Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuni 2013

Majandus-, rahandus- ja finantsolukord

Struktuuriküsimuste aruanne 2013

19. juunil 2013 kiitis EKP nõukogu heaks 2013. aasta struktuuriküsimuste aruande ( Structural Issues Report) pealkirjaga „Corporate finance and economic activity in the euro area”, mille koostas rahapoliitika komitee (üks eurosüsteemi/EKPSi komiteedest). Aruandes kirjeldatakse euroala mittefinantsettevõtete rahastamisstruktuuri ja nende vastastikmõjusid makromajanduskeskkonnaga. Erilist tähelepanu pööratakse 2007.–2008. aastal alanud kriisile. Aruanne avaldatakse EKP veebilehel üldtoimetiste seerias.

Turuoperatsioonid

Pakkumisoperatsioonid ja kohustuslike reservide hoidmisperioodid 2014. ja 2015. aastal

17. mail 2013 võttis EKP nõukogu teadmiseks eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslikud ajakavad 2014. ja 2015. aastaks. Täpsemat teavet saab kahest pressiteatest, mis avaldati EKP veebilehel 10. juunil 2013 kõigis ELi ametlikes keeltes.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

TARGETi 2012. aasta aruanne

16. mail 2013 tutvus EKP nõukogu TARGETi 2012. aasta aruandega. Selles märgitakse, et TARGET2 süsteemil on endiselt otsustav tähtsus euroala lõimunud rahaturu edendamisel, mis on omakorda eeltingimus ühtse rahapoliitika tõhusaks elluviimiseks ning aitab kaasa euro finantsturgude lõimumisele ja finantsstabiilsuse saavutamisele. Aruanne koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 24. mail 2013.

Euroala väärtpaberiarveldussüsteemide vaheliste otse- ja kaudühenduste erakorraline hindamine

23. mail 2013 kiitis EKP nõukogu heaks kolm uut kaudühendust, mis on kõlblikud kasutamiseks eurosüsteemi laenuoperatsioonide teostamisel. Kõlblike ühenduste terviklik loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Makse- ja arveldussüsteemide komitee (CPSS) ja Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (IOSCO) poolt finantsturu infrastruktuuride jaoks kehtestatud põhimõtete heakskiitmine eurosüsteemi järelevaatamisstandarditena ning avalik konsultatsioon seoses süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamisstandardeid käsitleva EKP määruse eelnõuga

3. juunil 2013 võttis EKP nõukogu vastu Rahvusvaheliste Arvelduste Panga makse- ja arveldussüsteemide komitee ning IOSCO tehnilise komitee poolt 2012. aasta aprillis finantsturu infrastruktuuride jaoks kehtestatud põhimõtted, mida eurosüsteem kasutab järelevaatamise eesmärgil kõigi finantsturu infrastruktuuride puhul. Samuti otsustas nõukogu algatada kahekuulise tähtajaga avaliku konsultatsiooni seoses süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamisstandardeid käsitleva EKP määruse eelnõuga. Määruse rakendamisega muutuvad CPSSi ja IOSCO põhimõtted finantsturu infrastruktuuride jaoks õiguslikult siduvaks. Määruse eelnõu koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 7. juunil 2013.

Õigusaktid

EKP arvamus seoses ettepanekutega, mis käsitlevad direktiivi finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta ja määrust raha ülekandmisel edastatava teabe kohta

17. mail 2013 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/32.

EKP arvamus hüpoteeklaenu saaja kaitse kohta Hispaanias

22. mail 2013 võttis EKP nõukogu Hispaania majandus- ja ettevõtlusküsimuste riigisekretäri taotlusel vastu arvamuse CON/2013/33.

EKP arvamus ülelaenanud füüsiliste isikute võlasaneerimise kohta Kreekas

23. mail 2013 võttis EKP nõukogu Kreeka arengu-, konkurentsi-, infrastruktuuri-, transpordi- ja võrgustike ministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/34.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta

23. mail 2013 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2013/35.

EKP arvamus krediidiasutuste staatuse ja finantseerimisettevõtjate asutamise kohta Prantsusmaal

24. mail 2013 võttis EKP nõukogu Prantsusmaa majandus- ja rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2013/36.

EKP arvamus seoses ettepanekuga direktiivi kohta, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK

28. mail 2013 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni taotlusel vastu arvamuse CON/2013/37.

EKP arvamus Kreeka finantsstabiilsusfondi kohta

29. mail 2013 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/38.

EKP arvamus riigi finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Rumeenias

3. juunil 2013 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/39.

EKP arvamus Magyar Nemzeti Bank’i [Ungari keskpank] uute järelevalveülesannete kohta

3. juunil 2013 võttis EKP nõukogu Ungari majandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/40.

EKP arvamus Küprose keskpanga juhtimisstruktuuri muudatuste kohta

5. juunil 2013 võttis EKP nõukogu Küprose Vabariigi esindajatekoja esimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2013/41.

EKP arvamus maksevõime taastamise ja kriisilahenduse kavade kohta Belgias

10. juunil 2013 võttis EKP nõukogu Belgia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/42.

EKP arvamus vargusevastastes seadmetes värvi kaotanud euro pangatähtede käsitlemise kohta Belgias

12. juunil 2013 võttis EKP nõukogu Belgia siseministeeriumi nimel tegutsenud Belgia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/43.

EKP arvamus krediidiasutuste erimaksustamise kohta Küprosel

19. juunil 2013 võttis EKP nõukogu Küprose Vabariigi esindajatekoja esimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2013/44.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Kaheteistkümnes aastaaruanne euro rahvusvahelise tähtsuse kohta

19. juunil 2013 andis EKP nõukogu loa avaldada euro rahvusvahelist tähtsust käsitlev kaheteistkümnes aastaaruanne, milles vaadeldakse muutusi euro kasutamises euroalaväliste riikide residentide poolt 2012. aastal. Aruanne koos pressiteatega avaldatakse EKP veebilehel 2. juulil 2013.

Kontaktandmed