Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Julij 2013

Gospodarske, denarne in finančne razmere

Sporazum o operativnih postopkih v mehanizmu deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije

Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta ni euro, so 21. junija 2013 podpisale sporazum o spremembi Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja, ki določa operativne postopke v mehanizmu deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije. Sporazum, ki odraža vstop hrvaške centralne banke (Hrvatska narodna banka) v ESCB, je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Tržne operacije

Sprememba primernosti dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje jamči Republika Ciper

Svet ECB je 28. junija 2013 sklenil, da tržni dolžniški vrednostni papirji, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči ciprska vlada, začasno niso primerni kot zavarovanje v operacijah denarne politike Eurosistema. Sklep upošteva spremembe v bonitetni oceni Republike Ciper zaradi transakcij, ki jih je 27. junija 2013 napovedalo ministrstvo za finance Republike Ciper. S tem povezan sklep (ECB/2013/21) je bil skupaj s sporočilom za javnost 28. junija 2013 objavljen na spletni strani ECB.

Svet ECB se je 5. julija, potem ko so bile 1. julija 2013 uspešno zaključene zgoraj omenjene transakcije, seznanil z zvišanjem bonitetnih ocen za Republiko Ciper in sklenil, da tržni dolžniški instrumenti, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper, od 5. julija 2013 dalje ponovno postanejo primerni kot zavarovanje v operacijah denarne politike Eurosistema, ob upoštevanju specifičnih odbitkov. S tem povezan sklep (ECB/2013/22) je bil skupaj s sporočilom za javnost 5. julija 2013 objavljen na spletni strani ECB.

Pregled okvira za obvladovanje tveganj v kreditnih operacijah Eurosistema

Svet ECB je 17. julija 2013 odobril spremembe ukrepov za obvladovanje tveganj pri finančnem premoženju, ki je primerno kot zavarovanje v kreditnih operacijah Eurosistema. Spremembe izhajajo iz rednega dveletnega pregleda ukrepov Eurosistema za obvladovanje tveganj. Veljati bodo začele, ko bodo uvedene z ustreznimi pravnimi akti. Sporočilo za javnost s podrobnim opisom ukrepov je bilo 18. julija 2013 objavljeno na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Drugo poročilo o kartičnih goljufijah

Svet ECB se je 11. julija 2013 seznanil z drugim poročilom o kartičnih goljufijah, ki ga je pripravil Odbor za plačilne in poravnalne sisteme, ter odobril njegovo objavo na spletni strani ECB. Poročilo je bilo skupaj s sporočilom za javnost 16. julija 2013 objavljeno na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o makrobonitetnem mandatu centralne banke Lietuvos bankas

Svet ECB je 26. junija 2013 mnenje CON/2013/45 sprejel na zahtevo litovskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o reformah glede prejemkov in pokojnin na Irskem

Svet ECB je 28. junija 2013 mnenje CON/2013/46 sprejel na zahtevo irskega ministra za odhodke in reformo v javnem sektorju.

Mnenje ECB o zahtevah glede obveznih rezerv v zvezi z uvedbo eura v Latviji

Svet ECB je 2. julija 2013 mnenje CON/2013/47 sprejel na zahtevo centralne banke Latvijas Banka.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 glede uvedbe eura v Latviji in o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja za euro v Latviji

Svet ECB je 5. julija 2013 mnenje CON/2013/48 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o irskih podružnicah kreditnih institucij s sedežem zunaj EGP

Svet ECB je 9. julija 2013 mnenje CON/2013/49 sprejel na zahtevo irskega ministra za finance.

Mnenje ECB o ukrepih za stabilizacijo v Romuniji

Svet ECB je 12. julija 2013 mnenje CON/2013/50 sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României.

Upravljanje in vodenje

Šest sklepov ECB o vprašanjih v zvezi z deleži nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB

Svet ECB je 21. junija 2013 sprejel: (i) Sklep ECB/2013/15 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam; (ii) Sklep ECB/2013/16 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev; (iii) Sklep ECB/2013/17 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB; (iv) Sklep ECB/2013/18 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala; (v) Sklep ECB/2013/19 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro. Istega dne je Razširjeni svet ECB sprejel Sklep ECB/2013/20 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja. Sklepi, ki odražajo vstop hrvaške centralne banke (Hrvatska narodna banka) v ESCB, so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Sodelovanje centralne banke Latvijas Banka na sejah Sveta ECB pred 1. januarjem 2014

Svet ECB je 3. julija 2013 sklenil, da v skladu z dosedanjo prakso povabi guvernerja centralne banke Latvijas Banka, da kot opazovalec sodeluje na sejah Sveta ECB, in da podeli status opazovalca strokovnjakom iz te centralne banke v odborih Eurosistema/ESCB in njihovih podstrukturah, kadar ti zasedajo v sestavi Eurosistema. Ta odločitev je začela veljati takoj, ko je bil sprejet sklep Sveta EU z dne 9. julija 2013 o odpravi odstopanja za Latvijo.

Imenovanje zunanjih članov Revizijskega odbora ECB

Svet ECB je 4. julija 2013 imenoval Hansa Tietmeyerja in Jeana-Clauda Tricheta za zunanja člana Revizijskega odbora ECB za obdobje treh let z začetkom 1. avgusta 2013. Predsednik odbora je Erkki Liikanen, druga dva člana pa sta Vítor Constâncio in Christian Noyer. Mandat odbora je objavljen na spletni strani ECB.