European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Listopad 2011

Komunikacja zewnętrzna

Dziesiąta rocznica wprowadzenia banknotów i monet euro

W ramach działań związanych z dziesiątą rocznicą wprowadzenia w styczniu 2002 r. banknotów i monet euro, w dniu 21 października 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła zestaw materiałów dla prasy, który zostanie wkrótce opublikowany na stronach internetowych banków centralnych Eurosystemu. Więcej informacji o obchodach rocznicowych pojawi się wkrótce w serwisie internetowym EBC.

Operacje rynkowe

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

3 listopada 2011 r. Rada Prezesów podjęła decyzję w sprawie szczegółów technicznych drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych; ogłoszono je tego samego dnia w komunikacie prasowym w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Standardy stosowane przez kontrahentów centralnych w operacjach zarządzania rezerwami dewizowymi Eurosystemu

9 listopada 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację standardów, które kontrahenci centralni powinni stosować w operacjach zarządzania rezerwami dewizowymi Eurosystemu („Standards for the use of central counterparties in Eurosystem foreign reserve management operations”). Standardy mają służyć temu, by dostawców usług rozrachunkowych na potrzeby operacji zarządzania rezerwami dewizowymi Eurosystemu wybierano z uwzględnieniem trzech celów, a mianowicie: a) bezpieczeństwa i efektywności korzystania przez Eurosystem z infrastruktury, b) zgodności z ogólnymi celami Eurosystemu i jego statutowymi zadaniami w dziedzinie rozliczeń i rozrachunku, c) neutralności wobec branży rozrachunkowej. Standardy zostaną wkrótce opublikowane w serwisie internetowym EBC.

Projekt TARGET2-Securities (T2S)

17 listopada 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła umowę ramową, która wkrótce zostanie przekazana centralnym depozytom papierów wartościowych (CDPW), wraz z pakietem zachęt finansowych dla tych, którzy podpiszą ją najwcześniej. Ponadto Rada zatwierdziła nową wersję wymagań dotyczących użytkowników oraz aktualizację zasad ogólnych T2S, i przyjęła decyzję EBC/2011/20 ustanawiającą szczegółowe zasady i procedury wprowadzania kryteriów kwalifikacji centralnych depozytów papierów wartościowych do korzystania z usług T2S. Dalsze informacje zostaną podane wkrótce w serwisie internetowym EBC.

Publikacja sprawozdania z oceny nadzorczej systemu EURO1

Po zatwierdzeniu w sierpniu 2011 r. wniosków z oceny nadzorczej systemu EURO1 – systemu płatności prowadzonego przez sektor prywatny, obsługującego pojedyncze krajowe i transgraniczne płatności w euro pomiędzy bankami działającymi w UE – w dniu 4 listopada 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację sprawozdania z tej oceny. Sprawozdanie wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport o stabilności finansowej – grudzień 2011

17 listopada 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację grudniowego raportu o stabilności finansowej („Financial Stability Review – December 2011”), który przedstawia kompleksową ocenę odporności systemu finansowego strefy euro na niekorzystne zmiany sytuacji oraz analizuje główne źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego i słabości tego systemu. Raport ukaże się w serwisie internetowym EBC w połowie grudnia 2011 r.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie środków naprawczych dotyczących instytucji kredytowych w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 21 października 2011 r., na wniosek irlandzkiego ministra finansów (CON/2011/84).

Opinia EBC w sprawie gwarancji państwa francuskiego obejmujących określone kredyty udzielone na rzecz Dexia SA i Dexia Crédit Local SA

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 24 października 2011 r., na wniosek francuskiego ministerstwa gospodarki, finansów i przemysłu (CON/2011/85).

Opinia EBC w sprawie środków stabilizacyjnych i banków pomostowych w Rumunii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 31 października 2011 r., na wniosek banku centralnego Rumunii (CON/2011/86).

Opinia EBC w sprawie kredytów hipotecznych i umów pożyczki na cele budownictwa mieszkaniowego denominowanych w walutach obcych na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 4 listopada 2011 r., na wniosek węgierskiego ministerstwa gospodarki narodowej (CON/2011/87).

Opinia EBC w sprawie przedłużenia obowiązywania gwarancji państwa irlandzkiego dotyczących kwalifikowanych zobowiązań instytucji kredytowych

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 7 listopada 2011 r., na wniosek irlandzkiego ministra finansów (CON/2011/88).

Opinia EBC w sprawie wpłaty przez Banco de Portugal podwyższonej składki Portugalii na rzecz Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 9 listopada 2011 r., na wniosek portugalskiego ministerstwa finansów (CON/2011/89).

Opinia EBC w sprawie gwarancji na pokrycie strat związanych z rozszerzonym zakresem działania systemu rekompensat w Danii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 9 listopada 2011 r., na wniosek duńskiego ministerstwa biznesu i wzrostu gospodarczego (CON/2011/90).

Opinia EBC w sprawie zmiany zasad podziału zysku w Lietuvos bankas

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 10 listopada 2011 r., na wniosek banku centralnego Litwy (CON/2011/91).

Opinia w sprawie ochrony przed fałszerstwami oraz utrzymania jakości obrotu gotówkowego w Niemczech

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 11 listopada 2011 r., na wniosek niemieckiego ministerstwa finansów (CON/2011/92).

Opinia EBC w sprawie zarządzania kryzysami finansowymi oraz ustanowienia niezależnego funduszu stabilności finansowej na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 15 listopada 2011 r., na wniosek cypryjskiego ministerstwa finansów (CON/2011/93).

Banknoty

Zwiększenie zakresu programu Rozszerzonego Depozytu Powierniczego (ECI)

21 października 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła zwiększenie zakresu terytorialnego programu ECI, uruchomionego w marcu 2008 r., od Azji po Amerykę Północną i Bliski Wschód, w drodze przetargu otwartego, oraz przedłużenie obecnego trzyletniego programu ECI do czasu zawarcia kontraktów na nowy program z podmiotami wyłonionymi w przetargu. Depozyty ECI zajmują się dystrybucją banknotów euro poza strefą euro oraz dostarczają cennych informacji na ten temat.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami