Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

září 2011

Externí sdělení

Prohlášení ke klíčovým otázkám eurozóny

Rada guvernérů vydala 7. srpna 2011 prohlášení k otázkám, které považuje pro eurozónu za klíčové. Prohlášení je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Prohlášení k rozhodnutí Švýcarské národní banky ohledně směnného kurzu švýcarského franku vůči euru

Rada guvernérů vzala 6. září 2011 na vědomí jednostranné rozhodnutí Švýcarské národní banky ohledně směnného kurzu švýcarského franku vůči euru. Na internetových stránkách ECB je k dispozici s tím související tisková zpráva.

Tržní operace

Prodloužení dohody o swapové facilitě s Bank of England

Rada guvernérů v součinnosti s Bank of England dne 25. srpna 2011 oznámila, že swapová dohoda o poskytnutí likvidity, kterou tyto dvě centrální banky uzavřely 17. prosince 2010, bude prodloužena do 28. září 2012. Dohoda byla platná do konce srpna 2011. Na internetových stránkách ECB je k dispozici s tím související tisková zpráva.

Dodatečné operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech pokrývající konec roku

Rada guvernérů v součinnosti s Federálním rezervním systémem, Bank of England, Bank of Japan a Švýcarskou národní bankou rozhodla 14. září 2011, že kromě svých týdenních operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností sedm dní provede tři operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností zhruba tři měsíce pokrývající konec roku. Na internetových stránkách ECB je k dispozici s tím související tisková zpráva.

Aktualizace Obecné dokumentace ECB

Rada guvernérů schválila 20. září 2011 nové znění „Provádění měnové politiky v eurozóně: obecná dokumentace k nástrojům a postupům měnové politiky Eurosystému“ a přijala obecné zásady ECB/2011/14 o nástrojích měnové politiky a postupech Eurosystému. Toto znění Obecné dokumentace obsahuje veškeré úpravy provedené od její poslední aktualizace. Obecné zásady ECB/2011/14 se použijí od 1. ledna 2012 a budou zveřejněny v  Úředním věstníku EU a na internetových stránkách ECB. Na internetových stránkách ECB bude k dispozici s tím související tisková zpráva.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Komplexní hodnocení dozoru EURO1

Rada guvernérů schválila 11. srpna 2011 závěry hodnocení EURO1 – platebního systému soukromého sektoru pro jednorázové tuzemské a zahraniční platby v eurech mezi bankami působícími v EU – podle zásad Výboru pro platební a vypořádací systémy. Hodnocení bude včas zveřejněno na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke změnám slovinského zákona o předcházení prodlení s platbami

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 5. srpna 2011 na žádost slovinského ministerstva financí (CON/2011/61).

Stanovisko ECB ke změnám polského právního rámce pro platební systémy a systémy zúčtování a vypořádání

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 5. srpna 2011 na žádost polského ministerstva financí (CON/2011/62).

Stanovisko ECB k začlenění souhrnných účtů do polského právního rámce pro systémy zúčtování a vypořádání

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 17. srpna 2011 na žádost polského ministerstva financí (CON/2011/63).

Stanovisko ECB k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběhu v Belgii

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 18. srpna 2011 na žádost Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique jménem belgického ministerstva financí (CON/2011/64).

Stanovisko ECB k návrhu nařízení o vydávání euromincí a k návrhu nařízení o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh.

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 23. srpna 2011 na žádost Evropského parlamentu a Rady Evropské unie (CON/2011/65).

Stanovisko ECB ke zvláštní dávce odváděné finančními institucemi působícími na Slovensku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 23. srpna 2011 na žádost slovenského ministerstva financí (CON/2011/66).

Stanovisko ECB k požadavkům na úvěrové instituce v Litvě týkajícím se odpovědného poskytování úvěrů

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 26. srpna 2011 na žádost Lietuvos bankas (CON/2011/67).

Stanovisko ECB k ratifikaci dodatku k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu Itálií a ke zvýšení její členské kvóty

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 7. září 2011 na žádost italského ministerstva hospodářství a financí (CON/2011/68).

Stanovisko ECB k novým opatřením k posílení finančního dohledu a zlepšení vynutitelnosti finanční legislativy v Irsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 9. září 2011 na žádost irského ministerstva financí (CON/2011/69).

Stanovisko ECB k povolení k výkonu funkce člena dozorčí rady banky ve Slovinsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 9. září 2011 na žádost slovinského ministerstva financí (CON/2011/70).

Stanovisko ECB ke kategoriím zprostředkovatelů, kteří jsou oprávněni vést účty zaknihovaných cenných papírů znějících na cizí měnu či zúčtovací jednotky v Belgii

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 15. září 2011 na žádost belgického ministerstva financí (CON/2011/71).

Stanovisko ECB ke změnám režimu řešení problémů úvěrových institucí v Řecku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 19. září 2011 na žádost řeckého ministerstva financí (CON/2011/72).

Statistika

Právní akty ECB v oblasti rozvahy sektoru měnových finančních institucí

Rada guvernérů přijala 25. srpna 2011 nařízení ECB/2011/12, kterým se mění nařízení ECB/2008/32 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí, a obecné zásady ECB/2011/13, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/9 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů. Tyto dokumenty byly zveřejněny 3. září 2011 v  Úředním věstníku EU a jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Doporučení ECB o externích auditorech Banco de Portugal

Rada guvernérů přijala 25. srpna 2011 doporučení ECB/2011/11 Radě Evropské unie o externích auditorech Banco de Portugal na účetní období 2011–2016. Doporučení bylo zveřejněno 2. září 2011 v  Úředním věstníku EU a je rovněž k dispozici na internetových stránkách ECB.

Předseda Rozpočtového výboru ECB (BUCOM)

Rada guvernérů 8. srpna 2011 jmenovala s okamžitou účinností Mala de Molina (generálního ředitele pro ekonomii, statistiku a výzkum v Banco de España) předsedou BUCOM. Jeho funkční období předsedy BUCOM skončí 31. srpna 2013, aby časově odpovídalo skončení funkčních období dalších předsedů výborů Eurosystému/ESCB, kteří byli Radou guvernérů jmenováni 22. července 2010 na tříleté období.

Kontakty pro média