Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

syyskuu 2011

Viestintä

Lausunto euroalueen kannalta ratkaisevista tekijöistä

EKP:n neuvosto julkaisi 7.8.2011 lausunnon tekijöistä, joita se pitää euroalueen kannalta ratkaisevan tärkeinä. Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lausunto Sveitsin frangin eurokurssia koskevasta Sveitsin keskuspankin päätöksestä

EKP:n neuvosto pani 6.9.2011 merkille Sveitsin keskuspankin yksipuolisen päätöksen Sveitsin frangin kurssista euroon nähden. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Markkinaoperaatiot

Swapjärjestelyn jatkaminen Englannin pankin kanssa.

EKP:n neuvosto ilmoitti 25.8.2011 yhteistyössä Englannin pankin kanssa, että EKP:n ja Englannin pankin swapjärjestelyä jatketaan 28.9.2012 saakka. Järjestely otettiin käyttöön 17.12.2010, ja sen oli tarkoitus päättyä syyskuun 2011 lopussa. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Uusia Yhdysvaltain dollarin määräisiä likviditeettiä lisääviä operaatioita

EKP:n neuvosto päätti 14.9.2011 yhteistyössä Yhdysvaltain, Japanin ja Sveitsin keskuspankkien sekä Englannin pankin kanssa toteuttaa kolme Yhdysvaltain dollarin määräistä likviditeettiä lisäävää operaatiota viikoittaisten seitsemän päivän operaatioiden lisäksi. Uusien operaatioiden maturiteetti on noin kolme kuukautta, ja ne jatkuvat yli vuodenvaihteen. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Tarkistettu painos EKP:n yleisasiakirjasta

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.9.2011 tarkistetun painoksen rahapolitiikan toteuttamista euroalueella koskevasta yleisasiakirjasta (”The implementation of monetary policy in the euro area – general documentation on Eurosystem monetary policy instruments and procedures”) sekä antoi suuntaviivat eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä (EKP/2011/14). Yleisasiakirjan tarkistettu painos sisältää kaikki edellisen päivityksen jälkeiset muutokset. Suuntaviivoja EKP/2011/14 sovelletaan 1.1.2012 alkaen, ja ne julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla. EKP:n verkkosivuilla julkaistaan aiheesta lehdistötiedote.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

EURO 1 ‑järjestelmän yleisvalvonta-arvio

EKP:n neuvosto hyväksyi 11.8.2011 EURO 1 ‑järjestelmän yleisvalvonta-arvion päätelmät. EURO 1 on yksityinen EU:ssa toimivien pankkien välinen rajat ylittävien ja kotimaisten euromääräisten maksujen järjestelmä. Arviointi tehtiin maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean asettamien periaatteiden pohjalta, ja arvio julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto maksuviivästysten estämisestä annettavasta Slovenian laista

EKP:n neuvosto antoi 5.8.2011 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/61.

EKP:n lausunto maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskevan Puolan lainsäädännön muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 5.8.2011 Puolan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/62.

EKP:n lausunto kirjaustilien käyttöönotosta selvitysjärjestelmiä sääntelevissä Puolan oikeussäännöissä

EKP:n neuvosto antoi 17.8.2011 Puolan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/63.

EKP:n lausunto väärentämisen torjunnasta ja käteisrahan kierron laadun säilyttämisestä Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 18.8.2011 Belgian keskuspankin Belgian valtiovarainministeriön puolesta esittämästä pyynnöstä lausunnon CON/2011/64.

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi eurometallirahojen liikkeeseenlaskusta sekä ehdotuksesta asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä

EKP:n neuvosto antoi 23.8.2011 Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2011/65.

EKP:n lausunto Slovakiassa toimivilta rahoituslaitoksilta kannettavasta erityisestä maksusta

EKP:n neuvosto antoi 23.8.2011 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/66.

EKP:n lausunto vastuuntuntoista lainanantoa koskevista vaatimuksista luottolaitoksille Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 26.8.2011 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/67.

EKP:n lausunto siitä, miten Italia ratifioi Kansainvälistä valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutoksen sekä jäsenosuuksien korotuksen

EKP:n neuvosto antoi 7.9.2011 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/68.

EKP:n lausunto uusista toimenpiteistä rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn liittyvän valvonnan ja täytäntöönpanon tehostamiseksi Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 9.9.2011 Irlannin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/69.

EKP:n lausunto pankkien hallintoneuvostojen jäsenyyden luvanvaraisuudesta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 9.9.2011 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/70.

EKP:n lausunto välittäjäryhmistä, joilla on lupa pitää valuuttamääräisiä tai laskentayksikön määräisiä arvo-osuustilejä Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 15.9.2011 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/71.

EKP:n lausunto Kreikan luottolaitosten kriisinratkaisujärjestelmään tehdyistä muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 19.9.2011 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/72.

Tilastot

Rahalaitossektorin tasetta koskeva EKP:n lainsäädäntö

EKP:n neuvosto antoi 25.8.2011 asetuksen rahalaitossektorin taseesta annetun asetuksen EKP/2008/32 muuttamisesta (EKP/2011/12) sekä suuntaviivat raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EKP/2011/13). Säädökset julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 3.9.2011, ja ne ovat luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Portugalin keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 25.8.2011 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banco de Portugalin ulkopuolisista tilintarkastajista tilikausiksi 2011–16 (EKP/2011/11). Suositus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 2.9.2011, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Budjettikomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 8.8.2011 budjettikomitean puheenjohtajaksi Espanjan keskuspankin kansantalous-, tilasto- ja tutkimuspääosaston johtajan José Luis Malo de Molinan. Hänen toimikautensa puheenjohtajana alkaa välittömästi, ja se päättyy 31.8.2013 eli samaan aikaan kuin niiden eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden puheenjohtajien toimikaudet, jotka EKP:n neuvosto nimitti kolmeksi vuodeksi 22.7.2010.

Yhteyshenkilöt