Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

heinäkuu 2013

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Sopimus talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä

Euroopan keskuspankki ja euroalueen ulkopuolisten EU:n jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit allekirjoittivat 21.6.2013 sopimuksen, jolla muutettiin 16.3.2006 tehtyä Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä sopimusta talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä. Sopimusta muutettiin Kroatian keskuspankin liittyessä Euroopan keskuspankkijärjestelmään, ja se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Markkinaoperaatiot

Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuus

EKP:n neuvosto päätti 28.6.2013, että Kyproksen valtion liikkeeseen laskemia tai kokonaan takaamia jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja ei tilapäisesti hyväksytä vakuudeksi eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa. Päätöksessä otettiin huomioon Kyproksen tasavallan luottoluokituksen muutos, joka johtui Kyproksen valtiovarainministeriön 27.6.2013 ilmoittamista transaktioista. Päätös (EKP/2013/21) ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 28.6.2013. Kyproksen tasavallan luottoluokitus nousi, kun edellä mainitut transaktiot saatiin onnistuneesti päätökseen 1.7.2013. EKP:n neuvosto päätti 5.7.2013, että Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemia tai kokonaan takaamia jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja voidaan jälleen hyväksyä vakuudeksi eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa 5.7.2013 alkaen, kunhan niihin sovelletaan erityistä aliarvostusta. Päätös (EKP/2013/22) ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 5.7.2013.

Eurojärjestelmän luotto-operaatioissa sovellettavien riskinhallintamenetelmien arviointi

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.7.2013 muutoksia eurojärjestelmän luotto-operaatioissa vakuudeksi hyväksyttävien omaisuuserien riskinhallintaan. Muutokset perustuvat eurojärjestelmän riskienhallintajärjestelmän joka toinen vuosi tehtävään arviointiin. Muutokset tulevat voimaan, kun niistä on säädetty. Menetelmistä kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla 18.7.2013 julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Toinen raportti maksukorttipetoksista

EKP:n neuvosto tutustui 11.7.2013 maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean laatimaan toiseen korttimaksupetoksia koskevaan raporttiin ja hyväksyi sen julkaistavaksi EKP:n verkkosivuilla. Raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 16.7.2013.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Lietuvos bankasin makrovakauspoliittisista valtuuksista

EKP:n neuvosto antoi 26.6.2013 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/45.

EKP:n lausunto palkka- ja eläkeuudistuksista Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 28.6.2013 Irlannin julkisen sektorin ministerin pyynnöstä lausunnon CON/2013/46.

EKP:n lausunto vähimmäisvarantovaatimuksista euron käyttöönottoon liittyen

EKP:n neuvosto antoi 2.7.2013 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/47.

EKP:n lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi ja ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Latviaa koskevan euron muuntokurssin vuoksi

EKP:n neuvosto antoi 5.7.2013 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2013/48.

EKP:n lausunto ETAan kuulumattomien luottolaitosten sivuliikkeistä Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 9.7.2013 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2013/49.

EKP:n lausunto vakauttamistoimista Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 12.7.2013 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/50.

Hallinto ja valvonta

EKP:n päätöksiä kansallisten keskuspankkien osuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa

EKP:n neuvosto antoi 21.6.2013 seuraavat päätökset, jotka liittyvät Kroatian keskuspankin liittymiseen Euroopan keskuspankkijärjestelmään: 1) päätös EKP/2013/15 toimenpiteistä, joita Euroopan keskuspankin kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen sekä siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät; 2) päätös EKP/2013/16 euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta; 3) päätös EKP/2013/17 kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa; 4) päätös EKP/2013/18 kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta; 5) päätös EKP/2013/19 niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta. Samana päivänä EKP:n yleisneuvosto antoi päätöksen EKP/2013/20 euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta. Päätökset on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Latvian keskuspankin pääjohtajan osallistuminen EKP:n neuvoston kokouksiin ennen 1.1.2014

EKP:n neuvosto päätti 3.7.2013 aiemman käytännön mukaisesti, että Latvian keskuspankin pääjohtaja voi osallistua tarkkailijana EKP:n neuvoston kokouksiin ja että Latvian keskuspankin asiantuntijat voivat osallistua tarkkailijoina kaikkien eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden ja niiden työryhmien toimintaan niiden kokoontuessa eurojärjestelmän kokoonpanossa. Päätös tuli voimaan välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan unionin neuvosto oli 9.7.2013 tehnyt päätöksen Latviaa koskevan poikkeuksen kumoamisesta.

Ulkopuolisten jäsenten nimittäminen EKP:n tarkastuskomiteaan

EKP:n neuvosto nimitti 4.7.2013 EKP:n tarkastuskomitean ulkopuolisiksi jäseniksi Hans Tietmeyerin ja Jean-Claude Trichet’n. Jäsenten kolmivuotinen toimikausi alkaa 1.8.2013. Tarkastuskomitean puheenjohtajana toimii Erkki Liikanen. Komitean muut jäsenet ovat Vítor Constâncio ja Christian Noyer. Komitean mandaatti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.