European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie polityki pieniężnej)

Wrzesień 2012

Operacje rynkowe

Szczegóły techniczne bezwarunkowych transakcji monetarnych

6 września 2012 r. Rada Prezesów podjęła decyzję w sprawie szeregu szczegółów technicznych transakcji bezwarunkowych Eurosystemu prowadzonych na wtórnych rynkach obligacji skarbowych. Celem tych transakcji jest zapewnienie właściwej transmisji impulsów polityki pieniężnej oraz jedności tej polityki. Ramowe zasady prowadzenia bezwarunkowych transakcji monetarnych przedstawiono w komunikacie prasowym opublikowanym w serwisie internetowym EBC tego samego dnia.

Środki służące ochronie dostępności zabezpieczeń

6 września 2012 r. Rada Prezesów podjęła decyzję w sprawie dodatkowych środków mających zapewnić kontrahentom dostępność zabezpieczeń, aby umożliwić im nieprzerwany dostęp do operacji Eurosystemu zasilających w płynność. Środki te przedstawiono w komunikacie prasowym opublikowanym w serwisie internetowym EBC w tym samym dniu. Zaczną one obowiązywać wraz z wejściem w życie aktów prawnych nowelizujących ramowe zasady Eurosystemu dotyczące zabezpieczeń.

Przedłużenie umowy swapowej z Bank of England

12 września 2012 r. Rada Prezesów w uzgodnieniu z bankiem centralnym Wielkiej Brytanii postanowiła przedłużyć do 30 września 2013 r. umowę o wymianie płynności zawartą przez oba banki 17 grudnia 2010 r. Umowa została już raz przedłużona 25 sierpnia 2011 r. i miała obowiązywać do końca września 2012 r. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Centrum wyceny aktywów w Eurosystemie – pierwsza wersja

17 września 2012 r. Rada Prezesów zatwierdziła uruchomienie centrum wyceny aktywów w Eurosystemie (Common Eurosystem Pricing Hub, CEPH), które zastąpi dotychczasowe dwa systemy prowadzone obecnie przez Banque de France (do wyceny papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami) oraz Deutsche Bundesbank (do wyceny innych instrumentów dłużnych). Dzięki CEPH Eurosystem uzyska jedną zintegrowaną platformę do określania pojedynczych cen, z których wszystkie banki centralne Eurosystemu będą korzystać do wyceny zabezpieczeń składanych w operacjach kredytowych Eurosystemu. Pierwsza wersja CEPH została uruchomiona 21 września 2012 r.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Zmiany podstawowego schematu cenowego TARGET2

7 września 2012 r. Rada Prezesów zatwierdziła zmiany podstawowego schematu cenowego systemu TARGET2. Obejmują one podwyżkę opłat wnoszonych przez uczestników i mają umożliwić realizację wstępnego założenia, że koszty inwestycji zwrócą się do końca 2016 r. Uchwalone zmiany zostaną uwzględnione w nowych wytycznych dotyczących systemu TARGET2 i wejdą w życie w styczniu 2013 r.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie stabilizacyjnej polityki budżetowej oraz w sprawie utworzenia antykryzysowego rachunku rezerw skarbowych w Lietuvos bankas

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/63 w dniu 3 sierpnia 2012 r. na wniosek litewskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie rekapitalizacji Banca Monte dei Paschi di Siena

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/64 w dniu 3 sierpnia 2012 r. na wniosek włoskiego ministerstwa gospodarki i finansów.

Opinia EBC w sprawie podwyższenia kwoty członkowskiej Austrii w Międzynarodowym Funduszu Walutowym

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/65 w dniu 13 sierpnia 2012 r. na wniosek austriackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie niemieckich wymogów dotyczących sprawozdawczości w handlu zagranicznym

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/66 w dniu 16 sierpnia 2012 r. na wniosek niemieckiego federalnego ministerstwa gospodarki i technologii.

Opinia EBC w sprawie austriackich wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczących transakcji transgranicznego świadczenia usług

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/67 w dniu 24 sierpnia 2012 r. na wniosek banku centralnego Austrii.

Opinia EBC w sprawie irlandzkich spółdzielczych kas kredytowych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/68 w dniu 4 września 2012 r. na wniosek ministra finansów Irlandii.

Opinia EBC w sprawie podwyższenia kapitału Banque centrale du Luxembourg

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/69 w dniu 7 września 2012 r. na wniosek banku centralnego Luksemburga.

Opinia EBC w sprawie irlandzkich przepisów dotyczących upadłości osób fizycznych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/70 w dniu 14 września 2012 r. na wniosek ministra finansów Irlandii.

Opinia EBC w sprawie wzmocnienia stabilności banków w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/71 w dniu 19 września 2012 r. na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Emisja banknotów i monet / Banknoty

Zmiany przepisów prawa dotyczących ponownego wprowadzania banknotów euro do obiegu

7 września 2012 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2012/19 zmieniającą decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro. Zmiany związane są z wprowadzeniem drugiej serii banknotów euro oraz koniecznością doprecyzowania pewnych wymogów. Decyzja została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 20 września 2012 r. i jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Kwestie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank of Ireland

14 września 2012 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2012/20 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów irlandzkiego banku centralnego. Zalecenie zostanie wkrótce ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Budowa nowej siedziby EBC

Rada Prezesów dokonała przeglądu postępów budowy nowej siedziby EBC oraz dotyczących ich kosztów. W serwisie internetowym EBC opublikowano komunikat prasowy w sprawie uroczystego zawieszenia wiechy, które odbyło się 20 września 2012 r.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami