European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

September 2012

Markttransacties

Technische kenmerken van de Rechtstreekse Monetaire Transacties

Op 6 september 2012 heeft de Raad van Bestuur een besluit genomen ten aanzien van een aantal technische kenmerken van de rechtstreekse transacties van het Eurosysteem in de secundaire markten voor overheidsobligaties die beogen een passende monetairbeleidstransmissie en de gemeenschappelijkheid van het monetair beleid te waarborgen. Het kader voor de uitvoering van deze Rechtstreekse Monetaire Transacties wordt uiteengezet in een persbericht dat op dezelfde dag is gepubliceerd op de website van de ECB.

Maatregelen om de beschikbaarheid van onderpand te waarborgen

Op 6 september 2012 heeft de Raad van Bestuur een besluit genomen ten aanzien van een aantal aanvullende maatregelen om de beschikbaarheid van onderpand voor tegenpartijen te waarborgen om zo hun toegang tot de liquiditeitsverschaffende transacties van het Eurosysteem in stand te houden. Deze maatregelen, die worden uiteengezet in een persbericht dat op dezelfde dag is gepubliceerd op de website van de ECB, zullen op hetzelfde moment in werking treden als de rechtsinstrumenten waarin de noodzakelijke wijzigingen in het onderpandkader van het Eurosysteem zijn vastgelegd.

Verlenging van de swapovereenkomst met de Bank of England

Op 12 september 2012 heeft de Raad van Bestuur, in samenspraak met de Bank of England, besloten de liquiditeitsswapovereenkomst die de twee centrale banken op 17 december 2010 zijn aangegaan tot 30 september 2013 te verlengen. Na een eerste verlenging op 25 augustus 2011 zou de overeenkomst eind september 2012 zijn afgelopen. Een persbericht over dit onderwerp is beschikbaar op de website van de ECB.

Common Eurosystem Pricing Hub – eerste versie

Op 17 september 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de lancering van de zogeheten “Common Eurosystem Pricing Hub” (CEPH), ter vervanging van de twee bestaande waarderingscentra die momenteel worden beheerd door de Banque de France (voor de waardering van effecten op onderpand van activa) en de Deutsche Bundesbank (voor de waardering van overige schuldinstrumenten). De CEPH biedt het Eurosysteem één geïntegreerd platform dat individuele prijzen bepaalt die door alle centrale banken van het Eurosysteem zullen worden gebruikt om het bij krediettransacties van het Eurosysteem ingebrachte onderpand te waarderen. De eerste versie van de CEPH is 21 september 2012 van start gegaan.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Wijziging van het Kernprijszettingsstelsel van TARGET2

Op 7 september 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de wijzigingen in het kernprijszettingsstelsel van TARGET2. Dit behelst een verhoging van de vergoedingen van de deelnemers en beoogt TARGET2 in staat te stellen zijn initiële kostendekkingsdoelstelling eind 2016 te verwezenlijken. De wijzigingen zullen hun neerslag vinden in het nieuwe TARGET2-Richtsnoer, en zullen in januari 2013 in werking treden.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake het stabiliserende begrotingsbeleid en de instelling bij Lietuvos bankas van een anti-crisisoverheidsreserverekening

Op 3 augustus 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/63.

Advies van de ECB inzake de herkapitalisatie van de Banca Monte dei Paschi di Siena

Op 3 augustus 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/64.

Advies van de ECB inzake de verhoging van de Oostenrijkse quota bij het Internationaal Monetair Fonds

Op 13 augustus 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/65.

Advies van de ECB inzake rapportagevereisten betreffende buitenlandse handel in Duitsland

Op 16 augustus 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse Federale Ministerie van Economische Zaken en Technologie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/66.

Advies van de ECB inzake de rapportagevereisten voor grensoverschrijdende dienstentransacties in Oostenrijk

Op 24 augustus 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Oesterreichische Nationalbank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/67.

Advies van de ECB inzake financiële coöperaties in Ierland

Op 4 september 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/68.

Advies van de ECB inzake een kapitaalverhoging van de Banque centrale du Luxembourg

Op 7 september 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Banque centrale du Luxembourg, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/69.

Advies van de ECB inzake met het faillissement van natuurlijke personen verband houdende maatregelen in Ierland

Op 14 september 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/70.

Advies van de ECB inzake de versterking van bankstabiliteit in Slovenië

Op 19 september 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/71.

Uitgifte van bankbiljetten en munten / Bankbiljetten

Wijzigingen in het juridisch kader voor de hercirculatie van eurobankbiljetten

Op 7 september 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2012/19 tot wijziging van Besluit ECB/2010/14 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten, om in te spelen op de invoering van de tweede serie eurobankbiljetten en bepaalde vereisten te verduidelijken. Het Besluit is op 20 september 2012 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Op 14 september 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2012/20 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. De Aanbeveling zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Nieuwe ECB-hoofdkwartier

De Raad van Bestuur heeft gekeken naar de voortgang van de bouwwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe hoofdkwartier van de ECB, en naar de daaraan verbonden kostenontwikkelingen. Een persbericht hierover is gepubliceerd op de website van de ECB naar aanleiding van de kleine ceremonie die op 20 september 2012 is gehouden ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt van het nieuwe ECB-gebouw.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media