Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

kesäkuu 2013

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Vuoden 2013 raportti rakenteellisista kysymyksistä

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.6.2013 rahapolitiikan komitean (yksi eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoista) laatiman raportin rakenteellisista kysymyksistä (Structural Issues Report). Vuoden 2013 raportti ”Corporate finance and economic activity in the euro area” käsittelee euroalueen yritysten rahoitusrakenteita, ja siinä tarkastellaan yritysrahoitusta myös osana makrotaloudellista kehitystä. Erityistä huomiota kiinnitetään vuosina 2007–2008 käynnistyneeseen kriisiin. Raportti julkaistaan EKP:n verkkosivuilla Occasional Paper ‑sarjassa.

Markkinaoperaatiot

Huutokauppakalenterit ja pitoajanjaksojen aikataulut vuosille 2014 ja 2015

EKP:n neuvosto tutustui 17.5.2013 eurojärjestelmän säännöllisten rahoitusoperaatioiden ohjeellisiin huutokauppakalentereihin ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellisiin aikatauluihin vuosille 2014 ja 2015. Yksityiskohtaista tietoa on kahdessa lehdistötiedotteessa, jotka julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 10.6.2013 kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET-järjestelmän vuosikertomus vuodelta 2012

EKP:n neuvosto tutustui 16.5.2013 TARGET-järjestelmän vuosikertomukseen vuodelta 2012. Sen mukaan TARGET2 edistää jatkuvasti euroalueen rahamarkkinoiden yhtenäisyyttä, joka mahdollistaa yhteisen rahapolitiikan tehokkaan harjoittamisen ja myös edistää euroalueen rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä ja viime kädessä rahoitusvakautta. Vuosikertomus ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 24.5.2013.

Euroalueen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välisten ketjutettujen linkkien arviointi

EKP:n neuvosto hyväksyi 23.5.2013 kolme uutta ketjutettua linkkiä käytettäviksi eurojärjestelmän luotto-operaatioiden yhteydessä. EKP:n verkkosivuilla on kattava lista kaikista hyväksyttävistä linkeistä.

CPSS:n ja IOSCOn rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureille laatimien periaatteiden hyväksyminen eurojärjestelmän yleisvalvontastrandardeiksi sekä kannanottopyyntö järjestelmäriskin kannalta merkittävien maksujärjestelmien yleisvalvontavaatimuksia koskevasta EKP:n asetusluonnoksesta

EKP:n neuvosto hyväksyi 3.6.2013 eurojärjestelmän yleisvalvontatehtäviä varten Kansainvälisen järjestelypankin maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien järjestön (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) teknisen komitean huhtikuussa 2012 rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureille laatimat periaatteet. Nämä periaatteet otetaan käyttöön kaikentyyppisten rahoitusmarkkinainfrastruktuurien yleisvalvonnassa. Lisäksi päätettiin esittää kannanottopyyntö ehdotuksesta järjestelmäriskin kannalta merkittävien maksujärjestelmien yleisvalvontavaatimuksia koskevaksi asetukseksi, jolla edellä mainituista periaatteista tulee oikeudellisesti sitovia rahoitusmarkkinainfrastruktuureille. Kannanottoja otetaan vastaan kahden kuukauden ajan. Asetusluonnos ja aihetta koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 7.6.2013.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ehdotuksesta direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen ja ehdotuksesta asetukseksi tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana

EKP:n neuvosto antoi 17.5.2013 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2013/32.

EKP:n lausunto kiinnitysvelallisten suojelusta Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 22.5.2013 Espanjan taloudesta ja yritystuesta vastaavan valtiosihteerin pyynnöstä lausunnon CON/2013/33.

EKP:n lausunto ylivelkaantuneiden yksityishenkilöiden velkajärjestelystä Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 23.5.2013 Kreikan kehitys-, kilpailukyky-, infrastruktuuri-, liikenne- ja verkostoministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/34.

EKP:n lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä

EKP:n neuvosto antoi 23.5.2013 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2013/35.

EKP:n lausunto luottolaitosten asemasta ja rahoitusyhtiöiden perustamisesta Ranskassa

EKP:n neuvosto antoi 24.5.2013 Ranskan talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/36.

EKP:n lausunto ehdotuksesta direktiiviksi euron ja muiden valuuttojen suojelusta väärentämiseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta

EKP:n neuvosto antoi 28.5.2013 Euroopan unionin neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission pyynnöstä lausunnon CON/2013/37.

EKP:n lausunto Kreikan rahoitusvakausrahastosta

EKP:n neuvosto antoi 29.5.2013 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/38.

EKP:n lausunto kansallisen finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 3.6.2013 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/39.

EKP:n lausunto Magyar Nemzeti Bankin uusista valvontatehtävistä

EKP:n neuvosto antoi 3.6.2013 Unkarin talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/40.

EKP:n suositus Central Bank of Cyprusin hallintorakenteen muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 5.6.2013 Kyproksen parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2013/41.

EKP:n lausunto elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmista Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 10.6.2013 Belgian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/42.

EKP:n lausunto varkaudenestolaitteiden laukeamisen vuoksi käyttökelvottomien eurosetelien käsittelystä Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 12.06.13 Belgian keskuspankin Belgian sisäasiainministeriön puolesta esittämästä pyynnöstä lausunnon CON/2013/43.

EKP:n lausunto luottolaitoksille langetettavasta eritysverosta Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 19.6.2013 Kyproksen parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2013/44.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Euron kansainvälisen aseman tarkastelu

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.6.2013 julkaistavaksi kahdennentoista euron kansainvälistä asemaa koskevan vuosikatsauksen, jossa tarkastellaan, miten euroalueen ulkopuolisten maiden kansalaiset käyttivät euroa vuonna 2012. Katsaus ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 2.7.2013.

Yhteyshenkilöt