Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

September 2011

Avalikud suhted

Avaldus euroala võtmeküsimuste kohta

7. augustil 2011 tegi EKP nõukogu avalduse küsimuste kohta, mida ta peab euroala seisukohalt võtmetähtsusega teemadeks. Avaldus on kättesaadav EKP veebilehel.

Avaldus Šveitsi keskpanga otsuse kohta, mis käsitleb Šveitsi frangi vahetuskurssi euro suhtes

6. septembril 2011 võttis EKP nõukogu teadmiseks Šveitsi keskpanga ühepoolse otsuse, mis käsitleb Šveitsi frangi vahetuskurssi euro suhtes. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuoperatsioonid

Vahetustehingute kokkuleppe jätkamine Inglise keskpangaga

25. augustil 2011 teatas EKP nõukogu kokkuleppel Inglise keskpangaga, et EKP ja Inglise keskpanga vahetustehingute kokkuleppe kehtivusaega pikendatakse 28. septembrini 2012. Kokkulepe sõlmiti 17. detsembril 2010 ja pidi lõppema 2011. aasta septembri lõpus. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Täiendavad USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid 2011. aasta lõpus

14. septembril 2011 tegi EKP nõukogu kokkuleppel USA Föderaalreservi, Inglise keskpanga, Jaapani keskpanga ja Šveitsi keskpangaga otsuse teostada aasta lõpus lisaks iganädalastele USA dollarites tehtavatele 7-päevase tähtajaga operatsioonidele veel kolm USA dollarites likviidsust lisavat operatsiooni tähtajaga ligikaudu kolm kuud. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Muudatused EKP ülddokumentatsioonis

20. septembril 2011 kiitis EKP nõukogu heaks uue versiooni dokumendist „Rahapoliitika rakendamine euroalal. Eurosüsteemi rahapoliitiliste instrumentide ja menetluskorra ülddokumentatsioon” ning võttis vastu suunise EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitiliste instrumentide ja menetluskorra kohta. Ülddokumentatsiooni uus versioon sisaldab kõiki muudatusi, mis on tehtud alates viimasest ajakohastamisest. Suunist EKP/2011/14 hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2012 ning see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel. Sellekohane pressiteade tehakse kättesaadavaks EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

EURO 1 maksesüsteemi järelevaatamise hindamine

11. augustil 2011 kiitis EKP nõukogu heaks järeldused EURO 1 maksesüsteemi järelevaatamise hindamise kohta, võttes arvesse makse- ja arveldussüsteemide komitee kehtestatud põhimõtteid. EURO 1 on erasektori maksesüsteem riigisiseste ja piiriüleste euromaksete tegemiseks ELis tegutsevate pankade vahel. Hinnang avaldatakse edaspidi EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus makseviivituste vältimise seaduse muutmise kohta Sloveenias

5. augustil 2011 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/61.

EKP arvamus Poola makse- ja arveldussüsteemide õigusraamistiku muutmise kohta

5. augustil 2011 võttis EKP nõukogu Poola rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/62.

EKP arvamus omnibus-kontode kasutuselevõtu kohta Poola makse- ja arveldussüsteemide õigusraamistikus

17. augustil 2011 võttis EKP nõukogu Poola rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/63.

EKP arvamus võltsimisvastase kaitse ja sularaharingluse kvaliteedi säilitamise kohta Belgias

18. augustil 2011 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi nimel tegutsenud Belgia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/64.

EKP arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, mis käsitleb euromüntide emiteerimist, ja määruse kohta, mis käsitleb ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtusi ja tehnilisi näitajaid

23. augustil 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2011/65.

EKP arvamus Slovakkias tegutsevate finantseerimisasutuste suhtes kohaldatava erimaksu kohta

23. augustil 2011 võttis EKP nõukogu Slovakkia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/66.

EKP arvamus krediidiasutuste vastutustundliku laenamise nõuete kohta Leedus

26. augustil 2011 võttis EKP nõukogu Leedu keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/67.

EKP arvamus Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muutmise ja kvoodi suurendamise ratifitseerimise kohta Itaalia poolt

7. septembril 2011 võttis EKP nõukogu Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/68.

EKP arvamus uute meetmete kohta finantsreeglite järelevalve ja jõustamise tugevdamiseks Iirimaal

9. septembril 2011 võttis EKP nõukogu Iiri rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/69.

EKP arvamus pankade nõukogudes töötamiseks loa andmise kohta Sloveenias

9. septembril 2011 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/70.

EKP arvamus välisvääringus nomineeritud elektrooniliselt hoitavate väärtpaberite või arvestusühikute kontode haldamiseks volitatud vahendajate liikide kohta Belgias

15. septembril 2011 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/71.

EKP arvamus krediidiasutuste kriiside lahendamise korra muutmise kohta Kreekas

19. septembril 2011 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/72.

Statistika

EKP õigusaktid rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta

25. augustil 2011 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2011/12, millega muudetakse määrust EKP/2008/32 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta, ning suunise EKP/2011/13, millega muudetakse suunist EKP/2007/9 rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta. Mõlemad õigusaktid avaldati 3. septembril 2011 Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad ka EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Portugali keskpanga välisaudiitorite kohta

25. augustil 2011 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2011/11 Euroopa Liidu Nõukogule Portugali keskpanga välisaudiitorite kohta majandusaastateks 2011–2016. Soovitus avaldati 2. septembril 2011 Euroopa Liidu Teatajas ja on kättesaadav ka EKP veebilehel.

EKP eelarvekomitee esimees

8. augustil 2011 nimetas EKP nõukogu EKP eelarvekomitee esimeheks Hispaania keskpanga majanduse, statistika ja uuringute peadirektoraadi juhataja José Luis Malo de Molina. Otsus jõustub kohe. José Luis Malo de Molina ametiaeg eelarvekomitee esimehena lõpeb 31. augustil 2013. Samal kuupäeval lõpevad volitused ka kõigil teistel eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimeestel, kelle EKP nõukogu nimetas kolmeks aastaks ametisse 22. juulil 2010.

Kontaktandmed