Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юни 2013 г.

Икономически, парични и финансови условия

Доклад по структурни въпроси 2013

На 19 юни 2013 г. Управителният съвет одобри Доклада по структурни въпроси за 2013 г., изготвен от Комитета по парична политика – един от комитетите на Евросистемата/ЕСЦБ. Докладът със заглавие „Финансиране на предприятията и икономическа активност в еврозоната“ описва структурата на финансирането на нефинансовите предприятия в еврозоната, включително взаимодействието ѝ с макроикономическата среда, като се поставя акцент върху кризата, започнала през 2007–2008 г. Докладът ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ като част от поредицата Тематични материали.

Пазарни операции

Тръжни операции и периоди на поддържане на резервите през 2014 г. и 2015 г.

На 17 май 2013 г. Управителният съвет разгледа указателните календари на редовните тръжни операции на Евросистемата и периодите на поддържане на резервите през 2014 г. и 2015 г. По-подробна информация се съдържа в две прессъобщения, публикувани на 10 юни 2013 г. на уебсайта на ЕЦБ на всички официални езици на ЕС.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

TARGET – Годишен доклад 2012

На 16 май 2013 г. Управителният съвет разгледа годишния доклад за TARGET за 2012 г. В него се посочва, че TARGET2 продължава да играе важна роля за насърчаването на интегриран паричен пазар на еврозоната – предпоставка за ефективното провеждане на единната парична политика – и допринася за интегрирането на финансовите пазари в еврозоната, и в крайна сметка – за финансовата стабилност. Докладът и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 24 май 2013 г.

Специална оценка на релейни връзки между системите за сетълмент на ценни книжа в еврозоната

На 23 май 2013 г. Управителният съвет одобри три нови релейни връзки като допустими за използване при кредитните операции на Евросистемата. Пълният списък на всички допустими връзки е наличен на уебсайта на ЕЦБ.

Приемане на Принципите на CPSS-IOSCO за инфраструктурите на финансовите пазари като надзорни стандарти на Евросистемата и начало на обществена консултация за проект за регламент на ЕЦБ относно надзорните изисквания за системно важни платежни системи

На 3 юни 2013 г. Управителният съвет прие „Принципи за инфраструктурите на финансовите пазари“, въведени през април 2012 г. от Комитета за платежни и сетълмент системи (CPSS) на Банката за международни разплащания и Техническия комитет на Международната организация на комисиите за ценни книжа (IOSCO), за провеждането на надзор от страна на Евросистемата във връзка с всички видове инфраструктури на финансовите пазари. Той също така реши да започне двумесечна обществена консултация по проект за регламент относно надзорните изисквания за системно важни платежни системи, в който Принципите на CPSS-IOSCO за инфраструктурите на финансовите пазари се прилагат като правно обвързващи. Проектът за регламент и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 7 юни 2013 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и относно предложение за регламент относно информацията, придружаваща паричните преводи

На 17 май 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/32 по искане на Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно защита на ипотекарни длъжници в Испания 

На 22 май 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/33 по искане на испанския държавен секретар за икономиката и подкрепата на бизнеса.

Становище на ЕЦБ относно дългови мерки за свръхзадлъжнели физически лица в Гърция

На 23 май 2013 г. Управителният съвет прие становище CON/2013/34 по искане на Министерството на развитието, конкурентоспособността, инфраструктурата, транспорта и мрежите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети

На 23 май 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/35 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно статута на кредитните институции и създаването на дружества за финансиране във Франция

На 24 май 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/36 по искане на Министерството на икономиката и финансите на Франция.

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета

На 28 май 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/37 по искане на Съвета на Европейския съюз, Европейския парламент и Европейската комисия.

Становище на ЕЦБ относно Гръцкия фонд за финансова стабилност

На 29 май 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/38 по искане на Министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно пруденциалния надзор на макроравнище върху националната финансова система в Румъния

На 3 юни 2013 г. Управителният съвет прие становище CON/2013/39 по искане на Banca Naţională a României.

Становище на ЕЦБ относно новите надзорни задачи на Magyar Nemzeti Bank

На 3 юни 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/40 по искане на Министерството на националната икономика на Унгария.

Становище на ЕЦБ относно промени в управлението на Central Bank of Cyprus

На 5 юни 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/41 по искане на председателя на Камарата на представителите на Република Кипър.

Становище на ЕЦБ относно планове за възстановяване и оздравяване в Белгия

На 10 юни 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/42 по искане на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Становище на ЕЦБ относно третирането на евробанкноти, повредени от средства против кражба, в Белгия

На 12 юни 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/43 по искане на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, действаща от името на Министерството на вътрешните работи на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно специален данък върху кредитните институции в Кипър

На 19 юни 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/44 по искане на председателя на Камарата на представителите на Република Кипър.

Международно и европейско сътрудничество

Дванадесети годишен преглед на международната роля на еврото

На 19 юни 2013 г. Управителният съвет одобри публикуването на дванадесетия годишен преглед на международната роля на еврото, в който се разглеждат тенденциите в употребата на еврото от нерезиденти на еврозоната през 2012 г. Докладът и прессъобщение по темата ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 2 юли 2013 г.

Данни за контакт за медиите