/2013/15, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks; ii) otsuse EKP/2013/16, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta; iii) otsuse EKP/2013/17 riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses; iv) otsuse EKP/2013/18, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks; ja v) otsuse EKP/2013/19 EKP kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt. Samal päeval võttis EKP üldnõukogu vastu otsuse EKP/2013/20 EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt. Otsused, mis kajastavad Horvaatia keskpanga (Hrvatska narodna banka) ühinemist EKPSiga, avaldati Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Läti keskpanga osalemine EKP nõukogu koosolekutel enne 1. jaanuari 2014

EKP nõukogu otsustas 3. juulil 2013 tavakohaselt kutsuda Läti keskpanga presidendi osalema oma koosolekutel vaatlejana ning anda Läti keskpanga ekspertidele õiguse osaleda vaatlejana kõikides eurosüsteemi/EKPSi komiteedes ja nende allüksustes, kui need kogunevad eurosüsteemi tasandil. Otsus jõustus kohe pärast 9. juulil 2013 vastu võetud ELi Nõukogu otsust Läti suhtes erandi kaotamise kohta.

EKP auditikomitee välisliikmete ametisse nimetamine

4. juulil 2013 nimetas EKP nõukogu alates 1. augustist 2013 kolmeks aastaks EKP auditikomitee välisliikmetena ametisse Hans Tietmeyeri ja Jean-Claude Trichet’. Komitee esimees on Erkki Liikanen ning teised liikmed on Vítor Constâncio ja Christian Noyer. Auditikomitee volitused on kättesaadavad EKP veebilehel.