European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Jún 2013

Hospodárska, menová a finančná situácia

Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk

Dňa 19. júna 2013 Rada guvernérov v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorá ECB poveruje úlohou monitorovať dodržiavanie zákazov stanovených v článkoch 123 a 124 zmluvy a v súvisiacich nariadeniach zo strany centrálnych bánk krajín EÚ, schválila príslušnú správu za rok 2012. Bližšie informácie sú uvedené aj v osobitnej časti výročnej správy ECB za rok 2012, ktorá bola zverejnená 24. apríla 2013.

Správa o štrukturálnych otázkach z roku 2013

Dňa 19. júna 2013 Rada guvernérov schválila správu o štrukturálnych otázkach z roku 2013, ktorú zostavil Výbor pre menovú politiku (jeden z výborov Eurosystému/ESCB). Správa pod názvom „Corporate finance and economic activity in the euro area“ (Podnikové financie a hospodárska aktivita v eurozóne) opisuje štruktúru podnikových financií nefinančných spoločností v eurozóne a jej interakcie s makroekonomickým prostredím, pričom venuje osobitnú pozornosť kríze, ktorá sa začala v rokoch 2007 – 2008. Správa bude zverejnená na internetovej stránke ECB ako súčasť série príležitostných štúdií.

Operácie na trhu

Tendre a udržiavacie obdobia v rokoch 2014 a 2015

Dňa 17. mája 2013 Rada guvernérov vzala na vedomie indikatívne kalendáre pravidelných tendrov Eurosystému a udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na roky 2014 a 2015. Podrobné informácie sú uvedené v dvoch tlačových správach zverejnených na internetovej stránke ECB 10. júna 2013 vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Výročná správa o systéme TARGET za rok 2012

Dňa 16. mája 2013 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu o systéme TARGET za rok 2012. V správe sa konštatuje, že systém TARGET2 naďalej významnou mierou podporuje integráciu peňažného trhu eurozóny, ktorá je nevyhnutným predpokladom účinnosti jednotnej menovej politiky a prispieva k integrácii finančných trhov v rámci eurozóny a v konečnom dôsledku i k finančnej stabilite. Správa bola zverejnená spolu so súvisiacou tlačovou správou 24. mája 2013 na internetovej stránke ECB.

Mimoriadne hodnotenie nepriamych prepojení (relayed link) medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi v eurozóne

Dňa 23. mája 2013 Rada guvernérov schválila tri nové nepriame prepojenia ako akceptovateľné v úverových operáciách Eurosystému. Úplný zoznam všetkých akceptovateľných prepojení je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Prijatie zásad CPSS-IOSCO pre infraštruktúry finančného trhu za štandardy dohľadu Eurosystému a otvorenie verejnej konzultácie k návrhu nariadenia ECB o požiadavkách dohľadu vzťahujúcich sa na systémovo dôležité platobné systémy

Dňa 3. júna 2013 Rada guvernérov prijala „Zásady pre infraštruktúry finančného trhu“, ktoré v apríli 2012 vydal Výbor pre platobné a zúčtovacie systémy (CPSS) Banky pre medzinárodné zúčtovanie a Technický výbor medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (IOSCO), na účely dohľadu Eurosystému nad všetkými druhmi infraštruktúr finančného trhu. Zároveň rozhodla o otvorení dvojmesačnej verejnej konzultácie k návrhu nariadenia o požiadavkách dohľadu vzťahujúcich sa na systémovo dôležité platobné systémy, ktoré zavádza zásady CPSS-IOSCO pre infraštruktúry finančného trhu právne záväzným spôsobom. Návrh nariadenia bol zverejnený spolu s tlačovou správou 7. júna 2013 na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu smernice o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a k návrhu nariadenia o údajoch, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/32 dňa 17. mája 2013 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k ochrane dlžníka zo zmluvy o hypotekárnom úvere v Španielsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/33 dňa 22. mája 2013 na žiadosť španielskeho štátneho tajomníka pre hospodárstvo a podporu podnikania.

Stanovisko ECB k úpravám dlhov predlžených fyzických osôb v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/34 dňa 23. mája 2013 na žiadosť gréckeho ministerstva pre rozvoj, konkurencieschopnosť, infraštruktúru, dopravu a sieťové odvetvia.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/35 dňa 23. mája 2013 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k postaveniu úverových inštitúcií a vytvoreniu spoločností poskytujúcich financovanie vo Francúzsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/36 dňa 24. mája 2013 na žiadosť francúzskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k návrhu smernice o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/37 dňa 28. mája 2013 na žiadosť Rady Európskej únie, Európskeho parlamentu a Európskej komisie.

Stanovisko k helénskemu Fondu finančnej stability

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/38 dňa 29. mája 2013 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k makroprudenciálnemu dohľadu nad vnútroštátnym finančným systémom v Rumunsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/39 dňa 3. júna 2013 na žiadosť Banca Naţională a României.

Stanovisko k novým úlohám Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohľadu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/40 dňa 3. júna 2013 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB ku zmenám v riadení Central Bank of Cyprus

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/41 dňa 5. júna 2013 na žiadosť predsedu poslaneckej snemovne Cyperskej republiky.

Stanovisko ECB k plánom ozdravenia a riešenia krízových situácií v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/42 dňa 10. júna 2013 na žiadosť Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Stanovisko ECB k zaobchádzaniu s eurobankovkami, ktoré boli znehodnotené zariadeniami na ochranu proti krádeži v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/43 dňa 12. júna 2013 na žiadosť Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Stanovisko k osobitnej dani pre úverové inštitúcie na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/44 dňa 19. júna 2013 na žiadosť predsedu poslaneckej snemovne Cyperskej republiky.

Medzinárodná a európska spolupráca

Vydanie dvanástej výročnej správy o hodnotení medzinárodnej úlohy eura

Dňa 19. júna 2013 Rada guvernérov schválila vydanie 12. výročnej správy o medzinárodnej úlohe eura, ktorá hodnotí vývoj v používaní eura zo strany nerezidentov eurozóny v priebehu roka 2012. Správa bude zverejnená spolu so súvisiacou tlačovou 2. júla 2013 na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá