Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Junij 2013

Gospodarske, denarne in finančne razmere

Poročilo o strukturnih vprašanjih 2013

Svet ECB je 19. junija 2013 odobril poročilo o strukturnih vprašanjih ( Structural Issues Report 2013), ki ga je pripravil Odbor za denarno politiko (eden od odborov Eurosistema/ESCB). Poročilo z naslovom »Financiranje podjetij in gospodarska aktivnost v euroobmočju« ( Corporate finance and economic activity in the euro area) opisuje strukturo financiranja nefinančnih družb v euroobmočju, vključno z njihovo interakcijo z makroekonomskim okoljem, poseben poudarek pa namenja krizi, ki se je začela v obdobju 2007–2008. Poročilo bo objavljeno na spletni strani ECB v seriji občasnih zvezkov ( Occasional Paper Series).

Tržne operacije

Avkcije in obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2014 in 2015

Svet ECB se je 17. maja 2013 seznanil z okvirnim koledarjem rednih avkcij Eurosistema in z okvirnim koledarjem obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2014 in 2015. Več informacij je v sporočilih za javnost, ki sta bili 10. junija 2013 v vseh uradnih jezikih EU objavljeni na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Letno poročilo TARGET 2012

Svet ECB se je 16. maja 2013 seznanil z letnim poročilom TARGET 2012. Poročilo kaže, da sistem TARGET2 ostaja ključen za krepitev integriranega denarnega trga v euroobmočju, kar je predpogoj za učinkovito izvajanje enotne denarne politike, in prispeva k integraciji finančnih trgov v euroobmočju ter posredno k finančni stabilnosti. Poročilo je bilo skupaj s sporočilom za javnost 24. maja 2013 objavljeno na spletni strani ECB.

Priložnostna ocena izmenjalnih povezav med sistemi poravnave vrednostnih papirjev v euroobmočju

Svet ECB je 23. maja 2013 odobril tri nove relejske povezave kot primerne za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema. Celoten seznam vseh primernih povezav je na voljo na spletni strani ECB.

Sprejem načel CPSS-IOSCO za infrastrukture finančnih trgov kot standarda Eurosistema na področju pregleda in začetek javne razprave o osnutku uredbe ECB o zahtevah glede pregleda nad delovanjem sistemsko pomembnih plačilnih sistemov.

Svet ECB je 3. junija 2013 sprejel načela za infrastrukture finančnih trgov ( Principles for financial market infrastructures), ki sta jih aprila 2012 sprejela Odbor za plačilne in poravnalne sisteme (CPSS) Banke za mednarodne poravnave ter tehnični odbor Mednarodne organizacije nadzornikov trgov vrednostnih papirjev (IOSCO) in se bodo uporabljala za izvajanje pregleda Eurosistema nad delovanjem vseh vrst infrastruktur finančnih trgov. Svet je obenem sklenil, da bo začel dvomesečno javno razpravo o osnutku uredbe o zahtevah glede pregleda nad delovanjem sistemsko pomembnih plačilnih sistemov, ki v pravno zavezujoči obliki uvaja načela CPSS-IOSCO za infrastrukture finančnih trgov. Osnutek uredbe je bil skupaj s sporočilom za javnost 7. junija 2013 objavljen na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter o predlogu uredbe o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev

Svet ECB je 17. maja 2013 mnenje CON/2013/32 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o varstvu hipotekarnih dolžnikov v Španiji

Svet ECB je 22. maja 2013 mnenje CON/2013/33 sprejel na zahtevo španskega državnega sekretarja za gospodarske zadeve in podporo gospodarskim družbam.

Mnenje ECB o ukrepih glede dolgov prezadolženih posameznikov v Grčiji

Svet ECB je 23. maja 2013 mnenje CON/2013/34 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za razvoj, konkurenčnost, infrastrukturo, promet in omrežja.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Sveta o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku

Svet ECB je 23. maja 2013 mnenje CON/2013/35 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o statusu kreditnih institucij in oblikovanju družb za financiranje v Franciji

Svet ECB je 24. maja 2013 mnenje CON/2013/36 sprejel na zahtevo francoskega ministrstva za gospodarske zadeve in finance.

Mnenje ECB o predlogu direktive o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2000/383/PNZ

Svet ECB je 28. maja 2013 mnenje CON/2013/37 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije, Evropskega parlamenta in Evropske komisije.

Mnenje ECB o helenskem skladu za finančno stabilnost

Svet ECB je 29. maja 2013 mnenje CON/2013/38 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o makrobonitetnem nadzoru nad nacionalnim finančnim sistemom v Romuniji

Svet ECB je 3. junija 2013 mnenje CON/2013/39 sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României.

Mnenje ECB o novih nadzornih nalogah centralne banke Magyar Nemzeti Bank

Svet ECB je 3. junija 2013 mnenje CON/2013/40 sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za nacionalno gospodarstvo.

Mnenje ECB o spremembah v upravljanju centralne banke Central Bank of Cyprus

Svet ECB je 5. junija 2013 mnenje CON/2013/41 sprejel na zahtevo predsednika predstavniškega doma Republike Ciper.

Mnenje ECB o načrtih sanacije in reševanja v Belgiji

Svet ECB je 10. junija 2013 mnenje CON/2013/42 sprejel na zahtevo centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Mnenje ECB o ravnanju z eurobankovci, ki so bili nevtralizirani s protiropnimi napravami v Belgiji

Svet ECB je 12. junija 2013 mnenje CON/2013/43 sprejel na zahtevo centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ki je mnenje zahtevala v imenu belgijskega ministrstva za notranje zadeve.

Mnenje ECB o posebnem davku v zvezi s kreditnimi institucijami na Cipru

Svet ECB je 19. junija 2013 mnenje CON/2013/44 sprejel na zahtevo predsednika predstavniškega doma Republike Ciper.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Dvanajsti letni pregled mednarodne vloge eura

Svet ECB je 19. junija 2013 odobril objavo 12. letnega pregleda mednarodne vloge eura, ki proučuje, kako so euro v letu 2012 uporabljali nerezidenti euroobmočja. Poročilo bo skupaj s sporočilom za javnost 2. julija 2013 objavljeno na spletni strani ECB.

Stiki za medije