Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Lipiec 2013

Sytuacja gospodarcza, pieniężna i finansowa

Porozumienie w sprawie procedur operacyjnych mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej

21 czerwca 2013 r. Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą nie jest euro, podpisały porozumienie zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Porozumienie, którego zawarcie wiąże się z wejściem banku centralnego Chorwacji (Hrvatska narodna banka) do ESBC, zostało opublikowane w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

Operacje rynkowe

Zmiany kwalifikacji rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez Republikę Cypryjską

28 czerwca 2013 r. Rada Prezesów postanowiła przejściowo zawiesić kwalifikację rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez rząd cypryjski do wykorzystania jako zabezpieczenie w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu. Decyzja ta uwzględnia zmiany ratingu kredytowego Republiki Cypryjskiej w wyniku transakcji ogłoszonych przez ministerstwo finansów tego kraju 27 czerwca 2013 r. Związana z tym decyzja (EBC/2013/21) wraz z komunikatem prasowym została opublikowana w serwisie internetowym EBC 28 czerwca 2013 r.

5 lipca Rada Prezesów przyjęła do wiadomości podwyższenie ratingów kredytowych Republiki Cypryjskiej po udanym przeprowadzeniu powyższych transakcji 1 lipca 2013 r. i podjęła decyzję, że rynkowe instrumenty dłużne emitowane lub w pełni gwarantowane przez Republikę Cypryjską zostaną z dniem 5 lipca 2013 r. ponownie zakwalifikowane jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, ze specjalną redukcją wartości. Związana z tym decyzja (EBC/2013/22) wraz z komunikatem prasowym została opublikowana w serwisie internetowym EBC 5 lipca 2013 r.

Przegląd środków kontroli ryzyka w operacjach kredytowych Eurosystemu

17 lipca 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła zmiany środków kontroli ryzyka w odniesieniu do aktywów kwalifikowanych do wykorzystania jako zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu. Zmiany te wynikają z przeprowadzanego co dwa lata przeglądu ramowych zasad Eurosystemu dotyczących kontroli ryzyka. Zmiany zaczną obowiązywać wraz z wejściem w życie odpowiednich aktów prawnych. Komunikat prasowy przedstawiający środki kontroli ryzyka został opublikowany w serwisie internetowym EBC 18 lipca 2013 r.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Drugi raport w sprawie oszustw związanych z kartami

11 lipca 2013 r. Rada Prezesów zapoznała się z drugim wydaniem raportu w sprawie oszustw związanych z kartami opracowanego przez Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku oraz zatwierdziła publikację tego raportu w serwisie internetowym EBC. Raport wraz z komunikatem prasowym został opublikowany w serwisie internetowym EBC 16 lipca 2013 r.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie mandatu makroostrożnościowego Lietuvos bankas

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/45 w dniu 26 czerwca 2013 r. na wniosek litewskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie reformy systemu wynagrodzeń i systemu emerytalnego w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/46 w dniu 28 czerwca 2013 r. na wniosek irlandzkiego ministra wydatków publicznych i reform.

Opinia EBC w sprawie wymogów dotyczących rezerwy obowiązkowej w związku z wprowadzeniem euro na Łotwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/47 w dniu 2 lipca 2013 r. na wniosek Latvijas Banka.

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Łotwie oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Łotwy

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/48 w dniu 5 lipca 2013 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie oddziałów instytucji kredytowych spoza EOG w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/49 w dniu 9 lipca 2013 r. na wniosek ministra finansów Irlandii.

Opinia EBC w sprawie środków stabilizacyjnych w Rumunii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/50 w dniu 12 lipca 2013 r. na wniosek Banca Naţională a României.

Kwestie wewnętrzne

Sześć decyzji EBC w sprawach związanych z udziałami krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC

21 czerwca 2013 r. Rada Prezesów przyjęła: (i) decyzję EBC/2013/15 określającą środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym; (ii) decyzję EBC/2013/16 zmieniającą decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro; (iii) decyzję EBC/2013/17 w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego; (iv) decyzję EBC/2013/18 określającą warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału; (v) decyzję EBC/2013/19 w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro. W tym samym dniu Rada Ogólna przyjęła decyzję EBC/2013/20 w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro. Decyzje te, związane z wejściem banku centralnego Chorwacji (Hrvatska narodna banka) do ESBC, zostały opublikowane w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

Udział Latvijas Banka w posiedzeniach Rady Prezesów przed 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z dotychczasową praktyką w dniu 3 lipca 2013 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o zaproszeniu prezesa banku centralnego Łotwy do udziału w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatora oraz o nadaniu statusu obserwatorów ekspertom z tego banku w odniesieniu do wszystkich komitetów Eurosystemu/ESBC i ich podkomitetów podczas posiedzeń w składzie Eurosystemu. Decyzja weszła w życie natychmiast po decyzji Rady UE o uchyleniu derogacji wobec Łotwy, podjętej 9 lipca 2013 r.

Mianowanie członków zewnętrznych Komitetu EBC ds. Audytu

4 lipca 2013 r. Rada Prezesów powołała Hansa Tietmeyera i Jean-Claude’a Tricheta na zewnętrznych członków Komitetu EBC ds. Audytu na okres trzech lat, poczynając od 1 sierpnia 2013 r. Przewodniczącym tego komitetu jest Erkki Liikanen, a pozostałymi członkami Vítor Constâncio i Christian Noyer. Mandat komitetu jest dostępny w serwisie internetowym EBC.