European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

September 2012

Marknadsoperationer

Tekniska uppgifter om direkta monetära transaktioner

Den 6 september 2012 beslutade ECB-rådet om en rad tekniska detaljer avseende Eurosystemets direkta transaktioner på andrahandsmarknaderna för statsobligationer, vilka syftar till att skydda en lämplig penningpolitisk transmissionsmekanism och den gemensamma penningpolitiken. Ramverket för hur dessa direkta monetära transaktioner ska genomföras beskrivs i ett pressmeddelande publicerat samma dag på ECB:s webbplats.

Åtgärder för att upprätthålla tillgången till säkerheter

Den 6 september 2012 beslutade ECB-rådet om ett antal ytterligare åtgärder inriktade på att bevara tillgången till säkerheter för motparter i syfte att hålla deras möjligheter till Eurosystemets likvidiserande transaktioner öppna. Dessa åtgärder beskrivs i ett pressmeddelande publicerat samma dag på ECB:s webbplats. De träder i kraft med de rättsakter som möjliggör de nödvändiga ändringarna av Eurosystemets ramverk för säkerheter.

Förlängning av swappavtal med Bank of England

Den 12 september 2012 beslutade ECB-rådet, tillsammans med Bank of England, att det likvidiserande swappavtal som de två centralbankerna ingick den 17 december 2010 ska förlängas till den 30 september 2013. Efter en första förlängning den 25 augusti 2011 var det tänkt att detta arrangemang skulle upphöra i slutet av september 2012. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Common Eurosystem Pricing Hub – första offentliggörande

Den 17 september 2012 godkände ECB-rådet lanseringen av systemet “Common Eurosystem Pricing Hub” (CEPH), som ska ersätta de två tidigare bedömningssystemen som drivs av Banque de France (för värdering av värdepapper med bakomliggande tillgångar) och av Deutsche Bundesbank (för värdering av andra skuldinstrument). CEPH kommer att förse Eurosystemet med en enda integrerad plattform, som kan sätta enskilda priser vilka ska användas av samtliga centralbanker i Eurosystemet för att värdera säkerheter i Eurosystemets kredittransaktioner. Driftstarten för CEPH skedde den 21 september 2012.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Ändringar i avgiftsstrukturen för Target2:s bastjänst

Den 7 september 2012 godkände ECB-rådet ändringar i avgiftsstrukturen för Target2:s bastjänst. Dessa omfattar höjningar av deltagaravgifter för att Target2 fram till slutet av 2016 ska kunna uppfylla sitt kostnadstäckningsmål. Ändringarna kommer att presenteras i de nya riktlinjerna för Target2 och träder i kraft i januari 2013.

Råd om lagstiftning

Yttrande om den stabiliserande budgetpolitiken och upprättandet av ett statligt reservkonto hos Lietuvos bankas för användning i krislägen 

Den 3 augusti 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/63 på begäran av finansministeriet i Litauen.

Yttrande om rekapitalisering av Banca Monte dei Paschi di Siena

Den 3 augusti 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/64 på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet.

Yttrande om en ökning av Österrikes IMF-kvot  

Den 13 augusti 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/65 på begäran av finansministeriet i Österrike.

Yttrande om rapporteringskrav i Tyskland avseende utrikeshandeln

Den 16 augusti 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/66 på begäran av det tyska federala ekonomi- och teknikministeriet.

Yttrande om rapporteringskrav för gränsöverskridande tjänstetransaktioner

Den 24 augusti 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/67 på begäran av Oesterreichische Nationalbank.

Yttrande om kreditföreningar

Den 4 september 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/68 på begäran av det irländska finansministeriet.

Yttrande om en kapitalökning för Banque centrale du Luxembourg

Den 7 september 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/69 på begäran av Banque centrale du Luxembourg.

Yttrande om åtgärder avseende personlig konkurs

Den 14 september 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/70 på begäran av det irländska finansministeriet.

Yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn

Den 19 september 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/71 på begäran av finansministeriet i Slovenien.

Utgivning av sedlar och mynt/sedlar

Ändringar i det rättsliga ramverket för återcirkulering av eurosedlar

Den 7 september 2012 antog ECB-rådet beslut ECB/2012/19 om ändring av beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar som en förberedelse för den andra serien eurosedlar och förtydliga vissa krav. Beslutet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 20 september 2012 och finns även på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2012/20)

Den 14 september 2012 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2012/20 till EU-rådet om externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Rekommendationen publiceras inom kort i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB:s nya huvudkontor

ECB-rådet granskade arbetet med ECB:s nya huvudkontor och kostnadsutvecklingen. Ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats i samband med taklagsfesten som ägde rum den 20 september 2012.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media