Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Czerwiec 2013

Sytuacja gospodarcza, pieniężna i finansowa

Raport na temat problemów strukturalnych 2013

19 czerwca 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła Structural Issues Report 2013, opracowany przez Komitet ds. Polityki Pieniężnej (jeden z komitetów Eurosystemu/ESBC). Raport nosi tytuł „Corporate finance and economic activity in the euro area” (Finansowanie przedsiębiorstw i aktywność gospodarcza w strefie euro) i opisuje strukturę finansowania przedsiębiorstw w strefie euro, w tym wzajemne oddziaływanie między przedsiębiorstwami a otoczeniem makroekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu, który zaczął się w latach 2007–2008. Raport zostanie opublikowany w serwisie internetowym EBC w serii dokumentów okolicznościowych (Occasional Paper Series).

Operacje rynkowe

Operacje przetargowe i okresy utrzymywania rezerwy w latach 2014 i 2015

17 maja 2013 r. Rada Prezesów zapoznała się z orientacyjnymi kalendarzami standardowych operacji przetargowych Eurosystemu i okresów utrzymywania rezerwy na lata 2014 i 2015. Szczegółowe informacje podano w dwóch komunikatach prasowych opublikowanych we wszystkich językach urzędowych UE w serwisie internetowym EBC 10 czerwca 2013 r. .

Systemy płatności i infrastruktura rynku

TARGET – raport roczny 2012

16 maja 2013 r. Rada Prezesów zapoznała się z dokumentem TARGET Annual Report 2012. Wynika z niego, że system TARGET2 nadal odgrywa zasadniczą rolę w działaniach na rzecz utworzenia zintegrowanego rynku pieniężnego strefy euro, niezbędnego do skutecznego prowadzenia wspólnej polityki pieniężnej, i przyczynia się do integracji rynków finansowych strefy euro, a w efekcie – do stabilności finansowej. Raport wraz z komunikatem prasowym został opublikowany w serwisie internetowym EBC 24 maja 2013 r.

Doraźna ocena pośrednich powiązań między systemami rozrachunku papierów wartościowych w strefie euro

23 maja 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła trzy nowe pośrednie powiązania na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu. Pełny wykaz kwalifikowanych powiązań jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Przyjęcie zasad CPSS i IOSCO dotyczących infrastruktur rynku finansowego jako standardów nadzorczych Eurosystemu i rozpoczęcie publicznej konsultacji dotyczącej projektu rozporządzenia EBC w sprawie wymagań nadzorczych wobec systemowo ważnych systemów płatności

3 czerwca 2013 r. Rada Prezesów przyjęła dokument Principles for financial market infrastructures (Zasady dotyczące infrastruktur rynku finansowego), wydany w kwietniu 2012 r. przez Komitet BIS ds. Systemów Płatności i Rozrachunku (CPSS) oraz Komitet Techniczny Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), na potrzeby prowadzenia przez Eurosystem nadzoru w odniesieniu do wszystkich rodzajów infrastruktur rynku finansowego. Rada postanowiła także rozpocząć dwumiesięczną publiczną konsultację dotyczącą projektu rozporządzenia w sprawie wymagań nadzorczych wobec systemowo ważnych systemów płatności, które stanowi prawnie wiążącą implementację zasad CPPS i IOSCO dotyczących infrastruktur rynku finansowego. Projekt rozporządzenia wraz z komunikatem prasowym został opublikowany w serwisie internetowym EBC 7 czerwca 2013 r.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC dotycząca projektu dyrektywy w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz projektu rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/32 w dniu 17 maja 2013 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie ochrony kredytobiorców hipotecznych w Hiszpanii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/33 w dniu 22 maja 2013 r. na wniosek hiszpańskiego sekretarza stanu ds. gospodarki i wsparcia przedsiębiorstw.

Opinia EBC w sprawie porozumień dotyczących spłaty zadłużenia przez osoby fizyczne znajdujące się w sytuacji nadmiernego zadłużenia w Grecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/34 w dniu 23 maja 2013 r. na wniosek greckiego ministerstwa rozwoju, konkurencyjności, infrastruktury, transportu i sieci.

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/35 w dniu 23 maja 2013 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie statusu instytucji kredytowych i tworzenia spółek finansujących we Francji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/36 w dniu 24 maja 2013 r. na wniosek francuskiego ministerstwa gospodarki i finansów.

Opinia EBC w sprawie projektu dyrektywy dotyczącej ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego i zastępującej decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/37 w dniu 28 maja 2013 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie greckiego funduszu stabilności finansowej

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/38 w dniu 29 maja 2013 r. na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie nadzoru makroostrożnościowego nad krajowym systemem finansowym w Rumunii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/39 w dniu 3 czerwca 2013 r. na wniosek Banca Naţională a României.

Opinia EBC w sprawie nowych zadań nadzorczych Magyar Nemzeti Bank

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/40 w dniu 3 czerwca 2013 r. na wniosek węgierskiego ministerstwa gospodarki narodowej.

Opinia EBC w sprawie zmian zasad zarządzania Central Bank of Cyprus

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/41 w dniu 5 czerwca 2013 r. na wniosek przewodniczącego Izby Reprezentantów Republiki Cypryjskiej.

Opinia EBC w sprawie planów naprawy oraz planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/42 w dniu 10 czerwca 2013 r. na wniosek Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique.

Opinia EBC w sprawie sposobu postępowania z banknotami euro zneutralizowanymi przez urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/43 w dniu 12 czerwca 2013 r. na wniosek Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, występującego w imieniu belgijskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Opinia EBC w sprawie specjalnego podatku od instytucji kredytowych na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/44 w dniu 19 czerwca 2013 r. na wniosek przewodniczącego Izby Reprezentantów Republiki Cypryjskiej.

Współpraca międzynarodowa i europejska

12. roczny przegląd międzynarodowej roli euro

19 czerwca 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację 12. wydania raportu The international role of the euro (Międzynarodowa rola euro), w którym analizuje się użycie euro przez nierezydentów strefy euro w 2012 r. Raport wraz z komunikatem prasowym zostanie opublikowany w serwisie internetowym EBC 2 lipca 2013 r.

Kontakt z mediami