European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

November 2011

Avalikud suhted

Europangatähtede ja -müntide kasutuselevõtu kümnes aastapäev

21. oktoobril 2011 kiitis EKP nõukogu heaks pressitutvustuse, mis on osa 2002. aasta jaanuaris kasutusele võetud europangatähtede ja -müntide kümnendat aastapäeva tähistavatest ettevõtmistest ja avaldatakse peatselt eurosüsteemi keskpankade veebilehtedel. Täpsem teave kümnenda aastapäevaga seotud sündmuste kohta avaldatakse EKP veebilehel.

Turuoperatsioonid

Tagatud võlakirjade teine ostukava

3. novembril 2011 tegi EKP nõukogu otsuse tagatud võlakirjade teise ostukava tehniliste üksikasjade kohta. Samal kuupäeval avaldati sellekohane pressiteade EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Kesksete osapoolte kasutamise standardid eurosüsteemi välisvaluutareservi haldamise operatsioonides

9. novembril 2011 andis EKP nõukogu loa avaldada väljaanne „Kesksete osapoolte kasutamise standardid eurosüsteemi välisvaluutareservi haldamise operatsioonides” („Standards for the use of central counterparties in Eurosystem foreign reserve management operations”). Standarditega soovitakse tagada, et kliiringuteenuste osutajate valik eurosüsteemi välisvaluutareservi haldamise operatsioonide puhul täidaks kolme eesmärki. Valik peab tagama i) infrastruktuuri turvalise ja tõhusa kasutamise eurosüsteemi poolt; ii) kooskõla eurosüsteemi laiemate eesmärkide ja põhikirjast tulenevate kohustustega kliiringu ja arvelduste valdkonnas; ning iii) neutraalsuse kliiringusektori suhtes. Standardid avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

TARGET2-väärtpaberite projekt (T2S)

17. novembril 2011 kinnitas EKP nõukogu raamlepingu, mis saadetakse peatselt väärtpaberite keskdepositooriumidele, ning finantsstiimulite paketi varajaste allakirjutanute jaoks. Lisaks kiitis nõukogu heaks kasutajanõuete dokumendi uue versiooni, millega ajakohastatakse TARGET2-väärtpaberite projekti üldpõhimõtteid, ning võttis vastu otsuse EKP/2011/20, millega kehtestatakse väärtpaberite keskdepositooriumidele TARGET2-väärtpaberite teenustele juurdepääsu kõlblikkuskriteeriumide rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ja kord. Täpsem teave avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

EURO1 maksesüsteemi järelevaatamise hindamise aruande avaldamine

Pärast 2011. aasta augustis EURO1 maksesüsteemi (erasektori maksesüsteem riigisiseste ja piiriüleste euromaksete tegemiseks ELis tegutsevate pankade vahel) järelevaatamise hindamise aruande järelduste heakskiitmist andis EKP nõukogu 4. novembril 2011 loa hinnangu avaldamiseks. Aruanne koos vastava pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Finantsstabiilsuse ülevaade – detsember 2011

17. novembril 2011 andis EKP nõukogu loa 2011. aasta detsembri finantsstabiilsuse ülevaate („Financial Stability Review – December 2011”) avaldamiseks, milles antakse põhjalik hinnang euroala finantssüsteemi suutlikkuse kohta toime tulla negatiivsete muutustega ning uuritakse peamisi finantssüsteemi stabiilsust ohustavaid tegureid ja süsteemi nõrku külgi. Aruanne avaldatakse EKP veebilehel 2011. aasta detsembri keskel.

Õigusaktid

EKP arvamus krediidiasutuste taastamise ja kriisijuhtimise meetmete kohta Iirimaal

21. oktoobril 2011 võttis EKP nõukogu Iiri rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2011/84.

EKP arvamus teatavate Dexia SA ja Dexia Crédit Local SA’le antud laenude Prantsusmaa riigigarantii kohta

24. oktoobril 2011 võttis EKP nõukogu Prantsusmaa majandus-, rahandus- ja tööstusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/85.

EKP arvamus stabilisatsioonimeetmete ja üleminekupanga kohta Rumeenias

31. oktoobril 2011 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/86.

EKP arvamus välisvaluutas hüpoteekide ja eluasemelaenu lepingute kohta Ungaris

4. novembril 2011 võttis EKP nõukogu Ungari majandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/87.

EKP arvamus Iiri riigigarantii laiendamise kohta teatavatele krediidiasutuste kohustustele

7. novembril 2011 võttis EKP nõukogu Iiri rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2011/88.

EKP arvamus Portugali suurendatud kvoodi tasumise kohta Portugali keskpanga poolt Rahvusvahelises Valuutafondis

9. novembril 2011 võttis EKP nõukogu Portugali rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/89.

EKP arvamus kahjumit katva garantii kohta seoses laiendatud hüvitisskeemiga Taanis

9. novembril 2011 võttis EKP nõukogu Taani ettevõtluse ja majanduskasvu ministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/90.

EKP arvamus Leedu keskpanga kasumi jaotamise reeglite muutmise kohta

10. novembril 2011 võttis EKP nõukogu Leedu keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/91.

EKP arvamus võltsimisvastase kaitse ja sularaharingluse kvaliteedi säilitamise kohta Saksamaal

11. novembril 2011 võttis EKP nõukogu Saksamaa rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/92.

EKP arvamus finantskriiside juhtimise ja sõltumatu finantsstabiilsusfondi asutamise kohta Küprosel

15. novembril 2011 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/93.

Pangatähed

Laiendatud varude pilootprogrammi laiendamine

21. oktoobril 2011 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse laiendada 2008. aasta märtsis loodud laiendatud varude pilootprogrammi piirkondlikku ulatust Aasiast Põhja-Ameerikasse ja Lähis-Idasse avatud pakkumismenetluse kaudu ning pikendada praegust kolmeaastast laiendatud varude pilootprogrammi kuni uue programmi edukate pakkujatega lepingute sõlmimiseni. Laiendatud varude pilootprogrammid võimaldavad europangatähtede rahvusvahelist jaotamist väljapoole euroala ning pakuvad väärtuslikku asjakohast teavet.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid