Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

September 2011

Externe communicatie

Verklaring met betrekking tot een aantal voor het eurogebied essentiële zaken

Op 7 augustus 2011 heeft de Raad van Bestuur een verklaring uitgebracht met betrekking tot een aantal zaken die de Raad van essentieel belang acht voor het eurogebied. Deze verklaring is beschikbaar op de website van de ECB.

Verklaring met betrekking tot het besluit van de Zwitserse Nationale Bank ten aanzien van de wisselkoers van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro

Op 6 september 2011 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van het eenzijdige besluit van de Zwitserse Nationale Bank ten aanzien van de wisselkoers van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Markttransacties

Verlenging van de swapfacility-overeenkomst met de Bank of England

Op 25 augustus 2011 heeft de Raad van Bestuur, in samenspraak met de Bank of England, bekendgemaakt dat de liquiditeitsswapovereenkomst die de beide banken op 17 december 2010 waren aangegaan, zal worden verlengd tot 28 september 2012. De overeenkomst zou eind september 2011 zijn verlopen. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Aanvullende in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties tot en met het einde van het jaar

Op 14 september 2011 heeft de Raad van Bestuur, in samenspraak met de Federal Reserve, de Bank of England, de Bank of Japan en de Zwitserse Nationale Bank, besloten naast de wekelijkse in Amerikaanse dollar luidende transacties met een looptijd van een week drie in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties uit te voeren, met een looptijd van ongeveer drie maanden tot en met het einde van het jaar. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Actualisering van de ‘Algemene Documentatie’ van de ECB

Op 20 september 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een nieuwe versie van De uitvoering van het monetaire beleid in het eurogebied: Algemene Documentatie inzake de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem en Richtsnoer ECB/2011/14 betreffende monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem vastgesteld. Deze versie van de Algemene Documentatie omvat alle wijzigingen die zijn gemaakt sinds de laatste keer dat de tekst was geactualiseerd. Richtsnoer ECB/2011/14 zal op 1 januari 2012 in werking treden en zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB. Een persbericht hierover zal beschikbaar komen op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Veelomvattende toezichtsbeoordeling van EURO1

Op 11 augustus 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de conclusies van een toezichtsbeoordeling van EURO1 (een betalingssysteem in de particuliere sector voor enkelvoudige binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen in euro tussen in de EU actieve banken) aan de hand van de door het Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen opgestelde beginselen. De beoordeling zal te zijner tijd worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de gewijzigde Wet tot voorkoming van achterstallige betalingen in Slovenië

Op 5 augustus 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/61).

ECB-Advies inzake het gewijzigde juridische kader voor betalingssystemen en afwikkelingssystemen in Polen 

Op 5 augustus 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/62).

ECB-Advies inzake de invoering van omnibusrekeningen binnen het kader van afwikkeling in Polen

Op 17 augustus 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/63).

ECB-Advies betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop in België

Op 18 augustus 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique namens het Belgische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/64).

ECB-Advies inzake een voorstel voor een Verordening betreffende de uitgifte van euromunten en inzake een voorstel voor een Verordening betreffende de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken

Op 23 augustus 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/65).

ECB-Advies inzake een bijzondere heffing op in Slowakije actieve financiële instellingen

Op 23 augustus 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Slowaakse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/66).

ECB-Advies inzake verantwoorde kredietverleningsvereisten voor kredietinstellingen in Litouwen

Op 26 augustus 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/67).

ECB-Advies inzake de ratificatie door Italië van een wijziging van de artikelen van de Statuten van het Internationaal Monetair Fonds en de quotaverhoging

Op 7 september 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/68).

ECB-Advies inzake nieuwe maatregelen tot versterking van toezicht en handhaving inzake financiële regulering in Ierland

Op 9 september 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Ierse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/69).

ECB-Advies inzake interventiebevoegdheden van Raden van Toezicht van banken in Slovenië

Op 9 september 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/70).

ECB-Advies inzake de categorieën van bemiddelaars die gemachtigd zijn op rekening gedematerialiseerde effecten aan te houden uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden in België

Op 15 september 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/71).

ECB-Advies inzake wijzigingen in de Griekse regeling voor crisisafwikkeling voor kredietinstellingen

Op 19 september 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/72).

Statistieken

ECB-rechtsinstrumenten met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen

Op 25 augustus 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2011/12 tot wijziging van Verordening ECB/2008/32 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen en aan Richtsnoer ECB/2011/13 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten. Deze Verordening en dit Richtsnoer zijn op 3 september 2011 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en zijn tevens beschikbaar zijn op de website van de ECB.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB met betrekking tot de externe accountant van de Banco de Portugal

Op 25 augustus 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2011/11 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Banco de Portugal voor de financiële jaren 2011-2016. De Aanbeveling is op 2 september 2011 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

Voorzitter van het Begrotingscomité van de ECB

Op 8 augustus 2011 heeft de Raad van Bestuur José Luis Malo de Malina (Directeur-Generaal voor Economie, Statistieken en Onderzoek bij de Banco de España) met onmiddellijke ingang benoemd tot Voorzitter van het Begrotingscomité. Zijn benoemingstermijn als Voorzitter van het Begrotingscomité loopt af op 31 augustus 2013, zodat dit einde samenvalt met het einde van de benoemingstermijn van de overige voorzitters van de Comité's van het Eurosysteem/ESCB, die op 22 juli 2010 door de Raad van Bestuur voor een periode van drie jaar zijn (her)benoemd.

Contactpersonen voor de media