Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

September 2011

Extern kommunikation

Uttalande om nyckelfrågor för euroområdet

Den 7 augusti 2011 gjorde ECB-rådet ett uttalande om frågor som rådet anser vara av stor vikt för euroområdet. Uttalandet finns på ECB:s webbplats.

Uttalande om Swiss National Banks beslut om schweizerfrancens växelkurs mot euron

Den 6 september 2011 noterade ECB-rådet Swiss National Banks ensidiga beslut angående schweizerfrancens växelkurs mot euron Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Marknadsoperationer

Förlängning av swappavtal med Bank of England

Den 25 augusti 2011 meddelade ECB-rådet, tillsammans med Bank of England, att det likvidiserande swappavtal som de två centralbankerna ingick den 17 december 2010 ska förlängas till den 28 september 2012. Avtalet skulle ha löpt ut i slutet av september 2011. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Ytterligare likvidiserande transaktioner i USD för att täcka årsslutet

Den 14 september 2011 beslutade ECB-rådet, tillsammans med Federal Reserve, Bank of England, Bank of Japan och Swiss National Bank, att, förutom de veckovisa transaktionerna i US-dollar med en löptid på sju dagar, genomföra tre likvidiserande transaktioner i US-dollar, med en löptid på omkring tre månader, för att täcka årsslutet. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Uppdatering av ECB:s ”Allmän dokumentation”

Den 20 september 2011 godkände ECB-rådet en ny version av ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” och antog riktlinje ECB/2011/14 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden. Denna utgåva av Allmän dokumentation innehåller alla ändringar som gjorts sedan den senast uppdaterades. Riktlinje ECB/2011/14 gäller från den 1 januari 2012 och kommer att publiceras i EU:s officiella tidning och på ECB:s webbplats. Ett pressmeddelande om detta kommer att finnas på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Omfattande utvärdering av EURO1

Den 11 augusti 2011 godkände ECB-rådet slutsatserna om den omfattande utvärderingen av EURO1, ett privat betalningssystem för enskilda inhemska och gränsöverskridande betalningar i euro mellan banker i EU. Utvärderingen gjordes mot principer som kommittén för betalnings- och avvecklingssystem upprättat. Utvärderingen kommer att publiceras på ECB:s webbplats vid ett senare tillfälle.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om ändringar i den slovenska lagen om åtgärder mot försenade betalningar

den 5 augusti 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det slovenska finansministeriet (CON/2011/61).

ECB-yttrande om ändringar av det polska regelverket för betalnings-, clearing- och avvecklingssystem

den 5 augusti 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Polens finansministerium (CON/2011/62).

ECB-yttrande om införandet av omnibuskonton i det polska regelverket för clearing- och avvecklingssystem

Den 17 augusti 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Polens finansministerium (CON/2011/63).

ECB-yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter i Belgien

Den 18 augusti 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som företrädde det belgiska finansministeriet (CON/2011/64).

ECB-yttrande om ett förslag till förordning om utgivning av euromynt och ett förslag till förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp

Den 23 augusti 2011 antog ECB-rådet detta yttrande, på begäran av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (CON/2011/65).

ECB-yttrande om specialskatt för finansinstitut som är verksamma i Slovakien 

Den 23 augusti 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Slovakien (CON/2011/66).

ECB-yttrande om krav på litauiska kreditinstitut om ansvarsfull utlåning 

Den 26 augusti 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Lietuvos bankas (CON/2011/67).

ECB-yttrande om Italiens ratificering av en ändring av IMF:s stadgar samt en ökning av Italiens IMF-kvot 

Den 7 september 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet (CON/2011/68).

ECB-yttrande om nya åtgärder för att stärka tillsynen över det finansiella regelverket i Irland

Den 9 september 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det irländska finansministeriet (CON/2011/69).

ECB-yttrande om tillstånd för att sitta i bankstyrelser i Slovenien

Den 9 september 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det slovenska finansministeriet (CON/2011/70).

ECB-yttrande om de kategorier av intermediärer som har befogenhet att föra konton för dematerialiserade värdepapper denominerade i utländsk valuta eller beräkningsenheter i Belgien (CON/2011/71)

Den 15 september 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Belgien (CON/2011/71).

ECB-yttrande om ändringar av den grekiska lagstiftningen för avveckling av kreditinstitut

Den 19 september 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det grekiska finansministeriet (CON/2011/72).

Statistik

ECB:s rättsakter om balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut

Den 25 augusti 2011 antog ECB-rådet förordning ECB/2011/12 som ändrar förordning ECB/2008/32 om de monetära finansinstitutens balansräkningar och riktlinje ECB/2011/13 som ändrar riktlinje ECB/2007/9 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader. Båda rättsakterna publicerades i EU:s officiella tidning den 3 september 2011 och finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation om externa revisorer för Banco de Portugal

Den 25 augusti 2011 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2011/11 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de Portugal för räkenskapsåren 2011-2016 Rekommendationen publicerades i EU:s officiella tidning den 2 september 2011 och finns även på ECB:s webbplats.

Ordförande för ECB:s budgetkommitté (BUCOM)

Den 8 augusti 2011 utnämnde ECB-rådet Malo de Molina (generaldirektör för Economics, Statistics and Research på Banco de España) till ordförande för BUCOM med omedelbar verkan. Hans förordnande som ordförande för BUCOM löper ut den 31 augusti 2013 samtidigt med samtliga förordnanden för Eurosystemets/ECBS kommittéordföranden vilka utnämndes av ECB-rådet den 22 juli 2010 för tre år.

Kontakt för media