Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2013. gada jūlijs

Ekonomiskā, monetārā un finanšu situācija

Līgums par ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūrām

Eiropas Centrālā banka un dalībvalstu, kuru valūta nav euro, nacionālās centrālās bankas 2013. gada 21. jūnijā parakstīja līgumu, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras. Līgums, kas atspoguļo Horvātijas nacionālās centrālās bankas (Hrvatska narodna banka) pievienošanos ECBS, publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Tirgus operācijas

Kipras Republikas emitēto vai garantēto tirgojamo parāda instrumentu atbilstības kritēriju pārmaiņas

Padome 2013. gada 28. jūnijā nolēma uz laiku atcelt Kipras valdības emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību izmantošanai par nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās. Šajā lēmumā ņemtas vērā pārmaiņas Kipras Republikas kredītreitingā saistībā ar Kipras Republikas Finanšu ministrijas 2013. gada 27. jūnijā paziņotajiem darījumiem. Attiecīgais lēmums (ECB/2013/21) kopā ar paziņojumu presei 2013. gada 28. jūnijā publicēts ECB interneta vietnē.

Padome 5. jūlijā pieņēma zināšanai Kipras Republikas kredītreitinga paaugstināšanu, ņemot vērā iepriekšminēto darījumu sekmīgu pabeigšanu 2013. gada 1. jūlijā, un nolēma, ka Kipras Republikas emitēti vai pilnībā garantēti tirgojami parāda instrumenti atkal ir atbilstīgs nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijās no 2013. gada 5. jūlija, piemērojot specifiskus diskontus. Attiecīgais lēmums (ECB/2013/22) kopā ar paziņojumu presei 2013. gada 5. jūlijā publicēts ECB interneta vietnē.

Pārskats par riska kontroles pasākumiem Eurosistēmas kredītoperācijās

Padome 2013. gada 17. jūlijā apstiprināja grozījumus riska kontroles pasākumos attiecībā uz aktīviem, kurus var izmantot kā nodrošinājumu Eurosistēmas kredītoperācijās. Šie grozījumi saistīti ar Eurosistēmas riska kontroles regulējuma pārskatīšanu, ko veic reizi divos gados. Grozījumi stāsies spēkā, tiklīdz tie tiks īstenoti ar attiecīgajiem tiesību aktiem. Sīkāks apraksts par šiem pasākumiem sniegts paziņojumā presei, kas publicēts ECB interneta vietnē 2013. gada 18. jūlijā.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Otrais ziņojums par krāpšanos ar maksājumu kartēm

Padome 2013. gada 11. jūlijā pieņēma zināšanai otro ziņojumu par krāpšanos ar maksājumu kartēm, ko sagatavoja Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja, un apstiprināja tā publicēšanu ECB interneta vietnē. Ziņojums kopā ar paziņojumu presei 2013. gada 16. jūlijā publicēts ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Lietuvos bankas makrouzraudzības pilnvarām

Padome 2013. gada 26. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2013/45 pēc Lietuvas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par atalgojuma un pensiju reformām Īrijā

Padome 2013. gada 28. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2012/46 pēc Īrijas valsts izdevumu un reformu ministra lūguma.

ECB atzinums par rezervju prasībām saistībā ar euro ieviešanu Latvijā

Padome 2013. gada 2. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2012/47 pēc Latvijas Bankas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 974/98 groza attiecībā uz euro ieviešanu Latvijā, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 2866/98 groza attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai

Padome 2013. gada 5. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2013/48 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par ārpus EEZ reģistrēto kredītiestāžu filiālēm Īrijā

Padome 2013. gada 9. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2012/49 pēc Īrijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par stabilizācijas pasākumiem Rumānijā

Padome 2013. gada 12. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2013/50 pēc Banca Naţională a României lūguma.

Korporatīvā vadība

Seši ECB lēmumi par jautājumiem saistībā ar nacionālo centrālo banku daļām ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā

Padome 2013. gada 21. jūnijā pieņēma: 1) Lēmumu ECB/2013/15, ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi ieguldīšanai Eiropas Centrālās bankas uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un nacionālo centrālo banku nodotajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalento prasījumu koriģēšanai; 2) Lēmumu ECB/2013/16, ar ko groza Lēmumu ECB/2010/29 par euro banknošu emisiju; 3) Lēmumu ECB/2013/17 par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā; 4) Lēmumu ECB/2013/18, ar ko nosaka noteikumus un nosacījumus Eiropas Centrālās bankas kapitāla daļu nodošanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai; un 5) Lēmumu ECB/2013/19 par to, kā dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu. Tajā pašā dienā Ģenerālpadome pieņēma Lēmumu ECB/2013/20 par to, kā ārpus eurozonas nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu. Šie lēmumi, kas atspoguļo Horvātijas nacionālās centrālās bankas (Hrvatska narodna banka) pievienošanos ECBS, publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Latvijas Bankas līdzdalība ECB Padomes sanāksmēs līdz 2014. gada 1. janvārim

Atbilstoši iepriekšējai praksei Padome 2013. gada 3. jūlijā nolēma aicināt Latvijas Bankas prezidentu piedalīties kā novērotājam tās sanāksmēs un piešķirt novērotāja statusu Latvijas Bankas ekspertiem visās Eurosistēmas/ECBS komitejās un to apakšstruktūrās, kad tās tiekas Eurosistēmas sastāvā. Šis lēmums stājās spēkā uzreiz pēc ES Padomes lēmuma par izņēmuma statusa atcelšanu attiecībā uz Latviju, ko pieņēma 2013. gada 9. jūlijā.

ECB Audita komitejas ārējo locekļu iecelšana

Padome 2013. gada 4. jūlijā iecēla Hansu Tītmeijeru (Hans Tietmeyer) un Žanu Klodu Trišē (Jean-Claude Trichet) par ECB Audita komitejas ārējiem locekļiem uz trīs gadu laikposmu, sākot no 2013. gada 1. augusta. Komitejas priekšsēdētājs ir Erki Līkanens (Erkki Liikanen), un pārējie tās locekļi ir Vitors Konstansiu (Vitor Constâncio) un Kristiāns Nojē (Christian Noyer); Komitejas pilnvaras ir norādītas ECB interneta vietnē.