Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červen 2013

Hospodářská, měnová a finanční situace

Zpráva Structural Issues Report 2013

Rada guvernérů schválila 19. června 2013 zprávu Structural Issues Report 2013, kterou vypracoval Výbor pro měnovou politiku (jeden z výborů Eurosystému/ESCB). Zpráva s názvem „Corporate finance and economic activity in the euro area“ popisuje strukturu podnikových financí nefinančních podniků v eurozóně včetně jejich interakce s makroekonomickým prostředím, se zvláštním důrazem na krizi, která začala v letech 2007–2008. Zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách ECB jako součást publikací Occasional Paper Series.

Tržní operace

Nabídková řízení a udržovací období v letech 2014 a 2015

Rada guvernérů vzala 17. května 2013 na vědomí indikativní kalendáře pravidelných nabídkových řízení pro operace Eurosystému a udržovacích období pro povinné minimální rezervy v letech 2014 a 2015. Bližší údaje jsou k dispozici ve dvou tiskových zprávách zveřejněných ve všech úředních jazycích EU 10. června 2013 na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Výroční zpráva TARGET za rok 2012

Rada guvernérů vzala 16. května 2013 na vědomí Výroční zprávu TARGET za rok 2012. Zpráva uvádí, že systém TARGET2 nadále hraje zásadní úlohu při podpoře integrovaného peněžního trhu eurozóny, který je předpokladem efektivního provádění jednotné měnové politiky, a dále přispívá k integraci finančních trhů eurozóny a finanční stabilitě. Výroční zpráva společně s tiskovou zprávou byla zveřejněna 24. května 2013 na internetových stránkách ECB.

Ad hoc hodnocení zprostředkovaných spojení mezi systémy vypořádání obchodů s cennými papíry v eurozóně

Rada guvernérů schválila 23. května 2013 tři nová zprostředkovaná spojení jako způsobilá k použití pro úvěrové operace Eurosystému. Úplný seznam všech způsobilých spojení je uveden na internetových stránkách ECB.

Přijetí zásad CPSS-IOSCO pro infrastrukturu finančního trhu jako standardů dohledu Eurosystému a zahájení veřejné konzultace o návrhu nařízení ECB o požadavcích dohledu pro systémově důležité platební systémy

Rada guvernérů přijala 3. června 2013 „zásady pro infrastrukturu finančního trhu“ zavedené v dubnu 2012 Výborem pro platební a vypořádací systémy (CPSS) Banky pro mezinárodní platby a Technickým výborem Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO), a to pro provádění dohledu ve vztahu ke všem druhům infrastruktury finančního trhu. Dále rozhodla zahájit dvouměsíční veřejnou konzultaci o návrhu nařízení o požadavcích dohledu pro systémově důležité platební systémy v eurozóně, kterým se právně závazným způsobem provádějí zásady CPSS-IOSCO pro infrastrukturu finančního trhu Návrh nařízení společně s tiskovou zprávou byl zveřejněn 7. června 2013 na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu a k návrhu nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků.

Rada guvernérů přijala 17. května 2013 stanovisko CON/2013/32 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k ochraně hypotečního dlužníka ve Španělsku

Rada guvernérů přijala 22. května 2013 stanovisko CON/2013/33 na žádost španělského tajemníka pro hospodářské záležitosti a podporu podnikání.

Stanovisko ECB k úpravě dluhů předlužených fyzických osob v Řecku

Rada guvernérů přijala 23. května 2013 stanovisko CON/2013/34 na žádost řeckého ministerstva pro rozvoj, konkurenceschopnost, infrastrukturu, dopravu a sítě.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh

Rada guvernérů přijala 23. května 2013 stanovisko CON/2013/35 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k postavení úvěrových institucí a k vytvoření společností poskytujících financování ve Francii

Rada guvernérů přijala 24. května 2013 stanovisko CON/2013/36 na žádost francouzského ministerstva hospodářství a financí.

Stanovisko ECB k návrhu směrnice o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV

Rada guvernérů přijala 28. května 2013 stanovisko CON/2013/37 na žádost Rady Evropské unie, Evropského parlamentu a Evropské komise.

Stanovisko ECB k Řeckému fondu finanční stability

Rada guvernérů přijala 29. května 2013 stanovisko CON/2013/38 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k makroobezřetnostnímu dohledu nad finančním systémem v Rumunsku

Rada guvernérů přijala 3. června 2013 stanovisko CON/2013/39 na žádost Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k novým úkolům Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohledu

Rada guvernérů přijala 3. června 2013 stanovisko CON/2013/40 na žádost maďarského ministerstva národního hospodářství.

Stanovisko ECB ke změnám v řízení Central Bank of Cyprus

Rada guvernérů přijala 5. června 2013 stanovisko CON/2013/41 na žádost předsedy dolní komory parlamentu Kyperské republiky.

Stanovisko ECB k plánům ozdravných postupů a řešení problémů v Belgii

Rada guvernérů přijala 10. června 2013 stanovisko CON/2013/42 na žádost Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique.

Stanovisko ECB k zacházení s eurobankovkami, které byly neutralizovány ochranným zařízením proti krádeži v Belgii

Rada guvernérů přijala 12. června 2013 stanovisko CON/2013/43 na žádost Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique jednající za belgické ministerstvo vnitřních věcí.

Stanovisko ECB ke zvláštní dani pro úvěrové instituce na Kypru

Rada guvernérů přijala 19. června 2013 stanovisko CON/2013/44 na žádost předsedy dolní komory parlamentu Kyperské republiky.

Mezinárodní a evropská spolupráce

12. meziroční přehled o mezinárodní úloze eura

Rada guvernérů schválila 19. června 2013 zveřejnění 12. meziročního přehledu o mezinárodní úloze eura, který se zabývá vývojem používání eura nerezidenty eurozóny během roku 2012. Přehled bude společně se související tiskovou zprávou zveřejněn 2. července 2013 na internetových stránkách ECB.

Kontakty pro média