Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2011. gada septembris

Ārējā komunikācija

Paziņojums par būtiskiem jautājumiem, kas attiecas uz euro zonu

2011. gada 7. augustā Padome nāca klajā ar paziņojumu attiecībā jautājumiem, kurus tā uzskata par ļoti būtiskiem euro zonai. Šis paziņojums pieejams ECB interneta lapā.

Paziņojums par Šveices Nacionālās bankas lēmumu attiecībā uz Šveices franka kursu pret euro

2011. gada 6. septembrī Padome pieņēma zināšanai Šveices Nacionālās bankas vienpusējo lēmumu par Šveices franka kursu pret euro Attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta lapā.

Tirgus operācijas

Pagarināta vienošanās par mijmaiņas darījumiem ar Bank of England

2011. gada 11. augustā Padome sadarbībā ar Bank of England paziņoja, ka vienošanās par likviditātes mijmaiņas darījumiem, ko abas centrālās bankas noslēdza 2010. gada 17. decembrī, tiks pagarināta līdz 2012. gada 28. septembrim. Bija paredzēts, ka vienošanās beigsies 2011. gada septembra beigās. Attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta lapā.

Papildus likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros līdz gada beigām

2011. gada 14. septembrī Padome sadarbībā ar Federālo rezervju sistēmu, Bank of England, Japānas Banku un Šveices Nacionālo banku pieņēma lēmumu papildus reizi nedēļā veiktajām operācijām ASV dolāros ar termiņu 7 dienas līdz gada beigām veikt trīs likviditāti palielinošas operācijas ASV dolāros ar dzēšanas termiņu aptuveni 3 mēneši. Attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta lapā.

ECB Vispārējās dokumentācijas grozījumi

2011. gada 20. septembrī Padome apstiprināja dokumenta "Monetārās politikas īstenošana euro zonā: Eurosistēmas monetārās politikas instrumentu un procedūru vispārējā dokumentācija" jaunu versiju un pieņēma Pamatnostādni ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām. Šajā vispārējās dokumentācijas versijā iekļauti visi grozījumi, kas veikti kopš dokumenta pēdējās atjaunināšanas. Pamatnostādne ECB/2011/14 stāsies spēkā 2012. gada 1. janvārī un tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta lapā. Attiecīgais paziņojums presei būs pieejams ECB interneta lapā.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

EUROI vispusīgs pārraudzības novērtējums

2011. gada 11. augustā Padome apstiprināja secinājumus par EUROI (privātā sektora maksājumu sistēma atsevišķiem iekšzemes un pārrobežu euro maksājumiem starp bankām, kas veic operācijas ES) vispusīgo pārraudzības novērtējumu atbilstoši Maksājumu un norēķinu sistēmas komitejas noteiktajiem principiem. Novērtējums tiks publicēts ECB interneta lapā.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par grozījumiem Slovēnijas Likumā par maksājumu kavējumu novēršanu

2011. gada 5. augustā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/61).

ECB atzinums par grozījumiem Polijas maksājumu sistēmu un klīringa un norēķinu sistēmu tiesiskajā regulējumā

2011. gada 5. augustā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Polijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/62).

ECB atzinums par apvienoto kontu ieviešanu Polijas klīringa un norēķinu sistēmu tiesiskajā regulējumā

2011. gada 17. augustā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Polijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/63).

ECB atzinums par apgrozībā esošās skaidrās naudas aizsardzību pret viltošanu un tās kvalitātes nodrošināšanu Beļģijā

2011. gada 18. augustā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique lūguma Beļģijas Finanšu ministrijas vārdā (CON/2011/64).

ECB atzinums par priekšlikumu regulai par euro monētu emisiju un par priekšlikumu regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajām specifikācijām

2011. gada 23. augustā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes lūguma (CON/2011/65).

ECB atzinums par īpašu nodevu finanšu iestādēm, kas veic darbību Slovākijā

2011. gada 23. augustā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Slovākijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/66).

ECB atzinums par atbildīgas aizdošanas prasībām kredītiestādēm Lietuvā

2011. gada 26. augustā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Lietuvos bankas lūguma (CON/2011/67).

ECB atzinums par to, kā Itālija ratificē grozījumus Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līgumā, un par kvotas palielināšanu

2011. gada 7. septembrī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/68).

ECB atzinums par jauniem pasākumiem, kas pastiprina uzraudzību un finanšu noteikumu ievērošanu Īrijā

2011. gada 11. septembrī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Īrijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/69).

ECB atzinums par atļauju darboties banku uzraudzības padomēs Slovēnijā

2011. gada 11. septembrī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/70).

ECB atzinums par starpnieku kategorijām, kuriem ļauts uzturēt ārvalstu valūtās vai norēķina vienībās denominētu dematerializētu vērtspapīru kontus Beļģijā

ECB atzinums par grozījumiem Grieķijas regulējumā kredītiestāžu atveseļošanai

2011. gada 19. septembrī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/72).

Statistika

ECB tiesību akti par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci

2011. gada 25. augustā Padome pieņēma Regulu ECB/2011/12, ar kuru groza Regulu ECB/2008/32 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci, un Pamatnostādni ECB/2011/13, ar kuru groza Pamatnostādni ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgus statistiku, kas publicētas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" 2011. gada 3. septembrī un pieejamas arī ECB interneta lapā.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums par Banco de Portugal ārējiem revidentiem

2011. gada 25. augustā Padome pieņēma Ieteikumu ECB/2011/11 Eiropas Savienības Padomei par Banco de Portugal ārējiem revidentiem 2011.–2016. finanšu gadam. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" 2011. gada 2. septembrī un pieejams arī ECB interneta lapā.

ECB Budžeta komitejas (BUCOM) priekšsēdētājs

2011. gada 8. augustā Padome iecēla Banco de España Ekonomikas, statistikas un pētniecības direktorāta ģenerāldirektoru Malo de Molinu (Malo de Molina) par BUCOM priekšsēdētāju. Lēmums stājās spēkā nekavējoties. BUCOM priekšsēdētāja pilnvaru termiņš beigsies 2013. gada 31. augustā, vienlaikus ar visu pārējo Eurosistēmas/ECBS komiteju priekšsēdētāju, kurus Padome iecēla amatā 2010. gada 22. jūlijā uz trim gadiem, pilnvaru termiņa beigām.