European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

September 2012

Turuoperatsioonid

Rahapoliitiliste otsetehingute (OMT) tehnilised üksikasjad

6. septembril 2012 tegi EKP nõukogu otsuse riigivõlakirjade järelturul teostatavate eurosüsteemi rahapoliitiliste otsetehingute tehniliste üksikasjade kohta. Otsetehingute eesmärk on tagada rahapoliitika ülekandemehhanismi asjakohane toimimine ja rahapoliitika ühtsus. Rahapoliitika otsetehingute teostamise raamistikust saab ülevaate EKP veebilehel samal kuupäeval avaldatud pressiteatest.

Meetmed tagatiste kättesaadavuse toetamiseks

6. septembril 2012 tegi EKP nõukogu otsuse täiendavate meetmete kohta kättesaadavate tagatiste säilitamiseks osapooltele, et kindlustada nende juurdepääs eurosüsteemi likviidsust lisavatele operatsioonidele. Meetmetest saab ülevaate EKP veebilehel samal kuupäeval avaldatud pressiteatest. Meetmed jõustuvad koos õigusaktidega, milles tehakse vajalikud kohandused eurosüsteemi tagatisvarade raamistikus.

Vahetustehingute kokkuleppe pikendamine Inglise keskpangaga

12. septembril 2012 otsustas EKP nõukogu kokkuleppel Inglise keskpangaga, et EKP ja Inglise keskpanga vahetustehingute kokkuleppe kehtivusaega pikendatakse 30. septembrini 2013. Kokkulepe sõlmiti 17. detsembril 2010 ning 25. augustil 2011 pikendati esmakordselt selle kehtivusaega kuni 2012. aasta septembri lõpuni. Asjakohane pressiteade on avaldatud EKP veebilehel.

Eurosüsteemi ühise hinnakujundusplatvormi käivitamine

17. septembril 2012 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi ühise hinnakujundusplatvormi ( Common Eurosystem Pricing Hub, CEPH) käivitamise. CEPH vahetab välja kaks seni kasutusel olnud platvormi, mida haldasid Prantsusmaa keskpank (varaga tagatud väärtpaberite hindamine) ja Saksamaa keskpank (muude võlainstrumentide hindamine). CEPH kui ühtne integreeritud platvorm edastab eurosüsteemile ühtsed hinnad, mida kõik eurosüsteemi keskpangad kasutavad eurosüsteemi laenuoperatsioonide tagatisvarade hindamisel. CEPH käivitati 21. septembril 2012.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Muudatused TARGET2 põhiteenuse hinnakujunduskorras

7. septembril 2012 kiitis EKP nõukogu heaks TARGET2 põhiteenuse hinnakujunduskorra muudatused. Muu hulgas suurendatakse osalustasusid, et saavutada 2016. aasta lõpuks TARGET2 esialgne kulude katmise eesmärk. Muudatused kajastuvad uues TARGET2 suunises ning jõustuvad 2013. aasta jaanuaris.

Õigusaktid

EKP arvamus stabiliseeriva eelarvepoliitika ja kriisivastase riigireservikonto avamise kohta Leedu keskpangas

3. augustil 2012 võttis EKP nõukogu Leedu rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/63.

EKP arvamus Banca Monte dei Paschi di Siena rekapitaliseerimise kohta

3. augustil 2012 võttis EKP nõukogu Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/64.

EKP arvamus Austria kvoodi suurendamise kohta Rahvusvahelises Valuutafondis

13. augustil 2012 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/65.

EKP arvamus väliskaubanduse aruandlusnõuete kohta Saksamaal

16. augustil 2012 võttis EKP nõukogu Saksamaa majandus- ja tehnoloogiaministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/66.

EKP arvamus piiriüleste teenuseülekannete aruandlusnõuete kohta Austrias

24. augustil 2012 võttis EKP nõukogu Austria keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2012/67.

EKP arvamus krediidiühistute kohta Iirimaal

4. septembril 2012 võttis EKP nõukogu Iirimaa rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2012/68.

EKP arvamus Luksemburgi keskpanga kapitali suurendamise kohta

7. septembril 2012 võttis EKP nõukogu Luksemburgi keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2012/69.

EKP arvamus isiku maksejõuetusega seotud meetmete kohta Iirimaal

14. septembril 2012 võttis EKP nõukogu Iirimaa rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2012/70.

EKP arvamus pankade stabiilsuse suurendamise kohta Sloveenias

19. septembril 2012 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/71.

Pangatähtede ja müntide emiteerimine / Pangatähed

Muudatused europangatähtede taasringlusse laskmise õiguslikus raamistikus

7. septembril 2012 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2012/19, millega muudetakse otsust EKP/2010/14 europangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta. Muudatuste eesmärk on selgitada teatavaid nõudeid ning teha ettevalmistusi europangatähtede teise seeria kasutuselevõtuks. Otsus avaldati 20. septembril 2012 Euroopa Liidu Teatajas ja on kättesaadav EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland’i välisaudiitorite kohta

14. septembril 2012 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2012/20 Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland’i välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP uute hoonete projekt

EKP nõukogu andis hinnangu EKP uue hoonekompleksi ehitustööde kulgemisele ja seonduvatele kuludele. EKP veebilehel on avaldatud pressiteade uue hoonekompleksi sarikapeo kohta, mis toimus 20. septembril 2012.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid