Menu

Sklepi sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

September 2011

Obveščanje javnosti

Izjava o ključnih vprašanjih v zvezi z euroobmočjem

Svet ECB je 7. avgusta 2011 podal izjavo o vprašanjih, ki so po njegovem mnenju ključnega pomena za euroobmočje. Izjava je objavljena na spletni strani ECB.

Izjava o odločitvi švicarske centralne banke glede tečaja švicarskega franka do eura

Svet ECB se je 6. septembra 2011 seznanil z enostransko odločitvijo švicarske centralne banke glede tečaja švicarskega franka do eura. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Tržne operacije

Podaljšanje sporazuma o zamenjavi likvidnosti z Bank of England

Svet ECB je 25. avgusta 2011 v sodelovanju z Bank of England objavil, da bo dogovor o zamenjavi likvidnosti, ki sta ga 17. decembra 2010 sklenili ti dve centralni banki, podaljšan do 28. septembra 2012. Dogovor naj bi potekel konec septembra 2011. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Dodatne operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih s trajanjem preko konca leta

Svet ECB je 14. septembra 2011 v sodelovanju s centralnimi bankami ZDA, Združenega kraljestva, Japonske in Švice sklenil, da bo poleg tedenskih 7-dnevnih operacij v ameriških dolarjih izvajal tudi 3-mesečne operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih z zapadlostjo približno treh mesecev, ki bodo trajale preko konca leta. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Spremembe in dopolnitve Splošne dokumentacije ECB

Svet ECB je 20. septembra 2011 odobril novo različico dokumenta z naslovom »Izvajanje denarne politike v euroobmočju – splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema« in sprejel Smernico ECB/2011/14 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema. Ta različica Splošne dokumentacije vključuje vse spremembe, ki so bile sprejete od njene zadnje dopolnitve. Smernica ECB/2011/14 se bo začela uporabljati 1. januarja 2012 in bo objavljena v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB. S tem povezano sporočilo za javnost bo objavljeno na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Celovit pregled nad delovanjem sistema EURO1

Svet ECB je 11. avgusta 2011 odobril izsledke pregleda nad delovanjem sistema EURO1 – plačilnega sistema zasebnega sektorja za posamična domača in čezmejna plačila v eurih med bankami, ki poslujejo v EU – na podlagi načel, ki jih je vzpostavil Odbor za plačilne in poravnalne sisteme. Ocena pregleda bo kmalu objavljena na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o spremembah in dopolnitvah slovenskega Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

Svet ECB je 5. avgusta 2011 to mnenje sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance (CON/2011/61).

Mnenje ECB o spremembah poljskega pravnega okvira za plačilne ter klirinške in poravnalne sisteme

Svet ECB je 5. avgusta 2011 to mnenje sprejel na zahtevo poljskega ministrstva za finance (CON/2011/62).

Mnenje ECB o uvedbi zbirnih računov v poljski pravni okvir za klirinške in poravnalne sisteme

Svet ECB je 17. avgusta 2011 to mnenje sprejel na zahtevo poljskega ministrstva za finance (CON/2011/63).

Mnenje ECB o zaščiti pred ponarejanjem in ohranjanju kakovosti gotovinskega obtoka v Belgiji

Svet ECB je 18. avgusta 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ki je za mnenje zaprosila v imenu belgijskega ministrstva za finance (CON/2011/64).

Mnenje ECB o predlogu uredbe o izdaji eurokovancev ter o predlogu uredbe o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku

Svet ECB je 23. avgusta 2011 to mnenje sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije (CON/2011/65).

Mnenje ECB o posebnem davku na finančne institucije, ki poslujejo na Slovaškem

Svet ECB je 23. avgusta 2011 to mnenje sprejel na zahtevo slovaškega ministrstva za finance (CON/2011/66).

Mnenje ECB o zahtevah po odgovornem dajanju posojil za kreditne institucije v Litvi

Svet ECB je 26. avgusta 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Lietuvos bankas (CON/2011/67).

Mnenje ECB o ratifikaciji spremembe statuta Mednarodnega denarnega sklada s strani Italije in o povečanju kvote

Svet ECB je 7. septembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo italijanskega ministrstva za gospodarske zadeve in finance (CON/2011/68).

Mnenje ECB o novih ukrepih za krepitev nadzora in izvrševanja v finančnih predpisih na Irskem

Svet ECB je 9. septembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo irskega ministra za finance (CON/2011/69).

Mnenje ECB o dovoljenju za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke v Sloveniji

Svet ECB je 9. septembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance (CON/2011/70).

Mnenje ECB o kategorijah posrednikov, ki so pooblaščeni za vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, denominiranih v tujih valutah ali obračunskih enotah, v Belgiji

Svet ECB je 15. septembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo belgijskega ministrstva za finance (CON/2011/71).

Mnenje ECB o spremembah grškega sistema za saniranje kreditnih institucij

Svet ECB je 19. septembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance (CON/2011/72).

Statistika

Pravni predpisi ECB o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij

Svet ECB je 25. avgusta 2011 sprejel Uredbo ECB/2011/12 o spremembi Uredbe ECB/2008/32 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij in Smernico ECB/2011/13 o spremembah Smernice ECB/2007/9 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov, ki sta bili 3. septembra 2011 objavljeni v Uradnem listu EU in sta na voljo tudi na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB o zunanjih revizorjih Banco de Portugal

Svet ECB je 25. avgusta 2011 sprejel Priporočilo ECB/2011/11 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banco de Portugal za poslovna leta 2011–2016. Priporočilo je bilo 2. septembra 2011 objavljeno v Uradnem listu EU in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Predsednik Odbora ECB za proračun (BUCOM)

Svet ECB je 8. avgusta 2011 s takojšnjo veljavnostjo imenoval Mala de Moline (generalnega direktorja oddelkov za ekonomijo, statistiko in raziskave v Banco de España) za predsednika Odbora za proračun. Njegov mandat predsednika odbora BUCOM bo potekel 31. avgusta 2013, kar bo sovpadlo s potekom mandata drugih predsednikov odborov Eurosistema/ESCB, ki jih je Svet ECB 22. julija 2010 imenoval za triletno obdobje.

Stiki za medije