Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

ноември 2011 г.

Външни комуникации

Десета годишнина от въвеждането на евробанкнотите и монетите

На 21 октомври 2011 г. Управителният съвет одобри комплект материали за пресата, който ще бъде публикуван скоро на уебсайтовете на централните банки от Евросистемата, като част от дейностите, свързани с десетата годишнина от въвеждането на евробанкнотите и монетите през януари 2002 г. Повече информация за събитията за отбелязване на годишнината ще бъде представена на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарни операции

Втора програма за закупуване на обезпечени облигации

На 3 ноември 2011 г. Управителният съвет взе решение за техническите параметри на втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Те бяха оповестени в прессъобщение, публикувано в същия ден на уебсайта на ЕЦБ.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Стандарти за използване на централни контрагенти в операциите на Евросистемата за управление на валутните резерви

На 9 ноември 2011 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Стандарти за използване на централни контрагенти в операциите на Евросистемата за управление на валутните резерви“. Целта на стандартите е да гарантира, че изборът на доставчици на клиринг услуги за операциите на Евросистемата за управление на валутните резерви е в съответствие с три цели, т.е. че осигурява: а) безопасно и ефективно използване на инфраструктурата от Евросистемата; б) съответствие с по-общите цели и нормативно установените задачи на Евросистемата в областта на клиринга и сетълмента; и в) неутралност по отношение на клиринговия сектор. Стандартите ще бъдат публикувани в близко бъдеще на уебсайта на ЕЦБ.

Програма TARGET2-Securities (T2S)

На 17 ноември 2011 г. Управителният съвет одобри „Рамково споразумение“, което скоро ще бъде изпратено на централните депозитари на ценни книжа, както и пакет финансови стимули за ранно подписване. Освен това той одобри нова редакция на документа „Изисквания на потребителите“, актуализация на „Общи принципи на T2S“, и прие Решение ЕЦБ/2011/20 за определяне на подробни правила и процедури за прилагане на критериите за допустимост за централни депозитари за ценни книжа за достъп до услуги на TARGET2-Securities. Допълнителна информация ще бъде предоставена в близко бъдеще на уебсайта на ЕЦБ.

Публикуване на доклад за надзорна оценка на EURO1

След като през август 2011 г. одобри заключенията на надзорната оценка на EURO1 – платежна система от частния сектор за отделни вътрешни и трансгранични плащания в евро между банки, които работят в ЕС, на 4 ноември 2011 г. Управителният съвет разреши публикуването на оценката. Докладът и съпътстващото го прессъобщение са достъпни на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Преглед на финансовата стабилност – декември 2011 г.

На 17 ноември 2011 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност – декември 2011 г.“, който предоставя изчерпателна оценка на капацитета на финансовата система на еврозоната да издържи на неблагоприятни събития и разглежда основните източници на риск и уязвимост за стабилността на финансовата система. Той предстои да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ до средата на декември 2011 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно мерките за възстановяване и оздравяване на кредитните институции в Ирландия

На 21 октомври 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министъра на финансите на Ирландия (CON/2011/84).

Становище на ЕЦБ относно държавните гаранции, обезпечаващи определени кредити, предоставени на Dexia SA и Dexia Crédit Local във Франция

На 24 октомври 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Министерството на икономическите отношения, финансите и промишлеността на Франция (CON/2011/85).

Становище на ЕЦБ относно мерките за стабилизиране и мостовите банки в Румъния

На 31 октомври 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Румъния ( Banca Naţională a României) (CON/2011/86).

Становище на ЕЦБ относно ипотечните кредити в чуждестранна валута и договорите за кредити за жилищни имоти в Унгария

На 4 ноември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на националната икономика на Унгария (CON/2011/87).

Становище на ЕЦБ относно удължаването на ирландската държавна гаранция за допустими задължения на кредитни институции

На 7 ноември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министъра на финансите на Ирландия (CON/2011/88).

Становище на ЕЦБ относно плащането от Banco de Portugal на увеличението на участието на Португалия в Международния валутен фонд (CON/2011/89)

На 9 ноември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Португалия (CON/2011/89).

Становище на ЕЦБ относно гаранция за покриване на загуби във връзка с разширена схема за обезщетение в Дания

На 9 ноември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Министерството на икономическите отношения и финансите на Дания (CON/2011/90).

Становище на ЕЦБ относно изменения на правилата за разпределяне на печалбата на Lietuvos bankas

На 10 ноември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Литва ( Lietuvos bankas) (CON/2011/91).

Становище на ЕЦБ относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение в Германия

На 11 ноември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Германия (CON/2011/92).

Становище на ЕЦБ относно управлението на финансови кризи и създаването на независим фонд за финансова стабилност в Кипър

На 15 ноември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Кипър (CON/2011/93).

Банкноти

Разширяване на обхвата на програмата за разширено съхранение на наличности

На 21 октомври 2011 г. Управителният съвет одобри разширяването на географския обхват на програмата за разширено съхранение на наличности, въведена през март 2008 г., от Азия до Северна Америка и Близкия Изток, посредством процедура на открит търг, както и удължаването на текущата тригодишна програма за разширено съхранение на наличности до сключването на договори с победителите в търга за новата програма. Програмата за разширено съхранение на наличности улеснява международното разпространение на евробанкноти извън еврозоната и предоставя ценна релевантна информация.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите