Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2013 m. birželio mėn.

Ekonominė, pinigų ir finansinė padėtis

2013 m. ataskaita dėl struktūrinių klausimų („Structural Issues Report“)

2013 m. birželio 19 d. Valdančioji taryba patvirtino 2013 m. ataskaitą dėl struktūrinių klausimų. Ją parengė Pinigų politikos komitetas (vienas iš Eurosistemos ir ECBS komitetų). Ataskaitoje, kuri pavadinta „Euro zonos korporacijų finansai ir ekonominė veikla“, aprašyta euro zonos nefinansinių korporacijų finansų struktūra, įskaitant jos sąsajas su makroekonomine aplinka, o ypatingas dėmesys skirtas 2007–2008 m. prasidėjusiai krizei. Ataskaita bus paskelbta ECB interneto svetainėje kaip Nereguliarių straipsnių serijos dalis.

Rinkos operacijos

2014 ir 2015 m. aukciono operacijos ir atsargų laikymo laikotarpiai

2013 m. gegužės 17 d. Valdančioji taryba peržiūrėjo 2014  ir 2015 m. Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų ir atsargų laikymo laikotarpių informacinius kalendorius. Išsamesnė informacija pateikta dviejuose pranešimuose spaudai, kurie paskelbti ECB interneto svetainėje 2013 m. birželio 10 d. visomis oficialiomis ES kalbomis.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

TARGET 2012 metų ataskaita („TARGET Annual Report 2012“)

2013 m. gegužės 16 d. Valdančioji taryba peržiūrėjo TARGET 2012 metų ataskaitą. Ataskaitoje nurodoma, kad TARGET2 tebėra svarbi priemonė skatinant integruotą euro zonos pinigų rinką, kuri yra būtina siekiant efektyviai įgyvendinti bendrą pinigų politiką, ir prisideda prie euro zonos finansų rinkų integracijos, bei finansinio stabilumo. Ši ataskaita ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje 2013 m. gegužės 24 d.

Netiesioginių jungčių tarp euro zonos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų specialus vertinimas

2013 m. gegužės 23 d. Valdančioji taryba patvirtino tris naujas netiesiogines jungtis kaip tinkamas naudoti Eurosistemos kredito operacijoms. Išsamus visų tinkamų jungčių sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos nustatytų finansų rinkų infrastruktūrų principų kaip Eurosistemos priežiūros standartų priėmimas ir viešos konsultacijos dėl ECB reglamento dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms projekto paskelbimas

2013 m. birželio 3 d. Valdančioji taryba priėmė dokumentą „Finansų rinkų infrastruktūroms nustatyti principai“ ( Principles for financial market infrastructures), kuriuos 2012 m. balandžio mėn. nustatė Tarptautinio atsiskaitymų banko Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komitetas ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos Techninis komitetas Eurosistemos visų tipų finansų rinkų infrastruktūrų priežiūrai vykdyti. Taip pat buvo nuspręsta paskelbti dviejų mėnesių trukmės viešą konsultaciją dėl reglamento projekto dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms, pagal kurį Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos nustatyti principai finansų rinkų infrastruktūroms būtų teisiškai privalomi. Reglamento projektas ir pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje 2013 m. birželio 7 d.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui pasiūlymo ir dėl reglamento dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, pasiūlymo 

2013 m. gegužės 17 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/32 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl hipotekinio skolininko apsaugos

2013 m. gegužės 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/33 Ispanijos ekonomikos reikalų ir verslo skatinimo valstybės sekretoriaus prašymu.

ECB nuomonė dėl susitarimų dėl skolos su pernelyg įsiskolinusiais fiziniais asmenimis Graikijoje

2013 m. gegužės 23 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2013/34 Graikijos vystymo, konkurencingumo, infrastruktūros, transporto ir tinklų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų

2013 m. gegužės 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/35 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų statuso ir finansavimo bendrovių sukūrimo Prancūzijoje

2013 m. gegužės 24 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/36 Prancūzijos ekonomikos ir finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl direktyvos dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR, pasiūlymo

2013 m. gegužės 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/37 Europos Sąjungos Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Graikijos finansinio stabilumo fondo

2013 m. gegužės 29 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2013/38 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl nacionalinės finansų sistemos makroprudencinės priežiūros Rumunijoje

2013 m. birželio 3 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2013/39 Banca Naţională a României prašymu.

ECB nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank naujų priežiūros uždavinių

2013 m. birželio 3 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/12 Vengrijos ūkio ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Central Banko of Cyprus valdymo pakeitimų

2013 m. birželio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/41 Kipro atstovų rūmų pirmininko prašymu.

ECB nuomonė dėl gaivinimo ir pertvarkymo planų Belgijoje

2013 m. birželio 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/42 Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique prašymu.

ECB nuomonė dėl apsaugos nuo vagysčių įranga neutralizuotų eurų banknotų traktavimo Belgijoje

2013 m. birželio 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/43 Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, veikiančio Belgijos vidaus reikalų misterijos vardu, prašymu.

ECB nuomonė dėl specialaus mokesčio kredito įstaigoms Kipre

2013 m. birželio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/44 Kipro atstovų rūmų pirmininko prašymu.

Tarptautinis ir Europos bendradarbiavimas

Dvyliktoji metinė euro tarptautinio vaidmens apžvalga

2013 m. birželio 19 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti dvyliktąją metinę euro tarptautinio vaidmens apžvalgą. Joje nagrinėjamos euro naudojimo tendencijos 2012 m., kalbant apie ne euro zonos rezidentus. Ši ataskaita ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje 2013 m. liepos 2 d.

Kontaktai žiniasklaidai