European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Júl 2013

Hospodárska, menová a finančná situácia

Dohoda o prevádzkových postupoch mechanizmu výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie

Dňa 21. júna 2013 Európska centrálna banka a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou nie je euro, podpísali dohodu, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk členských štátov nepatriacich do eurozóny zo 16. marca 2006 o prevádzkových postupoch mechanizmu výmenných kurzov pre tretiu etapu hospodárskej a menovej únie. Dohoda, ktorá zohľadňuje vstup Hrvatska narodna banka do ESCB, bola zverejnená v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Zmena akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo zaručených Cyperskou republikou

Dňa 28. júna 2013 Rada guvernérov rozhodla o dočasnom pozastavení akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne zaručených cyperskou vládou ako kolaterálu v menovopolitických operáciách Eurosystému. Toto rozhodnutie bolo dôsledkom zmeny úverového ratingu Cyperskej republiky na základe transakcií oznámených ministerstvom financií Cyperskej republiky 27. júna 2013. Súvisiace rozhodnutie (ECB/2013/21) bolo zverejnené 28. júna 2013 spolu s tlačovou správou na internetovej stránke ECB.

Dňa 5. júla Rada guvernérov zohľadnila zvýšenie úverového ratingu Cyperskej republiky po úspešnej realizácii uvedených transakcií 1. júla 2013 a rozhodla, že obchodovateľné dlhové nástroje vydané alebo plne zaručené Cyperskou republikou budú s platnosťou od 5. júla 2013 opäť akceptovateľné ako kolaterál v menovopolitických operáciách Eurosystému pod podmienkou uplatnenia príslušných zrážok. Súvisiace rozhodnutie (ECB/2013/22) bolo zverejnené 5. júla 2013 spolu s tlačovou správou na internetovej stránke ECB.

Revízia rámca riadenia rizík pre úverové operácie Eurosystému

Dňa 17. júla 2013 Rada guvernérov schválila zmeny a doplnenia opatrení na riadenie rizík pre aktíva akceptovateľné ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému. Zmeny sú výsledkom prehodnotenia opatrení Eurosystému na riadenie rizík, ktoré sa uskutočňuje každé dva roky, a nadobudnú účinnosť po ich zavedení prostredníctvom príslušných právnych predpisov. Tlačová správa s podrobnými informáciami o týchto opatreniach bola zverejnená na internetovej stránke ECB 18. júla 2013.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Druhá správa o podvodoch pri používaní platobných kariet

Dňa 11. júla 2013 Rada guvernérov vzala na vedomie druhú správu o podvodoch pri používaní platobných kariet, ktorú vydal Výbor pre platobné a zúčtovacie systémy, a schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Správa bola spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnená na internetovej stránke ECB 16. júla 2013.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k makroprudenciálnemu mandátu Lietuvos bankas

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/45 dňa 26. júna 2013 na žiadosť litovského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k reformám platov a dôchodkov v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/46 dňa 28. júna 2013 na žiadosť írskeho ministra pre verejné výdavky a reformy.

Stanovisko ECB k požiadavkám na povinné minimálne rezervy v súvislosti so zavedením eura v Lotyšsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/47 dňa 2. júla 2013 na žiadosť Latvijas Banka.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 v súvislosti so zavedením eura v Lotyšsku, a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98 v súvislosti s prevodným kurzom eura v Lotyšsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/48 dňa 5. júla 2013 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k pobočkám inštitúcií mimo EHP v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/49 dňa 9. júla 2013 na žiadosť írskeho ministra financií.

Stanovisko ECB k stabilizačným opatreniam v Rumunsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/50 dňa 12. júla 2013 na žiadosť Banca Naţională a României.

Riadenie organizácie

Šesť rozhodnutí ECB o otázkach súvisiacich s podielmi národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB

Dňa 21. júna 2013 Rada guvernérov prijala: i) rozhodnutie ECB/2013/15 o opatreniach potrebných na príspevok k akumulovanej hodnote vlastného imania ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám, ii) rozhodnutie ECB/2013/16, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek, iii) rozhodnutie ECB/2013/17 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB, iv) rozhodnutie ECB/2013/18 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania a v) rozhodnutie ECB/2013/19 o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro. V ten istý deň prijala Generálna rada ECB rozhodnutie ECB/2013/20 o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny. Tieto rozhodnutia, prijaté v súvislosti so vstupom Hrvatska narodna banka do ESCB, boli zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Účasť Latvijas Banka na zasadaniach Rady guvernérov pred 1. januárom 2014

Rovnako ako v minulosti sa Rada guvernérov 3. júla 2013 rozhodla pozvať guvernéra Latvijas Banka, aby sa zúčastňoval na jej zasadaniach v pozícii pozorovateľa. Zároveň sa rozhodla udeliť odborníkom Latvijas Banka štatút pozorovateľov vo všetkých výboroch Eurosystému/ESCB a ich podskupinách na zasadaniach v zložení Eurosystému. Toto rozhodnutie nadobudlo okamžitú platnosť v nadväznosti na rozhodnutie Rady EÚ o zrušení výnimky Lotyšska dňa 9. júla 2013.

Vymenovanie externých členov Výboru ECB pre audit

Dňa 4. júla 2013 Rada guvernérov vymenovala Hansa Tietmeyera a Jeana-Clauda Tricheta za externých členov Výboru ECB pre audit na obdobie troch rokov od 1. augusta 2013. Predsedom výboru je Erkki Liikanen a jeho ďalšími členmi sú Vîtor Constâncio a Christian Noyer. Mandát výboru je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá