Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

септември 2011 г.

Външни комуникации

Изявление по ключови за еврозоната въпроси

На 7 август 2011 г. Управителният съвет направи изявление по въпроси, за които счита, че са от ключово значение за еврозоната. Изявлението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Изявление относно решението на Швейцарската национална банка за обменния курс на швейцарския франк спрямо еврото

На 6 септември 2011 г. Управителният съвет разгледа решението, взето едностранно от Швейцарската национална банка, за обменния курс на швейцарския франк спрямо еврото. На уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение по този повод.

Пазарни операции

Удължаване на споразумението относно улеснение за суап на ликвидност с централната банка на Обединеното кралство (Bank of England)

На 25 август 2011 г. в сътрудничество с централната банка на Обединеното кралство ( Bank of England) Управителният съвет обяви, че споразумението за суап на ликвидност, сключено между двете централни банки на 17 декември 2010 г. се удължава до 28 септември 2012 г. Срокът му трябваше да изтече в края на септември 2011 г. На уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение по този повод.

Допълнителни операции за предоставяне на ликвидност в щатски долари, които да обхванат края на годината

На 14 септември 2011 г., в координация с Федералния резерв, централната банка на Обединеното кралство ( Bank of England), централната банка на Япония и Швейцарската национална банка, Управителният съвет взе решение да проведе, в добавка към ежеседмичните си седемдневни операции в щатски долари, три операции за предоставяне на ликвидност в щатски долари с матуритет приблизително три месеца, който да обхване края на годината. На уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение по този повод.

Астуализация на Общата документация на ЕЦБ

На 20 септември 2011 г. Управителният съвет одобри нова редакция на „Провеждане на паричната политика в еврозоната – обща документация на инструментите и процедурите по паричната политика на Евросистемата“ и прие Насоки ЕЦБ/2011/14 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата. Тази редакция на Общата документация включва всички изменения след последната ѝ актуализация. Насоки ЕЦБ/2011/14 ще се прилагат от 1 януари 2012 г. и ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ. На уебсайта на ЕЦБ ще бъде публикувано прессъобщение по този повод.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Задълбочена надзорна оценка на EURO1

На 11 август 2011 г. Управителният съвет одобри заключенията на надзорната оценка на EURO1 – платежна система от частния сектор за отделни вътрешни и трансгранични плащания в евро между банки, които работят в ЕС, извършена по установените от Комитета за платежни и сетълмент системи принципи. Оценката ще бъде публикувана своевременно на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно промените в Закîна за предотвратяване на късни плащания в Словения

На 5 август 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Словения (CON/2011/61).

Становище на ЕЦБ относно измененията в правната рамка за платежните системи и системите за клиринг и сетълмент на Полша

На 5 август 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Полша (CON/2011/62).

Становище на ЕЦБ относно въвеждането на омнибусни сметки в правната рамка на системите за клиринг и сетълмент на Полша

На 17 август 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Полша (CON/2011/63).

Становище на ЕЦБ относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение в Белгия

На 18 август 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Белгия ( Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique) от името на министерството на финансите на Белгия (CON/2011/64).

Становище на Европейската централна банка относно предложение за регламент относно емитирането на евромонети и предложение за регламент относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети

На 23 август 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз (CON/2011/65).

Становище на ЕЦБ относно специалната такса за финансовите институции, извършващи дейност в Словакия

На 23 август 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Словакия (CON/2011/66).

Становище на ЕЦБ относно изискванията към кредитните институции за отговорно кредитиране в Литва

На 26 август 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Литва ( Lietuvos bankas) (CON/2011/67).

Становище на ЕЦБ относно ратифицирането от страна на Италия на изменението в Учредителния договор на Международния валутен фонд и увеличаването на квотата

На 7 септември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Министерството на икономическите отношения и финансите на Италия (CON/2011/68).

Становище на ЕЦБ относно новите мерки за засилване на надзора и изпълнението на финансовото законодателство в Ирландия

На 9 септември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Ирландия (CON/2011/69).

Становище на ЕЦБ относно разрешението, необходимо, за да се стане член на надзорния съвет на банка в Словения

На 9 септември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Словения (CON/2011/70).

Становище на ЕЦБ относно категориите посредници, които са лицензирани да поддържат сметки за безналични ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута или разчетни единици, в Белгия

На 15 септември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Белгия (CON/2011/71).

Становище на ЕЦБ относно измененията в гръцкия режим за преструктуриране на кредитни институции

На 19 септември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Гърция (CON/2011/72).

Статистика

Правни актове на ЕЦБ относно балансите на сектор „Парично-финансови институции“

На 25 август 2011 г. Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2011/12 за изменение на Регламент ЕЦБ/2008/32 относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ и Насоки ЕЦБ/2011/13 за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз на 3 септември 2011 г. и на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ относно външните одитори на Banco de Portugal

На 25 август 2011 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2011/11 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de Portugal за финансовите 2011–2016 г. Препоръката бе публикувана в броя от 2 септември 2011 г. на Официален вестник на Европейския съюз, както и на уебсайта на ЕЦБ.

Председател на Бюджетния комитет на ЕЦБ (BUCOM)

На 8 август 2011 г. Управителният съвет назначи г-н Мало де Молина (генерален директор по въпросите на икономиката, статистиката и изследователската дейност в централната банка на Испания) за председател на BUCOM, с незабавно действие. Неговият мандат като председател на BUCOM ще приключи на 31 август 2013 г., така че да съвпадне с изтичането на мандатите на другите председатели на комитети на Евросистемата/ЕСЦБ, назначени от Управителния съвет на 22 юли 2010 г. за период от три години.