Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juni 2013

Den økonomiske, monetære og finansielle situation

Structural Issues Report 2013

Den 19. juni 2013 godkendte Styrelsesrådet Structural Issues Report 2013, der var udarbejdet af Den Pengepolitiske Komite (én af Eurosystem-/ESCB-komiteerne). Rapporten, med titlen "Corporate finance and economic activity in the euro area", beskriver – med særligt fokus på krisen, der begyndte i 2007-08 – strukturen i virksomhedsfinansieringen i ikke-finansielle selskaber i euroområdet, herunder samspillet med de makroøkonomiske forhold. Rapporten offentliggøres som Occasional Paper på ECB's websted.

Markedsoperationer

Auktioner og reservekravsperioder i 2014 og 2015

Den 17. maj 2013 tog Styrelsesrådet de vejledende kalendere over Eurosystemets regelmæssige auktioner og reservekravsperioder i 2014 og 2015 til efterretning. Nærmere oplysninger findes i to pressemeddelelser, som blev offentliggjort på ECB's websted den 10. juni 2013 på alle EU's officielle sprog.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

TARGET Annual Report 2012

Den 16. maj 2013 tog Styrelsesrådet Targets årsberetning for 2012 til efterretning. Det fremgår af beretningen, at Target2 fortsat er et vigtigt skridt på vejen mod et integreret pengemarked i euroområdet, som er en forudsætning for en effektiv gennemførelse af den fælles pengepolitik og bidrager til integrationen af euroområdets kapitalmarkeder og i sidste ende til finansiel stabilitet. Beretningen blev offentliggjort på ECB's websted den 24. maj 2013 sammen med en pressemeddelelse.

Ad hoc-vurdering af relayed links mellem værdipapirafviklingssystemer i euroområdet

Den 23. maj 2013 godkendte Styrelsesrådet anvendelsen af tre nye relayed links i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer. Den samlede fortegnelse over godkendte links findes på ECB's websted.

Indførelse af CPSS-IOSCO's "Principles for financial market infrastructures" som overvågningstandarder i Eurosystemet og iværksættelse af en offentlig høring om ECB's forordningsforslag om overvågning af systemisk vigtige betalingssystemer

Den 3. juni 2013 godkendte Styrelsesrådet anvendelsen af principperne for finansielle markedsinfrastrukturer, som Den Internationale Betalingsbanks komite for betalings- og afviklingssystemer (CPSS) og det tekniske udvalg i den internationale børstilsynsorganisation (IOSCO) havde indført i april 2012, i forbindelse med Eurosystemets overvågning af alle former for finansielle markedsinfrastrukturer. Styrelsesrådet besluttede endvidere, at et forslag til forordning om overvågning af systemisk vigtige betalingssystemer, der gør implementeringen af CPSS-IOSCO's principper for finansielle markedsinfrastrukturer juridisk bindende, skulle i høring i to måneder. Forordningsudkastet blev offentliggjort på ECB's websted den 7. juni 2013 sammen med en pressemeddelelse.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om et forslag til direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og om et forslag til forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler

Den 17. maj 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/32 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om beskyttelse af pantsættere i Spanien

Den 22. maj 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/33 på anmodning af den spanske minister for økonomiske anliggender og erhvervsfremme.

ECB's udtalelse om gældssaneringsordninger for gældsramte personer i Grækenland

Den 23. maj 2013 vedtog Styrelsesrådet CON/2013/34 på anmodning af det græske ministerium for udvikling, konkurrenceevne, infrastruktur, transport og netværk.

ECB's udtalelse om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb

Den 23. maj 2013 vedtog Styrelsesrådet CON/2013/35 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om status som kreditinstitut og oprettelsen af finansieringsselskaber i Frankrig

Den 24. maj 2013 vedtog Styrelsesrådet CON/2013/36 på anmodning af det franske økonomi- og finansministerium.

ECB's udtalelse om et forslag til et direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA

Den 28. maj 2013 vedtog Styrelsesrådet CON/2013/37 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

ECB's udtalelse om den græske finansielle stabiliseringsfond

Den 29. maj 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/38 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om makrotilsyn med det nationale finansielle system i Rumænien

Den 3. juni 2013 vedtog Styrelsesrådet CON/2013/39 på anmodning af Banca Naţională a României.

ECB's udtalelse om Magyar Nemzeti Banks nye tilsynsopgaver

Den 3. juni 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/40 på anmodning af det ungarske ministerium for den nationale økonomi.

ECB's udtalelse om ændringer af ledelsen af Central Bank of Cyprus

Den 5. juni 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/41 på anmodning af formanden for det cypriotiske parlaments andetkammer.

ECB's udtalelse om genopretnings- og afviklingsplaner i Belgien

Den 10. juni 2013 vedtog Styrelsesrådet CON/2013/42 på anmodning af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

ECB's udtalelse om behandlingen af eurosedler, der er blevet neutraliserede af tyverisikringsudstyr, i Belgien

Den 12. juni 2013 vedtog Styrelsesrådet CON/2013/43 på anmodning af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, der anmodede på vegne af det belgiske ministerium for indre anliggender.

ECB's udtalelse om en særlig skat på kreditinstitutter i Cypern

Den 19. juni 2013 vedtog Styrelsesrådet CON/2013/44 på anmodning af formanden for det cypriotiske parlaments andetkammer.

Internationalt og europæisk samarbejde

Den 12. årsrapport om "The international role of the euro"

Den 19. juni 2013 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af den tolvte årsrapport om euroens internationale rolle. I rapporten undersøges udviklingen i euroens anvendelse af residenter uden for euroområdet i 2012. Rapporten offentliggøres på ECB's websted den 2. juli 2013 sammen med en pressemeddelelse.

Medie- og pressehenvendelser