Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červenec 2013

Hospodářská, měnová a finanční situace

Dohoda o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie

Evropská centrální banka a národní centrální banky členských států, jejichž měnou není euro, podepsaly 21. června 2013 dohodu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie. Uvedená dohoda, která zohledňuje přistoupení chorvatské národní centrální banky (Hrvatska narodna banka) k ESCB, byla zveřejněna v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Tržní operace

Změny způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů emitovaných nebo zaručených Kyperskou republikou

Rada guvernérů přijala 28. června 2013 rozhodnutí dočasně pozastavit způsobilost obchodovatelných dluhových nástrojů emitovaných nebo plně zaručených kyperskou vládou pro použití jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému. Toto rozhodnutí zohledňuje změny úvěrového hodnocení Kyperské republiky v důsledku transakcí, které Ministerstvo financí Kyperské republiky oznámilo 27. června 2013. Související rozhodnutí (ECB/2013/21) společně s tiskovou zprávou bylo zveřejněno 28. června 2013 na internetových stránkách ECB.

Dne 5. července vzala Rada guvernérů na vědomí zvýšení úvěrových hodnocení Kyperské republiky poté, co byly 1. července 2013 úspěšně dokončeny výše uvedené transakce, a rozhodla, že od 5. července 2013 budou obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené Kyperskou republikou opět představovat způsobilé zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému, a to s výhradou specifických srážek. Související rozhodnutí (ECB/2013/22) společně s tiskovou zprávou bylo zveřejněno 5. července 2013 na internetových stránkách ECB.

Přezkum opatření ke kontrole rizika úvěrových operací Eurosystému

Dne 17. července 2013 schválila Rada guvernérů změny v opatřeních ke kontrole rizika u aktiv způsobilých k použití jako zajištění v úvěrových operacích Eurosystému. Tyto změny vycházejí z přezkumu rámce Eurosystému ke kontrole rizika prováděného každé dva roky. Změny začnou platit, jakmile budou zavedeny příslušnými právními akty. Na internetových stránkách ECB byla 18. července 2013 zveřejněna tisková zpráva s podrobnostmi o těchto opatřeních.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Druhá zpráva o podvodech s platebními kartami

Rada guvernérů vzala 11. července 2013 na vědomí druhou zprávu o podvodech s platebními kartami, kterou připravil Výbor pro platební a vypořádací systémy, a schválila její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Tato zpráva společně s tiskovou zprávou byla na internetových stránkách ECB zveřejněna 16. července 2013.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k makroobezřetnostnímu mandátu Lietuvos bankas

Rada guvernérů přijala 26. června 2013 stanovisko CON/2013/45 na žádost litevského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k platové a důchodové reformě v Irsku

Rada guvernérů přijala 28. června 2013 stanovisko CON/2013/46 na žádost irského ministra pro veřejné výdaje a reformy.

Stanovisko ECB k povinnosti minimálních rezerv v souvislosti se zavedením eura v Lotyšsku

Rada guvernérů přijala 2. července 2013 stanovisko CON/2013/47 na žádost Latvijas Banka.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku, a k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítávací koeficient eura pro Lotyšsko

Rada guvernérů přijala 5. července 2013 stanovisko CON/2013/48 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k pobočkám úvěrových institucí ze zemí mimo EHP v Irsku

Rada guvernérů přijala 9. července 2013 stanovisko CON/2013/49 na žádost irského ministra financí.

Stanovisko ECB ke stabilizačním opatřením v Rumunsku

Rada guvernérů přijala 12. července 2013 stanovisko CON/2013/50 na žádost Banca Naţională a României.

Správa a řízení

Šest rozhodnutí ECB o otázkách týkajících se  podílů národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB

Dne 21. června 2013 přijala Rada guvernérů: i) rozhodnutí ECB/2013/15 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv; ii) rozhodnutí ECB/2013/16, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek; iii) Rozhodnutí ECB/2013/17 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB; iv) rozhodnutí ECB/2013/18 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu; a v) rozhodnutí ECB/2013/19 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro. Ve stejný den přijala Generální rada rozhodnutí ECB/2013/20 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami mimo eurozónu. Uvedená rozhodnutí, která zohledňují přistoupení chorvatské národní centrální banky (Hrvatska narodna banka) k ESCB, byla zveřejněna v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Účast zástupce Latvijas Banka na zasedáních Rady guvernérů před 1. lednem 2014

V souladu s praxí v minulosti rozhodla Rada guvernérů 3. července 2013 pozvat guvernéra Latvijas Banka na svá zasedání jako pozorovatele a udělit odborníkům z Latvijas Banka status pozorovatele na všech zasedáních výborů Eurosystému/ESCB a jejich dílčích strukturách, konají-li se na úrovni zástupců Eurosystému. Toto rozhodnutí vstoupilo v platnost okamžitě po rozhodnutí Rady EU o odejmutí výjimky Lotyšsku, přijatém 9. července 2013.

Jmenování externích členů Výboru ECB pro audit

Dne 4. července 2013 jmenovala Rada guvernérů pana Hanse Tiermeyera a pana Jeana-Clauda Tricheta externími členy Výboru ECB pro audit na období tří let počínaje 1. srpnem 2013. Výboru předsedá pan Erkki Liikanen a jeho dalšími členy jsou Vítor Constâncio a Christian Noyer. Pověření výboru je k dispozici na internetových stránkách ECB.