Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (förutom räntebeslut)

November 2011

Extern kommunikation

Tioårsjubileum för introduktionen av eurosedlar och -mynt

Den 21 oktober 2011 godkände ECB-rådet en pressmapp som en del av aktiviteterna kring tioårsjubileet för lanseringen av eurosedlar och -mynt i januari 2002. Pressmappen kommer inom kort att publiceras på Eurosystemets centralbankers webbplatser. Mer information om aktiviteterna kring tioårsjubileet kommer att publiceras på ECB:s webbplats.

Marknadsoperationer

Andra programmet för köp av säkerställda obligationer

Den tredje november 2011 beslutade ECB-rådet om de tekniska villkoren för det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Beslutet publicerades samma dag i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Standarder för användningen av centrala motparter i Eurosystemets transaktioner för förvaltning av valutareserven

Den 9 november 2011 godkände ECB-rådet publiceringen av Standards for the use of central counterparties in Eurosystem foreign reserve management operations. Dessa standarder ska säkerställa att valet av leverantörerna av clearingtjänster till Eurosystemets transaktioner för förvaltning av valutareserven uppfyller tre krav. Kraven på standarderna innebär att i) de ska säkerställa Eurosystemets säkra och effektiva användning av infrastrukturen, ii) de ska stämma överens med Eurosystemets övergripande mål och de uppgifter som anges i stadgarna vad det gäller clearing och avveckling, och iii) de ska säkerställa neutralitet gentemot clearingsektorn. Standarderna kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Target2-Securities (T2S)

Den 17 november 2011 godkände ECB-rådet ett ramavtal, som inom kort kommer att överlämnas till värdepapperscentraler, tillsammans med ett paket med ekonomiska incitament för de som ansluter sig tidigt. ECB-rådet godkände även en ny version av användarkraven ( User Requirements document) och en aktualiserad version av de generella principerna för T2S, samt antog beslut ECB/2011/20 om detaljerade regler och förfaranden för att genomföra de kriterier enligt vilka värdepapperscentraler ges tillträde till de tjänster som Target2-Securities erbjuder. Mer information kommer att publiceras på ECB:s webbplats inom kort.]

Publiceringen av den omfattande utvärderingsrapporten av EURO1

Efter godkännandet av slutsatserna om den omfattande utvärderingen av EURO1, som är ett privat betalningssystem för enskilda inhemska och gränsöverskridande betalningar i euro mellan banker i EU, godkände ECB-rådet den 4 november att utvärderingen publiceras. Rapporten, tillsammans med tillhörande pressmeddelande, finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Översikt över finansiell stabilitet, december 2011

Den 17 november 2011 godkände ECB-rådet publiceringen av Financial Stability Review – December 2011. Rapporten ger en omfattande bedömning av kapaciteten i euroområdets finanssystem att motstå negativ utveckling och undersöker de huvudsakliga hoten mot, och sårbarheten hos, finanssystemets stabilitet. Den kommer att publiceras på ECB:s webbplats under mitten av december 2011.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om räddning och avveckling av kreditinstitut i Irland

Den 21 oktober 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Irlands finansminister (CON/2011/84).

ECB-yttrande om statliga garantier för vissa lån som beviljats Dexia SA och Dexia Crédit Local SA i Frankrike

Den 24 oktober 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det franska ministeriet för ekonomi och industri (CON/2011/85).

ECB-yttrande om stabiliseringsåtgärder och brobanker (bridge banks) i Rumänien

Den 31 oktober 2011 antog ECB-rådet detta yttrande, på begäran av Banca Naţională a României (CON/2011/86).

ECB-yttrande om bostadslån i utländsk valuta och avtal om bostadslån i Ungern

Den 4 november 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det ungerska ministeriet för nationell ekonomi (CON/2011/87).

ECB-yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstitutens godtagbara skulder

Den 7 november 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Irlands finansminister (CON/2011/88).

ECB-yttrande om Banco de Portugals inbetalning av Portugals ökade IMF-kvot

Den 9 november 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det portugisiska finansministeriet (CON/2011/89).

ECB-yttrande om en dansk förlustgaranti i samband med en utvidgad bankgaranti

Den 9 november 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det danska ministeriet för företagande och tillväxt (CON/2011/90).

ECB-yttrande om ändringar av reglerna för Lietuvos bankas vinstdisposition

Den 10 november 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Lietuvos bankas (CON/2011/91).

ECB-yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter i Tyskland

Den 11 november 2011 antog ECB-rådet detta yttrande, på begäran av det tyska finansministeriet (CON/2011/92).

ECB-yttrande om hanteringen av finansiella kriser och inrättandet av en oberoende finansiell stabilitetsfond i Cypern

Den 15 november 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Cypern (CON/2011/93).

Betalningsmedel

Förlängning av programmet med eurosedeldepåer (ECI)

Den 21 oktober 2011 godkände ECB-rådet en förlängning av den regionala räckvidden för ECI-programmet från Asien till Nordamerika och mellanöstern. Programmet lanserades i mars 2008. Förlängningen baserades på ett öppet anbudsförfarande. Det nuvarande treåriga ECI-programmet förlängs tills anbuden för det nya programmet valts ut och den anbudsgivare som får kontraktet för det nya programmet undertecknat kontraktet. ECI-depåer förenklar den internationella distributionen av eurosedlar utanför euroområdet och tillhandahåller viktig information.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media