Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juni 2013

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

Structural Issues Report 2013

Den 19 juni 2013 godkände ECB-rådet rapporten om strukturfrågor 2013 (Structural Issues Report 2013) från penningpolitiska kommittén (en av Eurosystemets/ECBS kommittéer). I rapporten, med titeln “Corporate finance and economic activity in the euro area”, beskrivs finansstrukturen i icke-finansiella företag i euroområdet, inklusive dess samspel med makroekonomin. Tyngdpunkten ligger särskilt på den kris som började 2007-2008. Rapporten kommer att publiceras på ECB:s webbplats som en del av Occasional Paper Series.

Marknadsoperationer

Anbudsförfaranden och uppfyllandeperioder 2014 och 2015

Den 17 maj 2013 tog ECB-rådet del av de preliminära tidsplanerna för Eurosystemets regelbundna anbudsförfaranden och uppfyllandeperioder under 2014 och 2015. Ytterligare uppgifter finns i två pressmeddelanden som publicerades på ECB:s webbplats den 10 juni 2013 på alla officiella EU-språk.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Target årsrapport 2012

Den 16 maj 2013 tog ECB-rådet del av Targets årsrapport 2012. Rapporten visar Target2:s fortsätta betydelse för en integrerad penningmarknad i euroområdet. Detta är en förutsättning för ett effektivt genomförande av den gemensamma penningpolitiken och bidrar till integrationen av finansmarknaderna i euroområdet och, i slutändan, till finansiell stabilitet. Rapporten och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 24 maj 2013.

Särskild bedömning av relälänkar mellan avvecklingssystem för värdepapper i euroområdet

Den 23 maj 2013 godkände ECB-rådet tre nya relälänkar för användning i Eurosystemets kreditoperationer. Den uppdaterade listan med alla godkända länkar finns på ECB:s webbplats.

Antagande av CPSS-IOSCO:s principer för finansmarknadens infrastruktur som Eurosystemets standarder för tillsyn och inledande av ett offentligt samråd om ECB:s förslag till förordning om tillsynskrav för systemviktiga betalningssystem

Den 3 juni 2013 antog ECB-rådet de principer för finansmarknadens infrastruktur, vilka i april 2012 infördes av Bank for International Settlements (BIS) kommitté för betalnings- och avvecklingssystem (CPSS) och den tekniska kommittén vid den internationella organisationen för värdepapperstillsyn (IOSCO), för genomförandet av Eurosystems tillsyn avseende alla typer av infrastrukturer för finansmarknaden. ECB-rådet beslutade vidare att inleda ett två månader långt offentligt samråd om ett förslag till förordning om tillsynskrav för systemviktiga betalningssystem, genom vilken CPSS-IOSCO:s principer för finansmarknadens infrastrukturer blir juridiskt bindande. Förslaget och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 7 juni 2013.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om ett direktivförslag om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism samt ett förslag till förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel

Den 17 maj 2013 antog ECB-rådet CON/2013/32 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB-yttrande om skyddet för hypoteksgäldenärer i Spanien

Den 22 maj 2013 antog ECB-rådet CON/2013/33 på begäran av det spanska ministeriet för ekonomi och företagsstöd.

ECB-yttrande om skuldsanering för privatpersoner i Grekland

Den 23 maj 2013 antog ECB-rådet CON/2013/34 på begäran av det grekiska ministeriet för utveckling, konkurrenskraft, infrastruktur, transport och nätverk.

ECB-yttrande om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp

Den 23 maj 2013 antog ECB-rådet CON/2013/35 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB-yttrande om kreditinstitutens ställning och grundandet av finansieringsföretag i Frankrike

Den 24 maj 2013 antog ECB-rådet CON/2013/36 på begäran av det franska ekonomi- och finansministeriet.

ECB-yttrande över ett direktivförslag om att skydda euron och andra valutor mot penningförfalskning genom straffrättsliga regler, samt att ersätta rådets rambeslut 2000/383/JHA

Den 28 maj 2013 antog ECB-rådet CON/2013/37 på begäran av Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

ECB-yttrande om Greklands finansiella stabilitetsfond

Den 29 maj 2013 antog ECB-rådet CON/2013/38 på begäran av det grekiska finansministeriet.

ECB-yttrande om makroprudentiell tillsyn över det nationella finansiella systemet

Den 3 juni 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/39 på begäran av Banca Naţională a României.

ECB-yttrande om nya tillsynsuppgifter för Magyar Nemzeti Bank

Den 3 juni 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/40 på begäran av det ungerska ministeriet för nationell ekonomi.

ECB-yttrande om förändringar i ledningsstrukturen för Central Bank of Cyprus

Den 5 juni 2013 antog ECB-rådet CON/2013/41 på begäran av ordföranden för Republiken Cyperns representanthus.

ECB-yttrande om planer för räddning och avveckling i Belgien

Den 10 juni 2013 antog ECB-rådet CON/2013/42 på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

ECB-yttrande om behandlingen av eurosedlar som "neutraliserats" av stöldskyddsutrustning i Belgien

Den 12 juni 2013 antog ECB-rådet CON/2013/43 på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som företrädde det belgiska finansministeriet.

ECB-yttrande om specialskatt för kreditinstitut i Cypern

Den 19 juni 2013 antog ECB-rådet CON/2013/44 på begäran av ordföranden för Republiken Cyperns representanthus.

Internationellt och europeiskt samarbete

Den tolfte årliga publikationen ”Review of the international role of the euro”

Den 19 juni 2013 godkände ECB-rådet publiceringen av den tolfte årliga översynen av eurons internationella roll, där det undersöks hur euron användes av invånare i länder utanför euroområdet under 2012. Rapporten och ett pressmeddelande kommer att publiceras på ECB:s webbplats den 2 juli 2013.

Kontakt för media