Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Wrzesień 2011

Komunikacja zewnętrzna

Oświadczenie o najważniejszych problemach dotyczących strefy euro

7 sierpnia 2011 r. Rada Prezesów wydała oświadczenie w sprawie problemów, które uważa za najważniejsze dla strefy euro. Oświadczenie jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

Oświadczenie w sprawie decyzji banku centralnego Szwajcarii dotyczącej kursu franka szwajcarskiego wobec euro

6 września 2011 r. Rada Prezesów zapoznała się z decyzją w sprawie kursu franka szwajcarskiego wobec euro podjętą jednostronnie przez bank centralny Szwajcarii. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Operacje rynkowe

Przedłużenie umowy swapowej z bankiem centralnym Wielkiej Brytanii

25 sierpnia 2011 r. Rada Prezesów, w uzgodnieniu z bankiem centralnym Wielkiej Brytanii, ogłosiła, że umowa o wymianie płynności zawarta przez oba banki 17 grudnia 2010 r. zostanie przedłużona do 28 września 2012 r. Umowa miała wygasnąć z końcem września 2011 r. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Dodatkowe operacje zasilające w płynność w dolarach amerykańskich obejmujące koniec roku

14 września 2011 r. Rada Prezesów, w uzgodnieniu z Systemem Rezerwy Federalnej oraz bankami centralnymi Wielkiej Brytanii, Japonii i Szwajcarii, podjęła decyzję, że oprócz prowadzonych co tydzień operacji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich z siedmiodniowym terminem zapadalności zostaną przeprowadzone trzy operacje z terminami trzymiesięcznymi, które obejmują koniec roku. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Aktualizacja „Dokumentacji ogólnej” EBC

20 września 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła nową wersję dokumentu „Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu” i przyjęła wytyczne EBC/2011/14 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu. Nowa wersja „Dokumentacji ogólnej” zawiera wszystkie zmiany wprowadzone od ostatniej aktualizacji. Wytyczne EBC/2011/14 będą obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. i zostaną ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym UE oraz w serwisie internetowym EBC. Komunikat prasowy w tej sprawie pojawi się w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Kompleksowa ocena nadzorcza systemu EURO 1

11 sierpnia 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła wnioski z oceny nadzorczej systemu EURO 1 – prowadzonego przez sektor prywatny systemu płatności obsługującego krajowe i transgraniczne płatności w euro pomiędzy bankami działającymi w UE – według zasad ustanowionych przez Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku. Sprawozdanie z oceny zostanie opublikowane w serwisie internetowym EBC w późniejszym terminie.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zmian w słoweńskiej ustawie o zapobieganiu opóźnieniom w płatnościach

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 5 sierpnia 2011 r., na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów (CON/2011/61).

Opinia EBC w sprawie zmian w przepisach dotyczących systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych w Polsce

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 5 sierpnia 2011 r., na wniosek polskiego ministerstwa finansów (CON/2011/62).

Opinia EBC w sprawie wprowadzenia rachunków zbiorczych do przepisów dotyczących systemów rozrachunku papierów wartościowych w Polsce

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 17 sierpnia 2011 r., na wniosek polskiego ministerstwa finansów (CON/2011/63).

Opinia EBC w sprawie ochrony znaków pieniężnych przed fałszowaniem oraz zachowania odpowiedniej jakości pieniądza w obiegu w Belgii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 18 sierpnia 2011 r., na wniosek banku centralnego Belgii, występującego w imieniu belgijskiego ministerstwa finansów (CON/2011/64).

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie emisji monet euro oraz projektu rozporządzenia w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 23 sierpnia 2011 r., na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (CON/2011/65).

Opinia EBC w sprawie specjalnej opłaty nakładanej na instytucje finansowe prowadzące działalność na Słowacji

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 23 sierpnia 2011 r., na wniosek słowackiego ministerstwa finansów (CON/2011/66).

Opinia EBC w sprawie wymogów zapewniających odpowiedzialne udzielanie kredytów przez instytucje kredytowe na Litwie

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 26 sierpnia 2011 r., na wniosek banku centralnego Litwy (CON/2011/67).

Opinia EBC w sprawie ratyfikacji przez Włochy poprawki do porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz wzrostu kwoty członkowskiej

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 7 września 2011 r., na wniosek włoskiego ministerstwa gospodarki i finansów (CON/2011/68).

Opinia EBC w sprawie nowych przepisów wzmacniających nadzór i egzekwowanie regulacji finansowych w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 9 września 2011 r., na wniosek irlandzkiego ministerstwa finansów (CON/2011/69).

Opinia EBC w sprawie upoważnienia do działania w radach nadzorczych banków w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 9 września 2011 r., na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów (CON/2011/70).

Opinia EBC w sprawie kategorii pośredników uprawnionych do prowadzenia rachunków dla zdematerializowanych papierów wartościowych wyrażonych w walucie obcej albo jednostkach rachunkowych w Belgii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 15 września 2011 r., na wniosek belgijskiego ministerstwa finansów (CON/2011/71).

Opinia EBC w sprawie zmian w greckim systemie naprawczym dla instytucji kredytowych

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 19 września 2011 r., na wniosek greckiego ministerstwa finansów (CON/2011/72).

Statystyka

Akty prawne EBC dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych

25 sierpnia 2011 r. Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2011/12 zmieniające rozporządzenie EBC/2008/32 w sprawie bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych oraz wytyczne EBC/2011/13 zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych; zostały one ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym UE 3 września 2011 r. i są również dostępne w serwisie internetowym EBC.

Kwestie wewnętrzne

Zalecenie EBC w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal

25 sierpnia 2011 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2011/11 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów banku centralnego Portugalii na lata obrachunkowe 2011–2016. Zalecenie to zostało ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym UE 2 września 2011 r. i jest również dostępne w serwisie internetowym EBC.

Przewodniczący Komitetu Budżetowego EBC (BUCOM)

8 sierpnia 2011 r. Rada Prezesów powołała Malo de Molinę (Dyrektora Generalnego ds. Ekonomii, Statystyki i Badań Naukowych w banku centralnym Hiszpanii) na stanowisko przewodniczącego BUCOM, ze skutkiem natychmiastowym. Kadencja Malo de Moliny jako przewodniczącego BUCOM zakończy się 31 sierpnia 2013 r., tak aby zbiec się w czasie z wygaśnięciem kadencji przewodniczących pozostałych komitetów Eurosystemu i ESBC, mianowanych przez Radę Prezesów 22 lipca 2010 r. na okres trzech lat.

Kontakt z mediami