Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2013. gada jūnijs

Ekonomiskā, monetārā un finanšu situācija

2013. gada ziņojums par strukturālajiem jautājumiem

Padome 2013. gada 19. jūnijā apstiprināja 2013. gada ziņojumu par strukturālajiem jautājumiem, ko sagatavojusi Monetārās politikas komiteja (viena no Eurosistēmas/ECBS komitejām). Ziņojumā, kura nosaukums ir "Korporatīvās finanses un ekonomiskā aktivitāte euro zonā", aplūkota nefinanšu sabiedrību korporatīvo finanšu struktūra euro zonā, t.sk. tās mijiedarbība ar makroekonomisko vidi, īpašu uzmanību pievēršot krīzei, kas sākās 2007.–2008. gadā. Ziņojums tiks publicēts ECB interneta vietnē kā daļa no speciālo pētījumu sērijas.

Tirgus operācijas

Izsoļu operācijas un rezervju prasību izpildes periodi 2014. un 2015. gadā

Padome 2013. gada 17. maijā pieņēma zināšanai Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju un rezervju prasību izpildes periodu 2014. un 2015. gada indikatīvos grafikus. Sīkāka informācija sniegta divos paziņojumos presei, kuri 2013. gada 10. jūnijā visās oficiālajās ES valodās publicēti ECB interneta lapā.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

TARGET 2012. gada pārskats

Padome 2013. gada 16. maijā pieņēma zināšanai TARGET 2012. gada pārskatu. Pārskatā norādīts, ka TARGET2 sistēmai joprojām ir būtiska nozīme integrēta euro zonas naudas tirgus veicināšanā, kas ir vienotās monetārās politikas efektīvas īstenošanas priekšnoteikums, un tā sekmē euro finanšu tirgu integrāciju un gala rezultātā – arī finanšu stabilitāti. Pārskats kopā ar paziņojumu presei 2013. gada 24. maijā publicēts ECB interneta vietnē.

Euro zonas vērtspapīru norēķinu sistēmu daudzpusējo saikņu ad hoc novērtējums

Padome 2013. gada 23. maijā apstiprināja trīs jaunas daudzpusējās saiknes, kas ir atbilstošas izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās. Atbilstošo saikņu pilns saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

CPSS-IOSCO principu, kas kļūs par Eurosistēmas uzraudzības standartiem, apstiprināšana attiecībā uz finanšu infrastruktūrām un sabiedriskās apspriešanas uzsākšana saistībā ar ECB regulas projektu par sistēmiski svarīgu maksājumu sistēmu uzraudzības prasībām

Padome 2013. gada 3. jūnijā apstiprināja "Finanšu tirgu infrastruktūru principus", kurus 2012. gada aprīlī izstrādāja Starptautisko norēķinu bankas Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja (CPSS) un Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas Tehniskā komiteja (IOSCO) attiecībā uz Eurosistēmas veikto visu finanšu tirgu infrastruktūru veidu uzraudzību. Tā arī nolēma uzsākt divus mēnešus ilgu sabiedrisko apspriešanos saistībā ar regulas projektu par sistēmiski svarīgu maksājumu sistēmu uzraudzības prasībām, kas īsteno šos CPSS-IOSCO principus juridiski saistošā veidā. Regulas projekts kopā ar paziņojumu presei 2013. gada 7. jūnijā publicēts ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par priekšlikumu direktīvai par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, un par priekšlikumu regulai par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju

Padome 2013. gada 17. maijā pieņēma Atzinumu CON/2012/32 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzību Spānijā

Padome 2013. gada 22. maijā pieņēma Atzinumu CON/2013/33 pēc Spānijas valsts sekretāra ekonomikas un uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos lūguma.

ECB atzinums par parāda atmaksas noregulējumu personām ar pārmērīgām parādsaistībām Grieķijā

Padome 2013. gada 23. maijā pieņēma Atzinumu CON/2013/34 pēc Grieķijas Attīstības, konkurētspējas, infrastruktūras, transporta un tīklu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem

Padome 2013. gada 23. maijā pieņēma Atzinumu CON/2013/35 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu statusu un finansēšanas sabiedrību izveidi Francijā

Padome 2013. gada 24. maijā pieņēma Atzinumu CON/2013/36 pēc Francijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu direktīvai par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI

Padome 2013. gada 28. maijā pieņēma Atzinumu CON/2013/37 pēc Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas lūguma.

ECB atzinums par Grieķijas Finanšu stabilitātes fondu

Padome 2013. gada 29. maijā pieņēma Atzinumu CON/2013/38 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par nacionālās finanšu sistēmas makrolīmeņa uzraudzību Rumānijā

Padome 2013. gada 3. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2013/39 pēc Banca Naţională a României lūguma.

ECB atzinums par Magyar Nemzeti Bank jaunajiem uzdevumiem uzraudzības jomā

Padome 2013. gada 3. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2013/40 pēc Ungārijas Tautsaimniecības ministrijas lūguma.

ECB atzinums par izmaiņām Central Bank of Cyprus pārvaldē

Padome 2013. gada 5. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2013/41 pēc Kipras Republikas Pārstāvju palātas prezidenta lūguma.

ECB atzinums par sanācijas un noregulēšanas plāniem Beļģijā

Padome 2013. gada 10. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2013/42 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique lūguma.

ECB atzinums par to, kā rīkoties ar euro banknotēm, ko neitralizējušas aizsargierīces Beļģijā

Padome 2013. gada 12. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2013/43 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, kura rīkojās Beļģijas Iekšlietu ministrijas vārdā, lūguma.

ECB atzinums par īpašu nodokli kredītiestādēm Kiprā

Padome 2013. gada 19. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2013/44 pēc Kipras Republikas Pārstāvju palātas prezidenta lūguma.

Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī

12. gada pārskats par euro starptautisko lomu

Padome 2013. gada 19. jūnijā deva atļauju publicēt 12. gada pārskatu par euro starptautisko lomu, kurā aplūkotas norises saistībā ar ārpus euro zonas esošo valstu rezidentu darījumiem ar euro. Pārskats kopā ar paziņojumu presei 2013. gada 2. jūlijā tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei